- OSŽ je proti prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu

- OSŽ zaslalo dopis ministru práce a sociálních věcí ve věci umožnění dřívějšího odchodu do důchodu pro náročná povolání na železnici - OTEVŘÍT

- OSŽ podporuje usnesení Rady seniorů ČR, které nesouhlasí s vládním návrhem úpravy valorizačního mechanismu penzí - OTEVŘÍT

- OSŽ nesouhlasí se způsobem, jakým členové vlády v médiích informují o přípravě důchodové reformy. Neúplné informace o dosud nedokončeném návrhu reformy zbytečně vyvolávají negativní reakce ve společnosti

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo 22. února za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého, se v úvodu zabývalo dovolbou Reného Vrány, nového člena Ústředí OSŽ, který je zástupcem za DPOV, a.s., za Podnikový výbor OSŽ při Českých drahách. Rovněž byla v rámci programu podána zpráva o činnosti oddělení BOZP OSŽ Ú za rok 2022, kterou vzali členové Ústředí OSŽ na vědomí a uložili svazovým inspektorům BOZP OSŽ Ú provádět kontrolní činnost na úseku BOZP v souladu s právními a ostatními předpisy BOZP a v souladu se Stanovami a Programem OSŽ s cílem důsledné a účinné obhajoby zájmů členů OSŽ. K této problematice diskutoval Karel Šimáček, který zmínil seminář ve společnosti AŽD na téma bezpečnosti práce. Vystoupili zde velmi profesionálně Dana Žáková a JUDr. Petr Večer, za což jim Karel Šimáček poděkoval. V další části se Ústředí OSŽ zabývalo organizováním kulturních akcí FISAIC a hodnocením železničního sportu včetně kalendáře na letošní rok.

Pravidelné informace ze zásadních jednání podali místopředsedové OSŽ a předsedové podnikových výborů Odborového sdružení železničářů Štěpán Lev za České dráhy, kterého doplnil tajemník Antonín Leitgeb, Radek Nekola za ČD Cargo, Petr Štěpánek za Správu železnic a za NeRV OSŽ jeho předsedkyně Bc. Renata Dousková.

Předseda PV Štěpán Lev zmínil plánované jednání se zaměstnavatelem ke změně PKS ČD na rok 2023, které se uskutečnilo dne 23. 2. 2023. Tématem schůzky je usilovat o dohodu nad navýšením stravenek a stravného po změně Vyhlášky č. 467. Člen DR ČD, a.s. a tajemník Antonín Leitgeb doplnil předsedu PV stručnou informací z proběhlého jednání DR.

Předseda podnikového výboru SŽ Petr Štěpánek se k těmto problémům vyjádřil ve smyslu, že Správa železnic má výlukový plán, který se tvoří za účasti všech dopravců na železnici, nelze tedy průběh výluk ovlivnit. V další části svého vystoupení se zmínil o jednání odborových centrál a organizaci ozdravných pobytů.

Předseda podnikového výboru ČD Cargo a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola ve svém vystoupení vyzdvihl příznivý hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 i když některé komodity zaznamenaly ztrátu. U jednání odborových centrál zmínil hlavní téma, což byly cestovní náhrady a stravné.

Předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková se zaměřila na informace z některých společností, které jsou v Nedrážním republikovém výboru zastoupeny. Firma ŽPSV omezuje

část provozu a je nucena propouštět zaměstnance. Celkem se jedná o třicet lidí, což je poměrně vysoký počet. Část z nich však odchází do důchodu, část měla uzavřený pracovní poměr na dobu určitou a výpověď tedy dostala pouze polovina z tohoto počtu. Do budoucna se tato společnost už nechce zaměřovat pouze na výrobu pražců, ale oblasti své působnosti hodlá rozšířit, což by mohlo přispět k zvýšené zaměstnanosti v regionu.

„U Dopravního zdravotnictví pořádáme aktivy ke kolektivní smlouvě, jež má platnost do roku 2025. Tato jednání jsou za účasti vedení společnosti, která má zájem na spokojenosti zaměstnanců. Podrobnosti týkající se navýšen tarifních mezd a benefitů pro zaměstnance byly již zaznamenány, včetně délky týdenní pracovní doby, která činí 35 hodin/týdně,“konstatovala místopředsedkyně OSŽ.

„U společnosti OHLA ŽS navyšování tarifních mezd zaměstnanců závisí na přístupu španělských majitelů. Tomu také odpovídá kolektivní vyjednávání,“doplnila své vystoupení.

Další podrobnosti z aktivit podnikových výborů a NeRV OSŽ jsou uvedeny v článcích o jejich jednáních na webových stránkách OSŽ a ve čtrnáctideníku Obzor a jeho internetové příloze Nedrážní Obzor.

PhDr. Helena Svobodová informovala o zasedání řídící skupiny sociálního dialogu na železnici, které se uskutečnilo v pátek 17. února 2023 v Bruselu. Hlavním bodem jednání byla diskuze k novelizaci směrnice o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (2007/59/ES).

Z důvodu velké zájmu o školení na PC (zejména pro úroveň začátečníci a mírně pokročilí) vypisuje Kancelář předsedy OSŽ pro zájemce z řad členů a funkcionářů OSŽ kurzy „Práce na PC“ na druhé pololetí již nyní.

Oboje téma je náplní článků, které budou uveřejněny ve čtrnáctideníku Obzor.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) informoval o jednání se zaměstnavatelem za Správu železnic, České dráhy a ČD Cargo o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (kód 211), kde se zástupci pojišťovny proběhnou schůzky s možností spolupráce a využití dalších programů, například Prevence a osvěty. Informoval o znovuzvolení generálního ředitele MUDr. Davida Kostky, MBA na další funkční období a dále o volbách do Správní a Dozorčí rady. Seznámil členy Ústředí OSŽ o čerpání příspěvků na kondiční ozdravné pobyty  (KOP) z fondu prevence.

Při Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) ČR působí Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody ČR (PT RHSD) pro místní rozvoj a fondy EU, který je složen ze zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů. Za ASO je v současné době členem tohoto pracovního týmu Bořivoj Jiránek nominovaný OSŽ.

Představenstvo OSŽ na svém jednání dne 7. 2. 2023 věc projednalo a navrhlo, aby Ú-OSŽ na svém nejbližším jednání vybralo nového zástupce do PT RHSD pro místní rozvoj a fondy EU z řad svých členů. Tímto novým zástupcem OSŽ se stal Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons).

Předseda OSŽ poté otevřel problematiku připravované důchodové reformy. V rámci projednávání tohoto bodu nejprve vedoucí oddělení strategie a legislativy OSŽ-Ú p. Vladislav Vokoun podrobně informoval o o dopisu OSŽ adresovanému ministru práce a sociálních věcí vlády ČR Marianu Jurečkovi, který se zabývá – a nabízí řešení – problematikou dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez dopadů trvalého krácení pro zaměstnance pracující v tzv. náročných profesích a posílením systému penzijního připojištění pro tzv. „náročná povolání“.

Poté se rozvinula diskuse ke způsobu, jakým členové vlády v médiích informují o přípravě důchodové reformy. Zveřejňování neúplných informací  o  některých částech či principech  připravovaného návrhu reformy vyvolává silné negativní reakce ve společnosti dříve, než samotný návrh reformy vůbec vznikl. Bylo by proto mnohem vhodnější, kdyby vláda předložila k připomínkovému řízení a veřejné diskusi  až dokončený kompletní návrh reformy, nikoliv jeho dílčí prvky bez vzájemných vazeb. Zazněl zde například i názor předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renaty Douskové, že celý postup vlády ve věci důchodové reformy je v některých případech hazardem s lidským zdravím. V této diskusi se také členové Ústředí OSŽ jednoznačně shodli na odmítavém postoji k mediálně prezentovanému záměru dalšího posouvání hranice důchodového věku.

Následně přišla na řadu také diskuze na téma vládou navržené úpravy valorizačního vzorce pro výpočet červnové valorizace důchodů. Zde členové Ústředí OSŽ jednoznačně podpořili usnesení Rady seniorů, která s tímto návrhem nesouhlasí.

Ke snížené valorizaci důchodů v červnu letošního roku se ostře postavil první místopředseda OSŽ Radek Nekola s tím, že zákon existuje, nelze ho měnit a nemůže na jeho platnost mít vliv ani vysoká inflace. Jedná se o alibismus vlády. Důležitá je politická i finanční zodpovědnost. Navíc současná řešení vyvolávají spory mezi aktivními a neaktivními občany – dochází k mimořádně vysokému rozkolu ve společnosti.

Na závěr je třeba připomenout potřebu větší propagace mobilní aplikace Moje OSŽ, která je nejen moderním  nástrojem rychlé informovanosti a komunikace, umožňující například snadné přihlašování na cenově zvýhodněnou rekreaci pro členy OSŽ a jejich rodinné příslušníky. V nejbližší době bude aplikace navíc doplněna o další funkce, jako například možnost snadného přihlašování na sportovní akce pořádané OSŽ, nebo možnost registrace pro vytvoření elektronického členského průkazu, na který bude navázána možnost využívání dalších členských výhod.

 

Milan Sedlák

Foto Daniela Houdková

 

  

 

 

Právě přítomno: 195 hostů a žádný gestor