Hned první úterý v říjnu, tedy 3. října, se v domě Bohemika sešli k jednání členové představenstva, které tradičně zahájil předseda představenstva OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů.

Vzhledem k tomu, že v těchto dnech probíhají důležitá kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli, jednání se nemohli zúčastnit zástupci podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., v čele s jejím předsedou Štěpánem Lvem. Novinky z tohoto PV budou zveřejněny až v druhé polovině října, kdy proběhne výjezdní jednání PV při ČD, a.s., v Peci pod Sněžkou v rekreačním středisku Oddech. Informace ke kolektivnímu vyjednávání jsou zveřejněny na webových stránkách OSŽ (OTEVŘÍT).

Za podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s., vystoupila tajemnice Bc. Marta Urbancová. Předseda podnikového výboru Radek Nekola, byl na zasedání hlavní volební komise do dozorčí rady ČD Cargo. Za odborové organizace kandidují celkem čtyři kandidáti z čehož dva jsou zástupci OSŽ.

Marta Urbancová tak zastoupila předsedu s informacemi o jednání expertní komise ze dne 13. září zaměřeného na dodávku OOPP pro provozní zaměstnance a z jednání dozorčí rady ČD Cargo, které proběhlo 27. září. Zde se projednávala mimořádná nehoda ve VUZ Velim, jejíž účastníci nejsou s největší pravděpodobností členové OSŽ. Společnost ČD Cargo jako poskytovatel dopravy na okruhu je zde ve velmi nevýhodné pozici, chystá tedy nová jednání s Českými drahami, které jsou vlastníkem zkušebního okruhu.

Dobrou zprávou je fakt, že byl překročen podnikatelský plán za 1.pololetí, za který připadne zaměstnancům odměna 2 000 korun se mzdou za měsíc říjen.

Co se týká vyjednávání ke kolektivní smlouvě na rok 2024, úvodní jednání se zaměstnavatelem proběhlo 2. října, kde zatím padly jen předběžné návrhy jejího obsahu.

Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek krátce připomněl, že na předložení návrhu kolektivní smlouvy na rok 2024 od zaměstnavatele čekají, neboť termín předložení je až 23. října a první kolektivní vyjednávání připadne na začátek listopadu. Aktuálně se tak ladí setkání všech odborových centrál, aby se mohly na toto výjezdní jednání připravit s případným protinávrhem.

Dále dostala slovo předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková, která informovala o začínajících jednání ohledně kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem společnosti OHLA ŽS. Jednání se sice ubírají dobrým směrem, nicméně složitější je proces schválení, kdy konečné slovo má vedení společnosti sídlící ve Španělsku.

Renata Dousková také informovala o jednání s ředitelem Dopravního podniku města Brna, s kterým projednávali informace z ITF v Bruselu ohledně funkčnosti městské hromadné dopravy a odměn jejich zaměstnanců.

Ze strany zaměstnavatele přišla pozitivní zpráva o mimořádné odměně pro zaměstnance za ztížené pracovní podmínky v letním období ve výši 4 000 korun.  Následně zvýší výkonnostní odměny o dalších pět procent. Kolektivní smlouva bude podepsána na dva roky. A bude také obsahovat důležitý bod ohledně případné inflace vyšší než čtyři procenta a obnoví se jednání o navýšení mezd.

Poslední příjemnou zprávou, kterou přednesla místopředsedkyně OSŽ, bylo první místo ve stolním tenise získané reprezentanty České republiky, kteří ve Švýcarsku porazili ve finále německý tým. Bližší informace najdete na webových stránkách OSŽ (OTEVŘÍT).

V další části jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se společně s místopředsedou Martinem Vavrečkou zúčastnil plenárního jednání tripartity konané dne 25. září. Mezi projednávaná témata patřil například návrh státního rozpočtu na rok 2024, kde s výjimkou prostředků na obranu a prostředků na mzdy učitelů dochází u všech resortů k úsporám avizovaným už v návrhu vládního konsolidačního balíčku veřejných financí z května tohoto roku. To se v návrhu rozpočtu na rok 2024 projevuje mimo jiné také návrhem na snížení objemu mzdových prostředků ve státem zřizovaných organizacích o 2 %. Vláda také pravděpodobně už nebude jako dosud ze státního rozpočtu pomáhat spotřebitelům ke snížení vysokých nákladů na energie, jelikož se nepočítá s prodloužením státem garantovaných cenových stropů u elektřiny a plynu, které platí jen do konce roku 2023. Navíc se počítá s obnovením hrazení poplatků na obnovitelné zdroje el. energie ze strany spotřebitelů, a také ještě s navýšením regulované složky za distribuci el. energie.

Odborové organizace tento přístup vlády považují za chybný, neboť velmi pravděpodobně jednak povede k dalšímu poklesu reálných mezd a životního standardu státních zaměstnanců a navíc bude ještě působit negativně na celkovou kondici hospodářství, neboť rodiny zaměstnanců budou muset ještě více než dosud šetřit, což pochopitelně povede k dalšímu poklesu domácí spotřeby, a tím také ke  zpomalení růstu celé ekonomiky.

Dalším důležitým bodem jednání tripartity byla problematika minimální mzdy. Ministerstvo práce a soc. věcí předložilo dvě základní varianty ohledně postupného zvyšování minimální mzdy. V první variantě by cílem mělo být během pěti let navýšit poměr minimální mzdy vůči průměrné mzdě ze stávajících cca 40 % na 45 %, což by se dosáhlo pravidelným ročním zvyšováním tohoto poměru o 1 % a pro rok 2024 by to znamenalo zvýšení minimální mzdy o 1 600 Kč. Ve druhé variantě by mělo být během pěti let dosaženo poměru 50 % minimální mzdy vůči průměrné mzdě, což by se dosáhlo pravidelným zvyšováním tohoto poměru o 2 % ročně a pro rok 2024 by to znamenalo zvýšení minimální mzdy o 2 100 Kč.

Odborové organizace návrhy MPSV na zvýšení minimální mzdy podporují, ze strany zaměstnavatelů jsou však k němu zásadní výhrady s tím, že podle jejich názoru by měla minimální mzda růst pouze o stejné procento jako průměrná mzda a jejich vzájemný poměr by tedy měl zůstat stejný. Je však třeba upozornit, že zaměstnavatelům mnohem více vadí především růst sazeb tzv. zaručených mezd, které se od minimální mzdy odvíjejí, nikoliv až tak samotná výše minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že na tripartitě stejně jako v minulých letech opět nedošlo k dohodě sociálních partnerů na stanovení výše minimální mzdy, rozhodne o této věci do konce roku vláda na základě vlastního uvážení.

Dalšími zajímavými tématy byla např. ještě otázka úpravy pravidel zaměstnávání cizinců v ČR, kdy by do budoucna měla posílit role zaměstnavatelů jako garantů podmínek pobytu zahraničních zaměstnanců a dále také problematika podpory středního odborného školství a oborů s technickým či řemeslným zaměřením.

První místopředseda OSŽ Radek Nekola před svým odchodem na zasedání komise přispěl důležitou informací o možnosti konzultace s jedním z tvůrců Novely zákoníku práce, který by pomohl objasnit několik otázek u změn týkajících se převážně sjednání pracovní smlouvy na dohodu a tím se zvýší i přehled v této oblasti využitelný při kolektivních vyjednáváních.

Koncem roku probíhají nejen jednání odborových centrál se zaměstnavateli, ale také jednání a semináře ETF, a zasedání USIC, jejíž termíny jsou stanoveny na listopad a prosinec tohoto roku. Součástí těchto jednání je jednání poradní skupiny ETF pro strojvedoucí, jednání Železniční sekce ETF, plenární zasedání sociálního dialogu na železnici, dopad změn na TEN-T koridorech na pracovníky na železnici a na zasedání USIC zejména zpráva prezidenta USIC, nové poznatky z průběhu mezinárodních mistrovství v roce 2023, kde zástupci OSŽ reprezentují ČR s dobrými výsledky a projednání sportovního kalendáře USIC na rok 2024.

Vedoucí sociálně–právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř přednesl jeden návrh na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, který byl jednohlasně schválen.

Předsedkyně revizní komise Barunka Balážová objasnila kroky podniknuté v základní organizaci v Rakovníku, kde byla zvolena nová předsedkyně a zahájena náprava fungování této organizace. Dále informovala o kontrolách i v dalších základních organizacích, kde bylo změněno vedení a předána veškerá místní agenda.

Ač se to na první pohled nezdá, neboť léto nechce ustoupit a venkovní teploty sahají stále ke třiceti stupňům, brzy se všem milovníkům zimní rekreace otevře rezervační systém na ubytování v rekreačních střediscích OSŽ. Tuto důležitou informaci zveřejnil Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku. Zimní rekreaci na rok 2023/24 v apartmánech Ostrý v Železné Rudě a Gočár v Kořenově a také v penzionu Pacifik v obci Ramzová bude možnost rezervovat již od 9. října.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 


 

Právě přítomno: 201 hostů a žádný gestor