V úterý 4. 2. 2020 se letos podruhé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech sešlo Představenstvo OSŽ. Jednání z důvodu hlasové indispozice předsedy OSŽ Martina Malého řídil místopředseda OSŽ Radek Nekola.

Po volbě zapisovatele, ověřovatelů a nezbytné kontrole plnění úkolů následovaly Informace ze zásadních jednání.  V jejich úvodu předseda OSŽ Martin Malý stručně seznámil členy představenstva s obsahem jednání (a korespondence), která vedl s již odvolaným ministrem Kremlíkem na téma na režijní výhody a která předcházela dnešní (v úterý 4. 2. 2020) schůzce premiéra Babiše se zástupci odborových centrál na železnici, včetně dopisu, kterým de facto odborové organizace o schůzku požádaly (ta měla mít tři základní témata: působení a role ministerstva dopravy a vlády coby centrálního orgánu, role krajů v organizaci železniční dopravy a konečně třetí záležitost, kterou je budoucnost režijních jízdenek po zkušenostech v Jihomoravském kraji). „Dopis jsme odeslali 28. 1. a hned 30. 1. jsme dostali odpověď s termínem na dnešek,“ dodal Malý.

Poté Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, velmi krátce zrekapituloval školení k PKS ČD, která skončila minulý týden v Českých Budějovicích. „Musím říct, že je to vždy příjemné a konstruktivní setkání, jsem vděčný za jakoukoliv formu odezvy. Kromě nás se školení zúčastnilo 219 lidí, takže zájem byl velký," shrnul a zároveň poděkoval JUDr. Večeřovi (vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ-Ú) za perfektně zpracované materiály sloužící k prezentaci PKS, Sociálního fondu a dalších témat na školeních. „Vždycky říkám: jedna věc je uzavřít PKS a druhá věc je to uvést v život. Zítra (5. 2. 2020) nás čeká jednání o naplnění závazku ohledně zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Že je o tento závazek z PKS zájem, svědčí počet požadavků z OS ČD, které rok od roku rostou (v roce 2019 bylo vyčleněno 30 milionů Kč a požadavky byly za 46 milionů Kč, letos je vyčleněno rovněž 30 milionů a požadavky jsou za 64 milionů korun). Uděláme všechno pro to, aby většina požadavků byla schválena. Takže budeme jednat i o akcích nad limit z PKS," dodal. Telegraficky pak informoval o podpisu smluv na financování činnosti odborových organizací, kulturu (FISAIC) a sport (USIC), a také informoval o tom, že narůstají problémy s pracovním přetížením vlakových čet, zejména při výkonech v Jihomoravském kraji. „Vlakové čety se musí učit pět, šest IDS systémů, systém JMK je zbytečně komplikovaný, takže vznikají zbytečné problémy při odbavení".

Petr Štěpánek (na snímku), předseda PV OSŽ SŽDC (nyní Správa železnic, státní organizace) a místopředseda OSŽ informoval o jednání PV OSŽ SŽDC a odborových centrál. „V rámci FKSP jsme se dohodli na znění I. změny Rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP v souvislosti s novou vyhláškou č. 114, je to opravdu jen technická úprava (nová vyhláška upravuje například zvýšené částky na sociální výpomoc). Novinkou je, že z FKSP může být zakoupen například smuteční věnec nebo kytice při úmrtí zaměstnance.“ Petr Štěpánek také informoval, že na druhou stranu nedošlo k dohodě nad plánem akcí z C-FKSP, který předložily odborové centrály (OC) na letošní rok. „Nechceme připustit, aby odborové centrály čerpaly z C-FKSP nepřiměřené částky na zájezdy, sportovní a kulturní akce z pohledu počtu zástupných členů,“ konstatoval. Zástupci OSŽ požadují, aby do budoucna měla každá OC limit (limitní částku) pro čerpání prostředků z C-FKSP. „V současné době jsme v patové situaci,“ přiznal. Ve stručnosti pak Petr Štěpánek informoval o chystaných organizačních změnách k 1. 4. 2020 a personálních změnách u Správy železnic k 1. 2. 2020.

Předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor) OSŽ a místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o jednání s novými majiteli lounské vagónky (dříve Legios), bratry Šuškovými, „které bylo poměrně zásadní“, protože se jednalo o přechod práv a povinností. Další informace se týkala žádosti, „…kdy se na nás obrátili zaměstnanci ze společnosti Hotely Kateřinská s tím, že by chtěli pomoci se založením ZO OSŽ v těchto hotelích a vstoupit pod NeRV OSŽ. Společnost Hotely Kateřinská zaměstnává cca 250 zaměstnanců v Praze a v Ostravě,“ dodala.

„Zástupci OSŽ ve společnosti ČD Cargo jsou stále v režimu kolektivního vyjednávání,“ řekl v úvodu svého vystoupení Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo a místopředseda OSŽ. „Ve čtvrtek 9. 1. jsme měli první letošní jednání, které bylo přelomové tím, že zaměstnavatel souhlasil s návrhem OSŽ na vyšší kompenzační příplatek na eliminaci dopadů Katalogu zaměstnání,“ konstatoval Radek Nekola s tím, zaměstnavatel navrhl kompenzační příspěvek ve výši 1000 Kč nominální hodnoty vyplácet měsíčně všem profesím, kterých se nedotkne Katalog zaměstnání. „To by mělo zajistit udržení reálného nárůstu mezd u všech zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou. To nás posunulo v jednání značně dopředu a nic nebrání připravovat text PKS a interních norem tak, abychom naplnili zadání: tzn. Katalog zaměstnání by se měl týkat cca 4500 zaměstnanců a 1600 zaměstnanců by mělo být vyřešeno formou kompenzačního příspěvku. Nyní vstupujeme do závěrečné fáze, kdy finalizujeme dokumenty tak, abychom 13. 2. byli připraveni podepsat PKS.“
Stručně se pak Radek Nekola zmínil o jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo (30. 1.), kde zazněly první předběžné výsledky hospodaření za rok 2019. „Hospodářský výsledek za minulý rok byl splněn i přesto, že závěr roku 2019 byl ve znamení útlumu některých přeprav. Byla také vyhodnocena opatření, která vedení společnosti přijalo pro udržení a splnění podnikatelského plánu. Uvidíme, jak se situace v letošním roce bude dále vyvíjet jak v odvozu hnědého uhlí, tak i v dalších oblastech průmyslu. Společnost musí dále investovat do techniky, která bude umožňovat efektivní nasazování na různé druhy zboží a nové zákazníky,“ uvedl Nekola. I v jeho případě závěr patřil personálním změnám (Ing. Štěpánek přešel na pozici ředitele odboru 20 na GŘ ČD, ve funkci jej vystřídal Ing. Skalický, bývalý ředitel SOKV Ústí nad Labem, kde je nyní ředitelem Ing. Rešl) a informaci, že 6. 2. by mělo proběhnout závěrečné jednání o PKS ve společnosti Metrans DYKO Kolín.

V další části jednání Představenstvo OSŽ zrušilo cestu do Šanghaje a Pekingu, plánovanou na 5. až 12. 4. 2020, a schválilo sedm návrhů na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ. Závěr pak patřil tradičně organizačním záležitostem, informacím Revizní komise OSŽ a bodu Různé.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 268 hostů a žádný gestor