OBZOR ke stažení

Úvod školení ke kolektivní smlouvě Českých drah patřil v Praze dne 25. ledna hostu první části jednání – předsedovi OSŽ Bc. Jaroslavu Pejšovi. Ten se ve svém krátkém vystoupení zamyslel mimo jiné nad častou výtkou členů OSŽ, že se kolektivní smlouva ze zákona vztahuje i na ty zaměstnance, kteří nejsou členy odborů. Předseda OSŽ zdůraznil, že předsedové závodních výborů by měli umět svým členům vysvětlit výhody, které pro ně – kromě odborářské solidarity – členství v OSŽ znamená.

Jako první výhodu zmínil pracovněprávní poradenství a zastupování u soudu, například v případě nehodových událostí. Zdůraznil, že OSŽ má u soudu více než 90% úspěšnost. „Kdo není členem OSŽ, tuto výhodu nemá – a pokud je vám známo, kolik přibližně stojí právní služby, je jasné, o jak velkou pomoc jde,“ řekl Bc. Pejša. Jako další výhodu jmenoval pojistku za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání, která je pro členy OSŽ sjednána za výborných podmínek. Nelze pominout ani možnost využít Podpůrný fond OSŽ při živelních pohromách nebo při těžkých životních situacích členů OSŽ. Předseda OSŽ zároveň poděkoval těm základním organizacím OSŽ, které ve svých rozpočtech počítají s příspěvkem do tohoto fondu.

„Jsme respektovaným odborovým svazem, což se projevuje například při jednání s představiteli vlády,“ poznamenal dále Bc. Pejša a připomněl, že v roce 2009 uvedl ministr dopravy, že do roku 2017 bude 75 % dálkové dopravy liberalizováno. „Že se tak nestalo, je zásluha především Odborového sdružení železničářů,“ zdůraznil Bc. Pejša a dodal, že jedinou prohrou bude zřejmě trať Plzeň – Most, která připadne soukromému dopravci.

Bc. Jaroslav Pejša dále seznámil účastníky školení se svým rozhodnutím na sjezdu OSŽ v roce 2017 už dále nekandidovat na funkci předsedy OSŽ. Vedení svazu je podle jeho slov třeba omladit. „To neznamená, že by mě záležitosti železnice přestaly zajímat,“ řekl dále a dodal, že by rád i nadále působil v Dozorčí radě Českých drah, a to na dobu 2,5 roku, aby se sjednotila volební období s dalšími dvěma zástupci zaměstnanců.

Hlavní část školení poté patřila předsedovi PV OSŽ při ČD Vladislavu Vokounovi, který seznámil účastníky jednání s hlavními změnami, které přináší kolektivní smlouva Českých drah v roce 2016. Připomněl, že hodnocení její úspěšnosti či neúspěšnosti nelze spojovat jen s nárůstem tarifní mzdy, ale je třeba brát v úvahu i ostatní složky mzdy a také další benefity, které se proti loňsku podařilo nasmlouvat. Za samozřejmost nelze považovat ani to, že v kolektivní smlouvě zůstala řada nadstandardních ustanovení z minulé kolektivní smlouvy, ať se již týkají rozsahu pracovní doby, dovolené, kondičních pobytů či odstupného.

Vladislav Vokoun dále uvedl, že se v kolektivní smlouvě předjímá i problematika převodu části závodu od Českých drah ke Správě železniční dopravní cesty, přestože je termín převodu stále neurčitý. „V případě, že v době platnosti kolektivní smlouvy dojde k převodu části závodu a tedy i části zaměstnanců k SŽDC, práva a povinnosti přejdou na přejímajícího zaměstnavatele – pokud to pro zaměstnance bude výhodnější,“ vysvětlil Vladislav Vokoun.

Další blok školení patřil zástupcům ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ-Ú: Mikuláš Hubicsák vysvětlil některé změny v legislativě a Bc. Alena Šimáčková informovala o drobných změnách v poskytování jízdních výhod pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Tajemnice PV Věra Nečasová krátce informovala o využití sociálního fondu Českých drah.

V diskusi, které patřil závěr školení, si účastníci vyjasňovali především otázky pracovní doby (rozvrhy směn) a další pracovněprávní problematiku a také mimo jiné zmínili otázku kondičních pobytů pro zaměstnance. Jak vysvětlil Vladislav Vokoun, o změnách v náplni KOP pro stávající profese se neuvažuje, OSŽ však usiluje rozšířit nárokovost i na další profese, a to alespoň formou poukázek na některé lázeňské procedury.

Školení ke kolektivní smlouvě ČD v Praze, jehož se zúčastilo pět desítek zástupců základních organizací, řídil tajemník PV Antonín Leitgeb a bylo již čtvrté v řadě. Další proběhne 27. ledna v Plzni a série šesti školení bude zakončena 28. ledna v Českých Budějovicích.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 195 hostů a žádný gestor