Hned druhý den po Svátku práce se sešli členové představenstva OSŽ v jejich sídle v Praze v Domě Bohemika včele s předsedou Mgr. Martinem Malým, který jednání zahájil jako již tradičně kontrolou úkolů.

Hned poté předal slovo místopředsedovi OSŽ a předsedovi PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi, který se spolu s tajemníky PV OSŽ při ČD, a.s. Věrou Nečasovou a Antonínem Leitgebem účastnili minulý týden společného jednání s PV OZŽ při ZSSK na Slovensku (OTEVŘÍT). Štěpán Lev zmínil, že i u „sousedů“ řeší stejné problémy jako my, a to hlavně s chybějícím personálem a také s vyšším věkovým průměrem u stávajících zaměstnanců. Minulý rok využilo vlaky Českých drah 157 milionů zákazníků. Skupina ČD  je po dvou letech opět v zisku, ale také se zvýšilo zadlužení. ČD masivně investují do nového vozidlového parku.

Dále informoval o jednaní PV OSŽ při ČD, a.s. ze dne 12. dubna 2023, kde bylo přijato usnesení k prohraným soutěžím a důsledky liberalizace trhu na společnost ČD. Usnesení bylo odesláno v dopise ministru dopravy. Dne 24. dubna 2023 byly svolány odborové centrály, kde byl sestaven další dopis na ministerstvo dopravy, tak aby byl učiněn další větší tlak.

Novinkou pro zaměstnance ČD a jejich členy rodiny je služba „Lékař na telefonu“, kterou poskytuje společnost MEDDI. Lékař na telefon nevystaví volanému neschopenku, ale může vydat e-recept nebo domluvit dřívější konzultaci vyšetření u odborného lékaře. Služba je dobrovolná a stojí 29 korun na měsíc.

ČD, a.s. obnovily Grafity tým, který spolupracuje s policií ČR. Jde o dlouholetý problém, který ČD stojí každý rok nemalé finanční prostředky částky. Pokud jezdí na trati souprava, která je takto pomalována, Českým drahám jsou udělovány pokuty. ČD od objednavatelů regionální dopravy dostávají pokuty, které obsazují uzavřené smlouvy.

Tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová informovala, že E-stravenky jsou od 1. května 2023 spuštěny. Pracovní skupiny ohledně odměňování nejen v oblasti opravárenství se schází pravidelně každý týden a pracují na nastavení jednotlivých ukazatelů.

Poté dostal slovo první místopředseda OSŽ a zároveň předseda PV při ČD Cargo Radek Nekola. Ten přinesl čerstvé informace ze stého čtyřicátého devátého zasedání dozorčí rady, která se z devadesáti procent jednání zabývala auditními zprávami, jež dopadly s kladným výsledkem. Při rozdělení zisku se podařilo beze zbytku naplnit sociální fond a nerozdělený zisk putuje do rezervního fondu. Také se posílí finanční schopnosti ČD Cargo Agria působící na Balkáně.

Radek Nekola také zmínil, že byla vydána směrnice ohledně práce z domu neboli  „home office“, která upřesňuje parametry pro zaměstnance, jenž tuto možnost využívají. Je rád, že se k tomuto kroku přistoupilo, neboť je spoustu zaměstnanců, kteří mohou pracovat z domu a ušetřit si tak stovky kilometrů dojíždění na svá pracoviště.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru při Správě železnic Petr Štěpánek informoval o schválení rozpočtu C FKSP a možného čerpání příspěvku na rekreace pro zaměstnance. Také informoval, že čipová zaměstnanecká karta nabitá na tisíc korun je především zaměstnanci využívána na nákup vitamínu v lékárnách. Také připomněl, že začátkem května je naplánované výjezdní zasedání pracovní skupiny ohledně střežených pracovišť, kterého se zúčastní všichni náměstci provozu oblastních ředitelství. Cílem je sjednotit postup a principy uplatňování institutu střežení pracoviště u všech oblastních ředitelství SŽ.

Poslední informaci za SŽ přednesl Miroslav Maincl. Ta se týkala poukazů na kondičně ozdravné pobyty. I když jsou problémy s lokalitou ve Františkových Lázní, tak nyní je k dispozici navýšení kapacity zbývajících tří lokalit a doporučil, aby si zaměstnanci požádali už teď o příspěvek z C FKSP pro rodinného příslušníka při účasti zaměstnance na KOP i kdyby měl zaměstnanec jet až koncem tohoto roku.

Jako další vystoupila místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková, která dle rozhodnutí P-OSŽ ,měla učinit veškeré kroky pro vznik základní organizace na základní škole ve Františkových lázních a které tak i splnila. 20 dubna 2023 byl ustanoven přípravný výbor ZO OSŽ ZŠ Františkovy Lázně a 4. května proběhnou volby předsedy, místopředsedy a hospodáře do této ZO OSŽ. Základní organizace bude zahrnovat pedagogické, ale i nepedagogické pracovníky a jejím cílem ZO je vést sociální dialog se zaměstnavatelem, a hájit práva svých členů. Spolupráce s ČMKOS je samozřejmá.

V ZO OSŽ JLV se stále pracuje na dohledání veškeré agendy, která s činností této základní organizace souvisí, jak již informovala Renata Dousková na jednání ústředí OSŽ dne 19.4.2023.

Poslední informace se týkala ohledně plánovaného jednání s RHSD pro zdravotníky, které proběhne 4. května a týká se oceňování ve zdravotnickém sektoru, změna agendy hygienické služby a financování v oblasti sociální péče jako například v domech pro seniory.

V další části jednání přednesl informace předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. OSŽ bylo osloveno prostřednictvím ASO k připomínkování  návrhu novely důchodového zákona, a to k úpravě dvou věcí, jednak k úpravě podmínek odchodu do předčasného důchodu a také k úpravě týkající se valorizace důchodů. Jelikož oba návrhy  obsahují spíše nevýhodné úpravy, postavilo se k nim  vedení OSŽ negativně. Dokud vláda nepředloží k diskusi návrh upravující možnost dřívějšího  odchodu do důchodu pro zatížené profese za zvýhodněných podmínek, není z pohledu OSŽ možné seriózně diskutovat o úpravě podmínek pro odchod do předčasného důchodu pro ostatní žadatele. Navíc v době, kdy někteří koaliční politici nevylučují možnost návrhu na posouvání hranice důchodového věku, by se úprava možnosti odchodu do předčasného důchodu rozhodně neměla  zpřísňovat. Dále co se týká změny pravidel valorizace důchodů, nestaví se OSŽ úplně proti  myšlence, aby se vyšší nárůst inflace v průběhu roku ošetřil jiným způsobem než mimořádnou valorizací, ale předložený  vládní návrh se tváří velmi komplikovaně a není z něj zřejmé, zda by skutečně dobře plnil svůj účel, tj. dočasně řešit kompenzaci většího nárůstu inflace do doby pravidelné roční valorizace.

K problematice s odchodem do předčasného důchodu pro zatížené profese informujeme průběžně. Aktuálně vypracoval Vladislav Vokoun prezentaci s názvem Metodika určování „náročných profesí“, jejíž součástí je i tabulka, která má za cíl specifikovat, o které pracovní pozice se jedná. Především jsou to samozřejmě zaměstnanci zařazení do 4. a 3. kategorie rizika a dále zaměstnanci dráhy a drážní dopravy, na které se vztahuje NV 589/2006 Sb. V tabulce je obsaženo třináct faktorů pracovních podmínek, ze kterých se bude vycházet při vyhodnocení náročnosti u jednotlivých profesí. Předsedové podnikových výborů a předsedkyně NeRV ve spolupráci s Vladislavem Vokounem mají za úkol tento materiál dopracovat. Jde totiž o důležitý pomocný faktor, který bude následně použit k argumentaci u vyjednávání se zaměstnavateli a MPSV.

Další informace na jednání přednesla PhDr. Helena Svobodová týkající se konference ETF na téma „Budoucnost profese strojvedoucí“, která proběhla 24.–26. dubna 2023.  Podrobné informace budou dodány v samostatném článku.

V další části jednání Představenstva byly schváleny žádosti o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ, které přednesl vedoucí SPO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř.

V bloku organizačních záležitostí se projednávaly detaily chystaných akcí, mezi které patří společné jednání podnikových výborů PV OZŽ ŽSR a PV OSŽ Správy železnic s nejvyšším vedením GR ŽSR a GŘ SŽ, které proběhne 17.–19. května na Slovensku. Dále se chystá na základě termínového kalendáře regionálních mistrovství USIC orientační běh, který proběhne 17.–19. června v Churu ve Švýcarsku a kterého se zúčastní i česká výprava.

Závěrem je ještě důležité zmínit, že OSŽ obdrželo děkovný dopis z ITF za příspěvek na pomoc při únorovém zemětřesení v Turecku a Sýrii, kdy byla na základě rozhodnutí Ústředí OSŽ zaslána na podporu postižené oblasti částka sto tisíc korun.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 


 

Právě přítomno: 236 hostů a žádný gestor