Ve středu 19. dubna se v Praze v Domě Bohemika konalo Ústředí OSŽ. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V úvodu proběhla kontrola úkolů, kterou jsou buď plněny průběžně nebo byly splněny

Vytipovat je možno, že se pracuje na podkladech pro Zprávu o stavu členské základny, projednán byl návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2023 (školení na PC) a bylo vyhodnoceno provádění kontrolní činnosti svazovými instruktory BOZP OSŽ-Ú na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s právními a ostatními předpisy BOZP a v souladu se Stanovami a Programem OSŽ s cílem důsledné a účinné obhajoby zájmů členů OSŽ.

Informace ze zásadních jednání postupně poskytli předsedové podnikových výborů a NeRV OSŽ. Štěpán Lev informoval, že z technických důvodů se posouvá termín zavedení eStravenky na ČD z 1. 4. 2023 na 1. 5. 2023. Dále shrnul informace o prohrané soutěži a přímého zadání v Jihomoravském a Plzeňském kraji. Toto se intenzivně řeší se zaměstnavatelem.

Informace z dozorčí rady podal Vladislav Vokoun (člen dozorčí rady ČD). Na posledním jednání se řešil nedostatek vozů, které chybí z důvodů uplatnění ECM a pozdních dodávek opravovaných a nových vozidel od externích dodavatelů. Tato situace bude trvat ještě několik měsíců.

Tajemník PV OSŽ při ČD, a.s., Antonín Leitgeb doplnil, že dřívější doba oprav činila jeden měsíc a nyní se protahuje až na 120 dnů i déle.

Vladislav Vokoun se mimo jiné věnoval novele zákona o drahách s potřebnými výjimkami pro železniční dopravce. Nebude-li zákon včas a kvalifikovaně novelizován, na což opakovaně upozorňovali zástupci OSŽ, bude beze zbytku platit směrnice Evropské unie, což může způsobit značné problémy železničním dopravcům.

Vladislav Vokoun rovněž vystoupil k problematice důchodů. Shrnul aktivity, které OSŽ v této oblasti učinilo, jak jsme informovali na stránkách čtrnáctideníku Obzor (č. 6/2023).

Předseda OSŽ Mgr. Malý ohledně toho informoval přítomné, že MPSV reagovalo na návrh OSŽ týkající se rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým by byl umožněn dřívější odchod do starobního důchodu bez krácení, o zaměstnance zařazené do 4. a 3. kategorie rizika a dále o zaměstnance dráhy a drážní dopravy na které se vztahuje NV 589/2006 Sb. Dopis z MPSV ze dne 17. 3. 2023 byl doručen do datové schránky OSŽ dne 22. 3. 2023 a následně rozeslán všem členům P-OSŽ. Dle vyjádření MPSV není rozšíření nároku na dřívější odchod do důchodu vyloučeno, podmínkou je však dosažení shody v rámci široké politické diskuse. Pokud se týká návrhu OSŽ ve věci příspěvků od zaměstnavatelů do III. důchodového pilíře, zde MPSV odkazuje OSŽ na jednání s ministrem dopravy Mgr. Martinem Kupkou a Ministerstvem financí, které má dle zákona č. 427/2011 Sb. doplňkové penzijní spoření v kompetenci.

Po Českých drahách přišel na řadu Podnikový výbor při ČD Cargo. Radek Nekola seznámil přítomné s průběhem jednání jejich podnikového výboru (OTEVŘÍT). Za zmínku stojí, že byl přijat návrh na navýšení příspěvků sociálního fondu na rekreaci ve výši 1,5 milionu korun, a to od 1. května. Zároveň byl odsouhlasen příděl finančních prostředků pro jednotlivé složky organizační struktury. Co se týče stravného a cestovních náhrad bylo dosaženo dohody a dne 6. dubna 2023 byla podepsána 1. změna podnikové kolektivní smlouvy, která nově navyšuje hodnoty ceny stravenek a cestovních náhrad. Tato změna podnikové kolektivní smlouvy vstoupí v platnost rovněž od 1. května.

Situace ve vývoji české ekonomiky se přímo odráží ve společnosti ČD Cargo. Je to patrné v úbytku objemu zboží na české železnici, pomalu se rozjíždí automotiv. Na počátku roku je společnost ve ztrátě, což je podle Radka Nekoly pro toto období typické.

Místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru při Správě železnic Petr Štěpánek rovněž podal zprávu o činnosti jejich podnikového výboru (OTEVŘÍT) a informoval členy Ústředí o nově zvolených funkcionářích odborového svazu ADP: novým předsedou byl zvolen Dan Linc, místopředsedkyní Šárka Jiroušková a výkonným místopředsedou Petr Fučík. Nové vedení bylo zvoleno na jednání výkonného výboru ADP, ve funkcích je potvrdí kongres, který se bude konat v květnu.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková informovala přítomné, že v ZO OSŽ JLV proběhly volby do závodního výboru, předsedou byl zvolen Zdeněk Maar, a místopředseda NeRV OSŽ Tomáš Šlachta společně s výborem ZO připravuje všechny potřebné materiály, aby organizace mohla začít opět fungovat. Jsou tam však jisté problémy, neboť část z nich měl pravděpodobně bývalý předseda u sebe doma a tím, že zemřel, nebude jednoduché je dohledat. Bude třeba dlouhodobější mravenčí práce, aby navíc byly již dříve zjištěné administrativní nedostatky odstraněny.

Proběhl seminář Sdružení ochrany nájemníků zaměřený na bydlení a řešil problematiku pronajímatelů bytů i jejich nájemníků. Vzhledem k jeho zajímavému obsahu by bylo dobré, aby se dalších plánovaných seminářů zúčastnilo více členů OSŽ.

Bc. Dousková dále sdělila, že obdržela dopis od zaměstnanců ZŠ ve Františkových Lázních, kteří projevili zájem o vstup do OSŽ. Představenstvo OSŽ vyslovilo se založením tamní ZO OSŽ souhlas. Osobní návštěvou zajistí vedení NeRV všechny potřebné legislativní kroky, aby organizace byla začleněna do OSŽ a mohla řádně fungovat.

Probíhá zlomové období mezi zimní a letní rekreací v apartmánech OSŽ v hotelu Ostrý v Železné Rudě, při hotelu Lesní chata – Gočár v Kořenově a penzionu Pacifik v Ostružné. Zatím nebyl vyhodnocen počet účastníků, ale pozitivní je, že si většina z nich tamní pobyty velice pochvaluje, především v nově upravených apartmánech. Významně oceňují také stanovenou cenovou relaci.

Z informace o prodeji poukazů do apartmánového domu Orion (Leptokárie, Řecko) plyne, že s výjimkou prvního turnusu (červen) jsou téměř všechny poukazy vyprodané, a to jak letecké zájezdy, tak pobyty s vlastní dopravou. Aktuální obsazenost je na webu www.rekreaceosz.cz.

Současně proběhlo hodnocení aktivit cestovní kanceláře ČD travel, s.r.o., která mimo jiné poskytuje dotovanou dovolenou železničářům a navázanou spoluprací s významnými cestovními kancelářemi rozšiřuje svoji širokou nabídku rekreací. Za hodnocený rok došlo k mírnému zisku, který je však nepodstatný vzhledem k tomu, že aktivity cestovní kanceláře nemají tvořit zisk, ale zajistit zaměstnancům železnice dokonalý odpočinek v jimi vybraných lokalitách.

Budoucí vývoj společnosti je odvislý zejména od možností cestovat bez jakýchkoliv omezení, např. vlivem změn mezinárodní situace nebo epidemiologických problémů a v našich podmínkách je samozřejmě důležitý i vývoj zaměstnaneckých benefitů. Nesporný je vliv výsledků kolektivního vyjednávání o znění pravidel pro používaní centrálních prostředků sociálních fondů, resp. FKSP a o výši finančních prostředků na dotace dovolených. Zprávu podali člen dozorčí rady JUDr. Petr Večeř a jednatel Dr. Miroslav Kaprálek.

Bez připomínek proběhla inventura majetku Odborového sdružení železničářů k 31. prosinci loňského roku. Inventury provedli členové inventární komise za pomoci pracovníků z příslušných pracovišť během ledna a února letošního roku. Zároveň byl vytvořen seznam majetku, který je navrhnutý k vyřazení, a to z důvodů nefunkčnosti, nevyužitelnosti, uplynutí doby použitelnosti nebo nenahlášené likvidace během roku. Inventury v rekreačních zařízení byly provedeny v březnu. Současně s inventurou hmotného majetku bylo ověřeno využívání nehmotného majetku.

Poté následovala zpráva revizní komise. Předsedkyně revizní komise Barunka Balážová konstatovala, že proběhlé kontroly byly v pořádku, uvedla základní organizace, kde proběhnou kontroly v nejbližší době a informovala o dalších jednáních včetně setkání se zástupci slovenských odborů, které se bude konat v květnu v Prudké u Tišnova.

Přítomný člen Správní rady pojišťovny 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky) Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) opět jako v předešlém jednání zmínil chystané volby do Správní a Dozorčí rady této zdravotní pojišťovny. Nicméně ještě je stále potřeba zdůraznit, aby byl dostatek voličů, aby kandidáti OSŽ mohli nadále zastupovat zájmy členů tohoto sdružení pojištěných u ZPMV. Bližší informace ohledně voleb dostanou prostor v samostatném článku.

Téměř stěžejní problematikou byla informace o přístupu jednotlivých základních organizací do vytvořených datových schránek. Stále je třeba řešit řadu nejednoduchých administrativních úkonů, než je možno zažádat o přístupové údaje do datových schránek. Jak na to, pomohou webové stránky OSŽ, popřípadě oddělení SPO OSŽ-Ústředí (OTEVŘÍT).

V rámci diskuze padla otázka, za koho vystupuje na protivládních demonstracích předseda ASO (jehož je OSŽ členem), Bohumír Dufek. I když i samo ASO deklaruje, že je tam sám za sebe, za svoji osobu, není jednoduché vysvětlovat členské základně Odborového sdružení železničářů, že nereprezentuje Asociaci samostatných odborů. Jeho vystupování je řadě členů OSŽ (které jako odborové sdružení razí při své činnosti nepolitickou cestu) proti srsti.

 

Milan Sedlák

Foto: Daniela Houdková, Milan Sedlák

 

  

 

 

Právě přítomno: 219 hostů a žádný gestor