OBZOR ke stažení

Druhý jednací den Ústředí OSŽ (které ve dnech 31. 5. a 1. 6. zasedalo v Rajeckých Teplicích v hotelu Skalka) byl zahájen bodem týkajícím se podnikových konferencí PV OSŽ při ČD, ČD Cargo, tak i SŽDC, které se již konaly (ve dnech 16. až 18. 5.), a také přípravy konferencí Nedrážního republikového výboru – NeRV OSŽ (13. 6. 2017 v České Třebové) a Republikové rady seniorů OSŽ (20. 6. 2017), které se teprve konat budou.

I.místopředsedu OSŽ Vladislava Vokouna potěšila vysoká účast delegátů na konferencích (vždy téměř 100%). „To je pro mě pozitivní zjištění, stejně tak jako jejich hladký průběh. Bylo to i díky perfektní práci našich zaměstnanců, kteří konference připravovali, patří jim za to dík,“ prohlásil. Jednání Podnikové konference Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., označil za konstruktivní. „25členný PV je téměř identický s tím předchozím, navrhli jsme členy Ústředí OSŽ po sjezdu, členy revizní komise a schválili delegáty sjezdu,“ dodal s tím, že podniková konference schválila i poměrně rozsáhlé usnesení ohledně otevírání trhu osobní železniční dopravy: „Konference konstatovala, že nesouhlasí s otevíráním trhu“.
Pro Radka Nekolu bylo zase příjemným zjištěním, že v případě PV OSŽ ČD Cargo dobře fungují Výbory OSŽ při jednotlivých provozních jednotkách. „Naše usnesení je na webu, chtěl bych rovněž poděkovat organizátorům za přípravu konference, a zvlášť Toníkovi (Leitgebovi), který se zhostil moderování. My jsme tentokrát nešli úplně do detailů, akcent jsme dávali hlavně na kolektivní vyjednávání a na to, co čeká společnost v příštích letech – tedy jak přitáhnout nové mladé lidi. Byl to důstojný závěr celé té přípravy na sjezd,“ uvedl a ocenil i vystoupení předsedy představenstva společnosti ČD Cargo Ivana Bednárika a jeho tří tezí, které je potřeba řešit: stáří zaměstnanců, stáří lokomotiv a stáří vozů. „Společnost prošla restrukturalizací, samozřejmě někde i s větším dopadem než bylo odborářům milé, teď máme starosti zcela opačné,“ dodal.
I předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý hodnotil „svoji“ podnikovou konferenci kladně. „I když kvůli tajné volbě to bylo delší, nicméně jsme otevřeli otázku režijních výhod a dosáhli nějakého konsensu; dosavadní členové vedení PV obhájili mandát – máme jednu změnu: končí dlouholetý tajemník a bývalý předseda PV Adolf Hradílek a na jeho místo nastupuje Dušan Richter – dohoda je taková, že předávání funkce bude probíhat do sjezdu,“ shrnul. V závěru svého proslovu pak Martin Malý znovu zopakoval nabídku (oživil myšlenku) společného jednání všech tří PV (ČD, ČD Cargo, SŽDC).
O přípravě konference nedrážních základní organizací (KNZO), která proběhne 13. 6. v České Třebové, mluvil předseda NeRVu (Nedrážního republikového výboru) Miroslav Novotný. „Přípravný výbor je na konferenci připraven, na předsedu NeRV a místopředsedu OSŽ je ZO OSŽ ŽOS Nymburk jako protikandidát navržen Luděk Šebrle,“ oznámil Miroslav Novotný mimo jiné s tím, že NeRV svým usnesením rozhodl, že ti, kteří neprovedli volby a včas neodevzdali požadované volební protokoly, nebudou na KNZO pozváni. Na to Vladislav Vokoun uvedl, že na OSŽ dorazily dvě stížnosti, a to písemná ze ŽOS Nymburk a ústní z Pars Šumperk. „Požádali jsme Revizní komise o stanovisko, tyto organizace se cítí poškozeny tím, že nebyly pozvány na konferenci,“ dodal (Ústředí OSŽ po dlouhé diskusi nepřijalo argumenty předložené vedením NeRVu a na základě návrhu usnesení předsedy PV OSŽ ČD Cargo Radka Nekoly uložilo představenstvu OSŽ informovat všechny předsedy a členy dotčených ZV, aby se mohli této konference navzdory předchozímu negativnímu stanovisku NeRV zúčastnit).
O přípravě konference Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, která se uskuteční 20. června v České Třebové, poreferoval předseda RRS Kurt Mužík: „Pozváno máme 84 delegátů, materiály jsou připravené a pozvánky hostům budou rozesílány v pondělí (5. 6.),“ oznámil.
Další část jednání byla věnována přípravám VII. sjezdu OSŽ v Ostravě. Jak poznamenal I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun, zatím vždy platilo, že jak proběhnou konference, o to lépe bude probíhat sjezd. „Máme už dostatek podkladů, abychom mohli dokončit přípravy na sjezd. Už je jasné, že budou tajné volby, takže zasedne pracovní skupina, připraví volební řád (pro tajné volby) - máme totiž několik kandidátů na předsedu OSŽ i na předsedu Revizní komise OSŽ. Myslíme si, že když budou tajné volby na oba předsedy probíhat současně, že bychom mohli uspořit čas a vytvořit tak prostor pro řešení jiných důležitějších problémů,“ uvedl a dále mimo jiné hovořil o práci komisí, které již jednaly – například komise pro stanovy zasedala jednou a obdržela osm připomínek (Štěpánek: „Ucelený materiál dostanou členové ústředí ještě před sjezdem.“); organizační komise již zasedla třikrát (Antonín Leitgeb mluvil o doladění bannerů, fotostěny a techniky na sjezd); komise pro hospodaření ještě svolána nebyla: „Ještě jsem ji nesvolal, ale polovina dokladů už je připravena. Jsou to odborní zaměstnanci, ryze profesionální skupina,“ dodal Vokoun.
V další části jednání vzalo Ústředí OSŽ na vědomí dva informativní materiály: Přehled o zaměstnanosti a mzdovém vývoji za rok 2016 v zaměstnavatelských subjektech, kde působí odborové organizace OSŽ, respektive materiál s názvem Mzdy a odměňování u zaměstnavatelských subjektů, kde OSŽ uzavřelo kolektivní smlouvu. Ústředí OSŽ se zabývalo i rozpočtem za leden až březen letošního roku (plnění/úprava), schválilo Zprávu o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ za rok 2016 (JUDr. Petr Večeř) a vyslechlo informaci o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2016 (Miroslav Feber).
Členové Ústředí OSŽ vyslechli i zprávu Revizní komise OSŽ, na základě připomínky z pléna uložili představenstvu, aby se zabývalo úrovní školení, a odsouhlasilo žádost o prodej rekreačního/rekreačních objektů ZO OSŽ Praha-Žižkov.
V bodě Organizační záležitosti Ustředí OSŽ vzalo na vědomí záměr rekonstrukce objektu Domu Bohemika, včetně navrženého způsobu financování, a uložilo představenstvu tento záměr písemně předložit ke konečnému schválení na nejbližším červnovém zasedání.
Člen Ústředí OSŽ Bc. Petr Toman v závěru tohoto bodu informoval o jednání Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV ČR 211), respektive o činnosti ZPMV a zájmu jejích pojištěnců o 4denní kondiční pobyty. Martin Malý zase mluvil o kongresu ETF v Barceloně, kterého se spolu s PhDr. Helenou Romanovou zúčastnil. Informoval o tom, že do výkonného výboru ETF byla zvolena PhDr. Helena Romanova, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ.
Odpolední část jednání byla věnována investičním akcím v hotelu Skalka, zejména aktivitám v Activity parku, kde se v těchto dnech dokončuje bowlingové hřiště, které vzniklo v místě staré zbrojnice.
Michael Mareš


Právě přítomno: 490 hostů a žádný gestor