OBZOR ke stažení

Deset bodů mělo na programu zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 9. 5. 2017 od 9.30 h v zasedací místnosti OSŽ (Dům Bohemika) a které řídil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). Úvod tradičně patřil kontrole plnění úkolů (mimo jiné byla řeč o aktivitách FISAIC, o reciproční účasti německé delegace na semináři na Prudké, konkrétně skupiny kreativní ruční práce, o zastoupení OSŽ na mezinárodní výstavě modelové železnice FISAIC v Maďarsku, i o návrhu na změnu rozpočtu, který byl poté projednán a odsouhlasen v bodě věnovaném organizačním záležitostem) včetně požadavku Ústředí OSŽ, kterým Představenstvu OSŽ na základě sdělení místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého (snížení příspěvku na činnost OSŽ ze strany zaměstnavatele SŽDC) uložilo zapracovat tuto změnu do rozpočtu OSŽ-ústředí a předložit jej ke schválení P-OSŽ a Ú-OSŽ na květnovém zasedání (bylo vzato bez výhrad na vědomí).

Blok informací ze zásadních jednání načal místopředseda OSŽ Radek Nekola informováním o průběhu Dozorčí rady (DR) společnosti ČD Cargo (24. 4.). „Celé jednání se neslo v duchu návštěvy náměstka ministra dopravy pana Ferance; na programu byly avizované změny v dozorčí radě, pan náměstek prezentoval důvody, které vedly k výměně dvou zástupců (státu) v DR,“ uvedl Radek Nekola s tím, že v této souvislosti zazněla myšlenka společného zasedání dozorčích rad ČD a ČD Cargo: „Tuto debatu vítáme a minimálně ve věci logiky společného fungování obou společností ji i pozitivně vnímáme, nicméně některé názory o synergiích budeme muset korigovat,“ dodal Nekola. „Společnosti za těch deset let urazily určitou cestu, začínají se rozcházet jak z hlediska používané techniky, tak i v tom technickém či technologickém slova smyslu. Takže ano, ale musí to být synergie, které budou přínosem pro obě společnosti.“
Telegraficky poté Radek Nekola zmínil nákup nových lokomotiv (mimo jiné mluvil o uplatnění opce u společnosti Siemens i o změně pohledu na nové lokomotivy - ty by měly být schopné vozit i rychlé/dálkové osobní vlaky) či „převod majetku ČD do společnosti ČD Cargo“. „V podstatě to byla debata o formě převodu, jestli jít cestou navyšování jmění, nebo prodeje. Většinou jde o pozemky používané jako nákladiště, ale nakonec jsme projednávání tohoto bodu přerušili s tím, že vedení společnosti (ČD Cargo) spolu s vedením ČD musí materiál ještě dopracovat,“ doplnil. V závěru se Radek Nekola zmínil i o hospodaření společnosti (vloni ČD Cargo hospodařilo s přebytkem), o tvorbě Sociálního fondu (a jeho udržitelnosti v případě záporného hospodaření) a o poskytování finančních prostředků ze Sociálního fondu: „Rozpočet je již připraven, měl by být stejný jako vloni a podepsat bych ho měl tento týden.“
Poté promluvil Vladislav Vokoun; nejen o Kolokviu, které se na téma Liberalizace železniční osobní dopravy konalo 21. 4. v Poslanecké sněmovně Parlamentu (podrobně jsme informovali zde: Liberalizace je přínosem, zní z Ústeckého a Plzeňského kraje, a to i přesto, že zkušenosti z praxe i ze světa jsou spíše opačné), ale také o valné hromadě společnosti ČD travel. „Tentokrát byla velmi krátká, v podstatě jsme jen odsouhlasili výroční a auditní zprávu,“ konstatoval. „Pár vět“ řekl i k poslednímu jednání Dozorčí rady ČD, a. s. (27. 4.), která se mimo jiné zabývala hospodařením společnosti i skupiny ČD. „Je to pozitivní zpráva a je dobře, že pozitivně skončilo hospodaření jak společnosti samotné, tak i skupiny ČD,“ poznamenal. Vyjádřil se i k zasedání NeRVu (Nedrážní republikový výbor) a způsobu nominace JUDr. Petra Večeře na předsedu OSŽ. „Trošku mě to naštvalo. Považuji za nutné nejdříve seznámit kandidáta s nominací. To se nedělá, každý má o své nominaci dopředu vědět, proto jsem požádal místopředsedu Novotného o nápravu. A Miroslav Novotný tak okamžitě učinil: „Panu doktorovi se omlouvám za nevhodnou formu prezentování v médiích, ale náš volební řád jasně říká, jak se navrhuje. Vzniklo to spontánně, před jednáním a uděláme nápravná opatření, abychom tuto situaci vyřešili,“ přislíbil. A také JUDr. Večeř (vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení OSŽ-Ú) se k tomu veřejně vyjádřil: „Až druhý den v sedm hodin ráno jsem se dozvěděl, že je moje jméno spojováno s návrhem na kandidaturu (na předsedu OSŽ), což se dotýká mého práva. Za dvě hodiny bylo pak uvedené zveřejněno na webových stránkách, od té doby mě nikdo osobně nekontaktoval. Na konferenci NeRVu OSŽ se k tomu vyjádřím,“ prohlásil.
V rámci informací ze zásadních jednání ještě informoval Miroslav Novotný o porušování sociálního smíru v OHL ŽS Brno. „Ruší tam benefity a další výhody vyplývající ze Sociálního fondu, budeme na to muset zareagovat,“ prohlásil a ještě poreferoval o jednání Republikové rady SON (Sdružení nájemníků), která se konala 28. 4., a kde byla na programu úprava stanov a změna v rozpočtu z důvodu snížení dotací.
Další blok programu Představenstva OSŽ patřil přípravě Podnikových konferencí, které proběhnou příští týden (16. 5. PV OSŽ při ČD; 17. 5. PV OSŽ ČD Cargo; 18. 5. PV OSŽ SŽDC) v kulturním sále pražského hlavního nádraží. Všechny tři podnikové výbory hlásí připraveno. „Na dvoudenním výjezdním zasedání jsme probrali všechny nominace, delegační listy i pozvané hosty, nemělo by už nic ohrozit konferenci,“ uvedl Vladislav Vokoun. „Také my jsme připraveni,“ dodal Radek Nekola: „I my jsme na podnikovém výboru doladili konečnou fázi z hlediska obsazení Výborů OSŽ při PJ, odsouhlasili jsme nominaci členů do Ústředí, vedli jsme věcnou a racionální debatu, abychom trošku pozvedli úroveň Ústředí OSŽ,“ doplnil. Hotovo má i PV OSŽ SŽDC, což potvrdil jak předseda PV Mgr. Martin Malý, tak i Petr Štěpánek za infrastrukturu a Miloš Paleček za řízení provozu. Za NeRV doplnil informace Miroslav Novotný o návrh nového kandidáta na předsedu NeRVu (Luděk Šebrle – informovali jsme zde: Poslední zasedání NeRVu před červnovou konferencí v České Třebové se neslo v atmosféře příprav VII. sjezdu OSŽ). „Vzorně“ se podle Vladislava Vokouna připravují i senioři, kteří budou mít svoji konferenci až jako poslední – 20. června v České Třebové.
Další část jednání Představenstva OSŽ patřila přípravě VII. sjezdu OSŽ v Ostravě. Nejprve tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb mluvil o práci organizační komise (poslední jednání měla 3. 5.) a poté Ing. Marcel Baláž prezentoval využití reklamních ploch sálu a představil nabídku reklamní agentury, která zajistí výrobu bannerů (zprávu organizačního výboru vzalo Představenstvo OSŽ na vědomí).
Ve druhé části jednání představenstvo schválilo návrh na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ a jednu žádost o navýšení finanční částky u již poskytnuté právní pomoci. Dále P-OSŽ schválilo návrh účastníků zahraniční pracovní cesty (Workshop ETF – mobilní personál a přeshraniční služby), návrh výprav na Mezinárodní mistrovství USIC v badmintonu, na Regionální mistrovství USIC v golfu, na Regionální mistrovství USIC ve stolním tenise, návrh výpravy na Letní filmovou školu, či návrh delegace na mezinárodní technickou komisi FISAIC (skupina výtvarné umění), schválen byl i návrh delegace na jednání valné hromady SRŽ-FIRAC, návrh delegace na jednání Prezidia FISAIC, návrh výpravy na Regionální mistrovství USIC v orientačním běhu, či návrh výpravy na Regionální mistrovství USIC v tenise. Představenstvo se pak v závěru zabývalo i výpadkem v rozpočtu z důvodu nenaplnění rozpočtu ze strany SŽDC. „Letos se to podařilo vyřešit, předpokládám, že větší debata bude nad rozpočtem roku 2018,“ uzavřel Vokoun.
Michael Mareš

 

Právě přítomno: 442 hostů a žádný gestor