Ve středu 24. ledna se sešli členové Ústředí OSŽ u prvního jednání v tomto roce, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý smutnou zprávou o srážce vlaku s kamionem u Dolní Lutyně. Sociálně-právní oddělení OSŽ-Ústředí je ve spolupráci s příslušnou ZO OSŽ připraveno poskytnout postiženým členům OSŽ či jejich rodinám maximální možnou pomoc.

Po tradiční kontrole úkolů, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý řešil situaci ohledně vypsaných termínů školení OSŽ se zaměřením zvláště na jednodenní. V minulém roce (II. pololetí) se prokázalo, že o vypsané jednodenní termíny z pracovněprávní problematiky v daných regionech (bez cíleného požadavku odborové organizace nebo orgánu) nebyl projeven velký zájem. Vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-ústředí JUDr. Petr Večeř informoval opakovaně přítomné na Ústředí OSŽ, že pokud má ZO OSŽ (nebo odborový orgán, např. výbor OSŽ) zájem o individuální jednodenní školení, je potřeba, aby se předseda ZO OSŽ (nebo zástupce orgánu) spojil s vedoucím SPO OSŽ a prvotně si domluvil jak termín, tak i náplň školení. Jedná se o reakci na dopis zaslaný předsedkyní ZO OSŽ SŽDC Ostrava (dopis vychází v letošním Obzoru č. 2.). Členové z oblasti Ostravy mají o školení velký zájem, ale jet na školící střediska je pro ně hodně daleko.

Poté proběhla důležitá informace o čerpání z FKSP na sportovní akce a FISAIC, která zatím nemá finální formu, neboť stále není ukončeno jednání ve všech třech společnostech.

Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka informoval o plánovaných inventurách na rekreačních střediscích OSŽ. Inventury budou probíhat do dubna letošního roku. Během prvního čtvrtletí budou předsedové základních organizací osloveni, aby poskytli aktuální informace ohledně rekreačních středisek, které vlastní, z důvodu aktualizace katalogu.

Předsedkyně revizní komise Barunka Balážová informovala o jednání ze 17. ledna, které proběhlo na OSŽ v Domě Bohemika. Další jednání je naplánováno na 15. února opět v Domě Bohemika a 12. a 14. března se revizní komise zaměří na Středočeský kraj.

Další informace se týkaly zásadních jednání a jako první dostal slovo místopředseda OSŽ a zároveň předseda PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpán Lev. Zásadním tématem ve všech společnostech je čerpání a tvoření SF (po případě FKSP), kde zaměstnavatel musí při tvorbě zásad reagovat na vládní balíček. Objem finančních prostředku je díky změnám velice omezen. U společnosti ČD, a.s., proběhne jednání k zásadám SF ČD, a.s., pro rok 2024 dne 29. ledna 2024 za účasti vedení společnosti a všech odborových organizací působících na ČD, a. s. Příspěvek na dotovanou rekreaci je pro zaměstnance 5 000,- Kč, pro děti do 19 let 3 000,- Kč a příspěvek na tábor bude jedenkrát 3 000,- Kč.

První místopředseda a zároveň předseda ČD Cargo, a.s., Radek Nekola začal svoji úvodní řeč informací, že i když společnost ČD Cargo nebyla dotčena snížením přídělu sociálního fondu schváleného vládním balíčkem, tak dopad daňový je totožný jako na všechny ostatní společnosti v naší zemi. Zásady a výše přídělu čerpání centrálního fondu do jednotlivých kapitol budou spolu se zaměstnavatelem dokončena v měsíci únoru, ale již dnes mohou naši zaměstnanci objednávat rekreace. Je stanoven příspěvek v maximální výši 5 000,- Kč na rekreace pro zaměstnance a na každé dítě rovněž 5 000,- Kč z katalogu ČD TRAVEL. Na dětské tábory je příspěvek ve stejné hodnotě. Příděl SF na jednotlivé organizační složky bude nadále probíhat s možností upravovat si své vlastní zásady pro čerpání samozřejmě s ohledem na nové přesnější daňové podmínky. Na pořádané sportovní akce v ČR budou příspěvky k dispozici. Informace o Hospodaření společnosti ČD Cargo přednesl Petr Doležal čerstvý člen DR, které proběhlo 14. ledna (OTEŘÍT).

Od 1. ledna je nově uzákoněno testování zaměstnanců na zdravotní prohlídce také na drogy a omamné látky. Radek Nekola na základě čerstvé zkušenosti z řad zaměstnance společnosti ČD Cargo upozornil, že některé složení běžných léků ovlivňuje výsledek, a tím zaměstnanec čelí nepříjemné situaci, kdy přesný výsledek je upřesněn až po odběru krve. Apeluje tedy na zaměstnance, aby v případě, že při zdravotní kontrole vyjde pozitivní test a zaměstnanec je si vědom, že žádné omamné látky nepožil, nepodepsal souhlas s PERS a požadoval krevní test. „O celé záležitosti budeme jednat při nejbližším jednání se zaměstnavatelem. Takové omyly se pro některé zaměstnance mohou stát hrubým zásahem do jeho vědomí,“ upřesnil Radek Nekola.

Poslední informaci podal o připravovaných školeních pro zaměstnance. Podrobné Informace připravila Bc. Marta Urbancová: https://www.osz.org/index.php/podnikove-vybory/pv-osz-cd-cargo-a-s

Petr Štěpánek první místopředseda a zároveň předseda PV OSŽ při SŽ stále nemá pozitivní informace ohledně shody na čerpání z FKSP. Jednání sice probíhají, ale zatím neúspěšně. Určité návrhy jsou již na stole, ovšem vyjednávání se komplikuje na straně ostatních odborových centrál, které stále prosazují své vlastní zájmy. Jak jsme již psali, jediné, na čem se odborové organizace a zaměstnavatel shodli, je měsíční příspěvek k penzijnímu připojištění.

Neshodou na čerpání FKSP se komplikuje situace u hasičů zaměstnaných u SŽ.

Dobrou zprávou naopak je, že z rozhodnutí generálního ředitele SŽ Bc. Jiřího Svobody, MBA, byla koncem roku udělena mimořádná odměna ve výši 4 000,- Kč pro zaměstnance provozních středisek OŘ, 3 500,- Kč pro zaměstnance aparátů odborných správ OŘ, 3 000,- Kč pro zaměstnance provozních obvodů a zaměstnance CDP, pro ostatní zaměstnance 2 000,- Kč. Odměna byla již vyplacena v lednové výplatě.

Místopředsedkyně OSŽ a zároveň předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková krátce shrnula informace, které načerpala od předsedů ZO spadajících pod oblast NeRV. Jednání proběhlo 16. ledna letošního roku. U všech společností, kde probíhalo kolektivní vyjednávání, byly nové kolektivní smlouvy podepsány před koncem roku 2023. Výjimka je u společnosti JLV, kde dojde k podpisu PKS v nejbližších dnech. U většiny společností si zaměstnanci polepšili, a dojde k částečnému procentuálnímu navýšení.

Renata Dousková se také vrátila k medializované záležitosti ohledně končícího pronájmu objektů, které patří Českým drahám. Po dobu pronájmu těchto dříve železničních poliklinik zde fungovala a stále funguje společnost Dopravní zdravotnictví. Ujistila přítomné členy Ústředí, že tato společnost má v plánu pokračovat ve své činnosti, tj. zajištění zdravotnické péče pro své klienty a obchodní partnery.

Dále informovala o návrhu zákona týkajícího se zdravotně sociálních služeb, kde se plánuje provázání sociálních a zdravotních služeb u pacientů s hospitalizací přesahující devadesát dní. Od roku 2027 by měl tento zákon nabýt platnosti a tito pacienti budou po ukončení hospitalizace v nemocnicích nadále umístěni v zařízení, které bude zcela vyhovovat jejich potřebám a požadavkům.

Závěrem ještě informovala o vyhodnocení spolupráce OSŽ se Sdružením nájemníků SON ČR za rok 2023. Z čehož vyplývá, že služby SON ČR jsou členy OSŽ často využívány na případné odborné konzultace spojené s bydlením. Dále informovala o vytvoření nových internetových stránek SON, kde můžete nalézt nejen odpovědi na dotazy spojené s bydlením, ale i přímé odkazy na příslušné znění zákonů. Letos předseda sdružení SON Ing. Milan Taraba odchází do penze, proto se v únoru letošního roku uskuteční volby na tento post.

Helena Svobodová informovala o závěrečné konferenci ETF k projektu „Socialland“, který se zabýval dopadem liberalizace a privatizace na pozemní dopravu. Konference se uskutečnila 18. ledna 2024 v Bruselu za účasti delegace OSŽ ve složení Radek Nekola, Štěpán Lev, Renata Dousková a Helena Svobodová. Podrobný článek o konferenci bude zveřejněn ve čtrnáctideníku Obzor.

V dceřiné společnosti ČD – DPOV, kde je předsedou ZO René Vrána, je již také uzavřena kolektivní smlouva obsahující doložku ohledně inflace. Benefity jsou zachovány a sick days jsou nahrazeny dodatkovým volnem. FKSP se bude podepisovat 25. ledna.

Předseda základní organizace OSŽ při AŽD Karel Šimáček včera dokončil kolektivní vyjednávání ve společnosti AŽD. V kolektivní smlouvě je dojednán nárust o čtyři procenta do mezd. Benefity se podařilo udržet jako v minulém roce. K podpisu kolektivní smlouvy dojde v nejbližších dnech.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola a místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka se 15. ledna zúčastnili jednání Předsednictva ASO, kde se především hodnotil průběh a výstupy z odborové demonstrace na Malostranském náměstí 27. listopadu loňského roku. Demonstrace byla na tomto jednání hodnocena převážně pozitivně s tím závěrem, že je potřeba v akcích tohoto typu pokračovat, aby odborové organizace upozornili veřejnost na skutečnost, že vláda při svém rozhodování téměř vůbec nepřihlíží k názorům sociálních partnerů a spoléhá se při prosazování změn v legislativě na hlasovací většinu poslanců a senátorů vládní koalice v obou komorách parlamentu. Jako nejvhodnější termín pro pokračování protestních akcí se nyní nabízí období těsně před červnovými volbami do Evropského parlamentu a následně před podzimními volbami do Senátu ČR. K tomuto tématu se na ústředí spustila dosti rozsáhlá diskuze.

Závěrem jednání za BOZP vystoupil svazový inspektor Pavel Antolič, který především upozornil na naplánované kurzy BOZP na první pololetí tohoto roku a které zájemci najdou na stránkách www.osz.org. V nejbližší době se spustí prověrky BOZP, které pozitivně dokáží zviditelnit činnost odborové organizace OSŽ u zaměstnanců společností a zároveň členů OSŽ.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor