Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům, to bylo téma první části jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, s. o., ve čtvrtek 26. února v Praze, které zahájil jeho předseda Mgr. Martin Malý.

Kromě členů PV přivítal také po delší době nepřítomnosti z důvodu nemoci asistentku Věru Bezděkovou. Po kontrole plnění úkolů byla podána informace člena PV Libora Šimůnka o výsledku jednání k výši příspěvku zaměstnancům na stravování z FKSP při OŘ SŽDC Praha (informace o tom je i na webových stránkách OSŽ). Kromě něj se jednání za účasti ředitele OŘ Praha Ing. Zdeňka Vondráka účastnil i předseda PV SŽDC Mgr. Martin Malý. Podle Libora Šimůnka došlo k dohodě díky kompromisu ze strany ostatních odborových centrál, ale i díky vstřícnosti ředitele OŘ Praha.
K úvodní části jednání PV se dostavil ředitel odboru 08 GŘ SŽDC Bc. Jiří Svoboda se svými dvěma spolupracovníky - Ing. Luďkem Kleprlíkem a Evou Linhartovou (vedoucí střediska výstrojních součástek). Problematika OOPP a stejnokrojů byla jedním z bodů programu jednání PV, který uvedl tajemník PV Petr Štěpánek (člen pracovní komise OOPP). K této problematice došlo podnikovému výboru několik připomínek od zaměstnanců infrastruktury, proto bylo navrženo pozvat na jednání příslušné hospodářské pracovníky, řekl Štěpánek. Jiří Svoboda sdělil, že pracovní komise pro OOPP, kde jsou členy i zástupci všech odborových centrál, se schází dvakrát ročně a vždy jde o věcnou diskusi o tom, co je možné v této oblasti vylepšit. V současné době bude vypsána nová soutěž na výstrojní součástky, která bude na období jednoho roku tak, aby bylo možné reagovat na připomínky ze strany zaměstnanců a byly možné případné změny. „Diskuse se vede o výstroji zaměstnanců dispečerského aparátů, kde je řada návrhů, a podle mého názoru by si toto pracoviště zasloužilo, aby tady nějaká ústrojová kázeň byla. O tom, co budou nosit, není definitivně rozhodnuto a bude kolem toto ještě řada diskusí," řekl Svoboda.
Dalším tématem, o kterém se hovoří v souvislosti s pracovními ochrannými pomůckami, je vzdušnost materiálů, tedy o procentu podílu bavlny a umělého textilu v oděvech. To je nyní v lepším poměru než dříve, textilní materiál obsahuje již 60 % bavlny. Problém možnosti dalšího zvýšení procenta bavlny je v dodržení schopnosti odrazivosti látky z těchto materiálů (to určuje příslušná norma). Další věcí, o které se hovořilo, byla pracovní obuv a stížnosti na její kvalitu. I touto věcí a těmito stížnostmi se odbor zabývá, „Ale pro pracovní obuv a její nošení jsou dány jasné parametry, ze kterých nemůžeme couvnout", řekl Svoboda. Na řadu dotazů ke kvalitě obuvi a prodyšnosti oděvních součástek reagoval pak Ing. Kleprlík. Na řadu přišla i stížnost na nekvalitní mycí prostředky a vzpomenuto bylo i na „starou, zlatou Solvinu". V současné době je na hygienické a mycí prostředky vyhlášena soutěž, kde jsou tři uchazeči, sdělil Bc. Svoboda a upozornil na přísné podmínky pro výběrové řízení, které neumožňují přímo jmenovat konkrétní značku prostředku, který se již osvědčil! V diskusi pak navrhla členka PV Marcela Kohoutová nahrazení svetrů u výpravčích tzv. mikinami, které používají pokladní, zaměstnanci Českých drah. Diskuse k těmto tématům byla velmi široká a vydala by na samostatný text. Tuto část jednání uzavřel tajemník PV Štěpánek konstatováním, že v rámci činnosti pracovní komise je spolupráce se zaměstnavatelem velmi dobrá a všechny připomínky jsou projednávány s cílem najít dobré řešení pro zaměstnance. Pak už byli dalšími hosty jednání PV zástupci zaměstnavatele, Ing. Vytisková, Ing. Kohoutová a Bc. Dolejšová. V úvodu Ing. Vytisková omluvila personálního ředitele SŽDC Ing. Kouckého a v rychlém sledu přednesla řadu informací o tom, co se od jejich poslední návštěvy PV událo. Zaměstnavatel očekává stanovisko PV k plnění PKS SŽDC za rok 2014 a také připomínky k Pokynu GŘ, který se týká zdravotně lékařské služby. Na 6. březen je pak plánováno jednání zaměstnavatele a všech odborových centrál (OC) k čerpání prostředků FKSP v roce 2014 a návrhu prozatímního rozpočtu C-FKSP na rok 2015. „Pokud jsou již v OJ sjednány zásady použití prostředků FKSP, je možné jednat o rozpočtu a čerpat tyto prostředky podle Zásad," řekla Ing. Vytisková. Dále pak zrekapitulovala účast zaměstnavatele na školeních, která na šesti místech republiky proběhla k uzavřené PKS SŽDC na rok 2015. Živé diskuse, které tady proběhly, se týkaly především pracovní doby zaměstnanců. V současné době probíhá finalizace akcí sociálně bezpečnostního charakteru. U kondičních pobytů proběhlo řízení na dodavatele a je předpoklad, že pokud nebudou podány námitky účastníků výběrového řízení, dojde k uzavření smlouvy s poskytovatelem kondičních pobytů. V rámci posílení počtu provozních zaměstnanců infrastruktury (cca 469) by v letošním roce mělo nastoupit dalších cca 230 nových zaměstnanců.
Zazněla ještě celá řada dalších důležitých informací, které doplnila Ing. Kohoutová v tom, že byla zaslána informace podnikovému výboru o srážce členských příspěvků v ZO v roce 2014 a důvod, pro který nebylo možné srážku členského příspěvku realizovat. Navrhla pak režim poskytování informace mezi PV a zaměstnavatelem, která se týká změny čísla účtu v odborové organizaci. Závěr jednání PV patřil opět řadě dotazů, které reagovaly na přednesené informace. Část členů PV se pak účastnila setkání s předsedou OSŽ Bc. Jaroslavem Pejšou, který v prvním únorovém týdnu oslavil krásné šedesáté narozeniny.
Miroslav Gloss

Právě přítomno: 310 hostů a žádný gestor