22.25 h - První den sjezdového jednání ukončen.

22.23 h - Petr Štěpánek vyzval nově zvolené členy Ústředí OSŽ a Revizní komise OSŽ, aby se po skončení jednání sešli k ustavujícím schůzím.

22.13 h - Pokračování diskuse
Miroslav Loužil – ZO OSŽ Karlovy Vary
: "Chci konstatovat těžkou situaci, kdy v naší oblasti působí odborová centrála DUO. Její funkcionáři pořádají zájezdy na koncerty se slevou, a nabízejí stejnou pojistku, kterou zařídilo OSŽ. Využívají většiny dohod, které udělalo OSŽ. Udělali jsme průzkum zájmu o tištěný Obzor, většina pracovišť je pro.

Petr Toman, ZO OSŽ Všetaty: Chci požádat všechny kolektivní vyjednavače, aby prosadili KOP u co největšího počtu zaměstnanců. Je to důležité i z důvodu prevence nemocí – zdraví zaměstnanců by mělo být na prvním místě. Podařilo se rozdělit KOP mezi tři zaměstnavatele, což vedlo k navýšení KOP. V příštím roce by se mělo v tomto trendu pokračovat.

22.08 h - Diskuse byla přerušena a byly vyhlášeny volby předsedkyně Revizní komise OSŽ.

Barunka Balážová získala 130 hlasů (z 216 platných), tj. 60,18 %, Milena Onderková získala 86 hlasů, tj. 39,81 %. Předsedkyní Revizní komise OSŽ v dalším volebním období se stává Barunka Balážová. Následovala volba členů Revizní komise OSŽ. Bylo představeno devět kandidátů. O celé volební listině se hlasovalo en bloc – návrh byl schválen.

21.55 h - Zahájení diskuse

Karel Jungmann, předseda ZV OSŽ žst. Kladno, reagoval na dopisy, které delegátům zaslal předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša. Uvedl mimo jiné, že není možné zajistit, aby České dráhy obstály ve všech výběrových řízeních, OSŽ by však mělo zajistit odpovídající podmínky i pro zaměstnance dalších dopravců, včetně vzájemného uznávání režijních výhod. Kriticky se vyjádřil o nabídce společnosti ČD travel, která dle jeho názoru nabízí předražené zájezdy, což považuje za nehospodárné vzhledem k nakládání s Centrálním fondem FKSP.

Bc. Jaroslav Pejša k otázce uznávání režijních výhod i ke kritice ČD travel uvedl, že je třeba posoudit konkrétní údaje, proto nabídl na toto téma pozdější diskusi. Jeho slova doplnil Vladislav Vokoun, který rovněž uvedl, že byla otevřena složitá témata, a proto k nim také on nabízí následnou diskusi, ať co se týká poskytování jízdních výhod, tak využívání sociálního fondu. „Je třeba si o tom podiskutovat, abychom nedělali předčasné závěry,“ uvedl Vladislav Vokoun.

Rovněž další diskutující, Petr Sýkora z PP OKV Most, reagoval na dopisy předsedy OSŽ Bc. Pejši. „Dělat odborovou činnost u soukromých dopravců je cesta správným směrem,“ řekl a dále uvedl, že co se týká vyjednávání s kraji, jde především o záležitost vedení Českých drah. Dále se zmínil o způsobu voleb v základních organizacích a dotkl se informační a mediální politiky OSŽ, přičemž podpořil zachování tištěné formy Obzoru vedle webových stránek. Co se týká zvyšování platů na železnici, uvedl, že by to mělo být záležitostí jednotlivých podnikových výborů. Kritizoval i velký počet zástupců seniorů na sjezdu (30 delegátů, pozn. red.), podle jeho názoru by měl být sjezd určen přednostně aktivním pracovníkům.

21.10 h - Volba předsedkyně Revizní komise - Tomáš Gilg představil kandidátky na předsedkyni Revizní komise OSŽ: Barunku Balážovou a Milenu Onderkovou. Sdělil, že vzhledem k tomu, že jsou na tuto funkci dvě kandidátky, proběhne tajná volba. Kandidátky se krátce představily: Barunka Balážová uvedla, že je na dráze od roku 1986, v revizní komisi pracovala 10 let a v dubnu letošního roku převzala po Pavlu Fraňkovi roli předsedy RK. Milena Onderková pracuje na dráze od roku 1982, dále mimo jiné uvedla, že by nechtěla, aby revizní komise byla pro základní organizace strašákem, ale aby se na ni obracely o radu a pomoc. Delegáti se poté odebrali do předsálí k hlasování.

 

Kandidátky na předsedkyni Revizní komise OSŽ: Barunka Balážová (vlevo) a Milena Onderková.
21.07 h - Potvrzení 21 členů Ústředí OSŽ. Jednotliví členové byli jmenovitě představeni. Delegáti sjezdu poté kandidátní listinu členů Ústředí OSŽ schválili (proti nebyl nikdo, tři se zdrželi hlasování).

20.50 h - Následovalo hlasování o volbě místopředsedy OSŽ pro správu majetku. Jediným kandidátem na tuto funkci byl Martin Vavrečka, který v úvodu svého vystoupení krátce představil svoji práci v OSŽ a obrazovou formou prezentoval jednotlivá zařízení, která OSŽ spravuje, včetně jejich aktuální ekonomické situace. Nastínil rovněž plány OSŽ týkající se jejich udržitelnosti a zhodnocení v dalším období.

Řídící jednání, Petr Štěpánek, poté přistoupil k veřejnému hlasování o volbě místopředsedy OSŽ pro správu majetku. Martin Vavrečka v něm získal 209 hlasů, nikdo nebyl proti, tři se zdrželi hlasování.

20.43 h - Řízení se ujal Petr Štěpánek. Tomáš Gilg představil kandidáty na I. místopředsedu OSŽ: Bc. Renata Dousková se vzdala kandidatury, Radek Nekola rovněž, kandidaturu přijal Vladislav Vokoun. Delegáti rozhodli veřejným hlasováním o tom, že I. místopředsedou OSŽ na další volební období zůstává Vladislav Vokoun (212 přítomných bylo pro, dva se zdrželi hlasování). Vladislav Vokoun na volbu reagoval krátce: „Děkuji a vážím si toho.“

Po volbě předsedy pokračoval bod věnovaný změnám stanov OSŽ; hlasovalo se postupně o jednotlivých návrzích vzešlých z pléna. Základní text stanov byl poté schválen. Jejich text bude uveřejněn na webových stránkách OSŽ. Dále se hlasovalo o návrhu nového loga OSŽ, které ze čtyř návrhů vybralo Ústředí OSŽ. Návrh nebyl přijat.

20.05 h - předsedou OSŽ na roky 2017-2021 se stal Mgr. Martin Malý

Další jednání po přestávce zahájil Radek Nekola smutnou zprávou, že zemřel Milan Lokvenc, předseda Federace železničářů. Delegáti uctili jeho památku minutou ticha.

Následovalo vyhlášení volby předsedy OSŽ: bylo vydáno 218 hlasovacích lístků, 218 jich bylo odevzdáno, platných hlasů bylo 214.

Ve druhém kole volby získal Mgr. Martin Malý 111 hlasů, tj. 51,87 %, Vladislav Vokoun 103 hlasů, tj 48,13 %. Předsedou OSŽ na další funkční období se stává Mgr. Martin Malý.

Mgr. Malý poděkoval za důvěru a za bianko šek, který mu dle jeho slov delegáti dali. Zároveň je požádal, aby výsledek voleb promítli do svého rozhodování o I. místopředsedovi OSŽ. Vladislav Vokoun poblahopřál vítězi a řekl, že věří, že bude svaz spojovat a ne rozdělovat. Poděkoval všem, kdo mu dali hlas, a ocenil jejich podporu.
19.00 h - jednání bylo přerušeno do 20.00 h, probíhá večeře, volební komise sčítá hlasy druhého kola volby předsedy OSŽ

18.20 h - vyhlášeno druhé kolo voleb a zároveň přestávka, jednání bude pokračovat v cca 19 hodin vyhlášením výsledků druhého kola tajné volby.

18.18 h - Delegátka Jana Štanclová technickou poznámkou reaguje na slova předsedy OSŽ, který při své podpoře Mgr. Malého zdůraznil jeho právnické vzdělání. Jana Štanclová uvedla, že Vladislav Vokoun, přestože nemá právní vzdělání, pracuje ve své funkci tak dlouho a jedná na různých úrovních tak, že mu to nedostatek právního vzdělání naprosto nahrazuje.

18.03 h - Předseda volební komise Tomáš Gilg informoval o výsledku voleb předsedy OSŽ. Rozdáno bylo 218 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 215 lístků, 3 byly neplatné.

Výsledky hlasování:

Mgr. Martin Malý 81 hlasů, tj. 37,67 %
Bc. Jaroslav Pejša 63 hlasů, tj. 29,30 %
Vladislav Vokoun 71 hlasů, tj. 33,02 %

Do druhého kola voleb postupují Mgr. Martin Malý a Vladislav Vokoun.

Bc. Jaroslav Pejša po hlasování poděkoval těm, kdo mu dali hlas, a podpořil v dalším kole voleb Mgr. Martina Malého.

17.30 h - probíhá bod 16. Novelizace Stanov OSŽ, předkládá Petr Štěpánek, předseda komise pro Stanovy (volební komise sčítá hlasy)

Pokračuje projednávání stanov. Připomínek bylo předneseno tolik, že byl Petr Štěpánek spolu s JUDr. Petrem Večeřem a členy komise pro stanovy byli pověřeni jejich zpracováním; sjezd o nich bude jednotlivě hlasovat.

16.45 h - řídící Radek Nekola vyhlásil volby předsedy OSŽ, proběhnou tajnou volbou a delegáti mají na volbu třicet minut.

Prezentace kandidátů na předsedu OSŽ

Vladislav Vokoun
Vladislav Vokoun při svém krátkém představení uvedl, že na železnici pracuje od roku 1977 a v OSŽ prošel řadou funkcí od předsedy ZO až po předsedu PV OSŽ při Českých drahách, a. s. a I. místopředsedu OSŽ. Při práci si doplnil střední ekonomické vzdělání a prošel různými manažerskými kurzy.
„Náš svaz má přes všechny otřesy stále velmi dobré jméno a silné postavení, a to i přes skutečnost, že jsme se v posledních letech museli vyrovnat s mnoha zásadními transformačními procesy,“ uvedl Vladislav Vokoun. Na pokles členské základny nabídl pohled z druhé strany a uvedl, že málokterý jiný podnik se může pochlubit tím, že má více než 70 % zaměstnanců odborově organizovaných. O vysoké kvalitě členské základny podle jeho slov svědčí i to, že se podařilo vybudovat odborové orgány ve všech velkých podnicích, které postupně vznikaly (ČD Cargo a SŽDC). Za dobrý výsledek je třeba, jak uvedl, považovat i to, že se ve všech těchto společnostech podařilo ustavit kolektivní smlouvy. K ohrožení jízdních výhod poznamenal, že kromě změny v otázce vlaků ve veřejném závazku a přepravy cestovních zavazadel zůstává řešení v intencích toho, co bylo dosud dohodnuto s odborovými centrálami. Vyjádření ministerstva k námitce odborů se očekává, záležitost tedy není uzavřena.
K dalšímu směřování OSŽ Vladislav Vokoub uvedl mimo jiné, že je třeba lépe prodávat výsledky práce. Zdůraznil, že v nejbližší době čeká OSŽ mnoho práce v souvislosti s chystanou liberalizací; je třeba obhajovat práci národních společností. OSŽ má dále poskytovat kvalitní pracovněprávní poradenství, proškolovat funkcionáře, zvýrazňovat význam podpůrného fondu, podporovat volnočasové zájmy železničářů. Klíčové bude podle jeho slov udržení dobrých sociálních a pracovních podmínek zaměstnanců.

Bc. Jaroslav Pejša
Jako druhý se delegátům představil se svým názorem na další fungování OSŽ jeho současný předseda Jaroslav Pejša. Ve svém vystoupení se zaměřil především na to, aby zdůraznil sílu OSŽ. „V minulosti jsme byli několikrát svědky toho, jak se politikové snažili dostat železnici na kolena, nikdy však neuspěli. Jsem přesvědčen, že i aktuální situaci v oblasti jízdních výhod dokáže OSŽ ustát a to i s využitím stávkové pohotovosti,“ zdůraznil, přičemž přečetl návrh usnesení sjezdu, který se této oblasti dotýká. „Budeme-li přesvědčeni, že máme pravdu, dodá nám to sílu. Já tu sílu vidím!“ dodal Pejša, přičemž poděkoval všem neuvolněným funkcionářům OSŽ, kteří svoji práci dělají bez nároku na odměnu. „Dělají to z přesvědčení a v tom je ta síla,“ ukončil Jaroslav Pejša své vystoupení.
 


 Mgr. Martin Malý
Martin Malý se v úvodu svého projevu představil, uvedl, že na železnici pracuje od roku 1995, kdy začínal jako signalista. Při zaměstnání vystudoval právnickou fakultu v Brně. V OSŽ prošel mnoha funkcemi až po místopředsedu OSŽ a předsedu Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. K problematice klesající členské základny vznesl některé podněty pro to, aby OSŽ získalo další členy. Kromě nabídky právní pomoci, výhodného pojištění, podpůrného fondu či zvýhodněné rekreace navrhl například nasmlouvat pro členy OSŽ slevy u některého obchodního řetězce.
V dalším období by podle jeho názoru bylo třeba přistoupit k modernizaci členské evidence tak, aby byla centrální a snadno kontrolovatelná.
„Měli bychom respektovat skutečnost, že jsou to podnikové výbory, které jsou příslušné ke kolektivnímu vyjednávání,“ řekl Martin Malý. Předseda OSŽ by do toto procesu neměl zasahovat, jeho úkolem je však určitá koordinace, pokud by například podnikové výbory šly ve svých zájmech proti sobě. Co se týká režijních výhod, zdůraznil, že se OSŽ nemá nechat zmanipulovat do něčeho, co není v zájmu členské základny.
Zmínil i potřebu pokračovat v mezinárodní spolupráci a poučit se ze zkušeností ostatních.

16.00 - Začíná volba předsedy OSŽ, představují se jednotliví kandidáti na předsedu OSŽ v pořadí: Mgr. Martin Malý, Bc. Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun
Návrhy kandidátů na předsedu OSŽ

Tomáš Gilg, předseda volební komise sjezdu, představil kandidáty na funkci předsedy OSŽ: jsou to Mgr. Martin Malý, Bc. Jaroslav Pejša a Vladislav Vokoun. Informoval o způsobu volby (vzhledem k tomu, že kandidátů je několik, volba bude tajná). Dále vznesl dotaz, zda kandiduje někdo z pléna (pro kandidaturu by potřeboval podpisy 10 % delegátů sjezdu). Nikdo další kandidaturu nepodal.

15.37 h vyhlášena 15minutová přestávka

15.01 h - Zpráva mandátové komise, předložení a schválení Volebního řádu VII. sjezdu OSŽ, potvrzení volby místopředsedů, tajemníků a člena Ú-OSŽ za RRS, Zpráva o hospodaření OSŽ od VI. sjezdu OSŽ a Zpráva Revizní komise OSŽ o činnosti od VI. sjezdu OSŽ. Informace z tohoto bloku přineseme později.

Zpráva Revizní komise OSŽ o činnosti od VI. sjezdu OSŽ - Se zprávou o činnosti revizní komise OSŽ po šestém sjezdu OSŽ vystoupila její předsedkyně Barunka Balážová (dříve Sasínová). Konstatovala, že během činnosti komise za uplynulé čtyři roky došlo k jejímu oslabení o dva členy (Josef Šlachta – nemoc, Pavel Franěk – bývalý předseda – odstoupení z funkce). Přesto se podařilo dodržet náplň činnosti revizní komise, zjištěné závady byly projednány a provedeny byly i následné kontroly. „Je nutné, aby členové závodních výborů OSŽ, kteří zodpovídají za hospodaření, se pravidelně zúčastňovali školení, které pořádá Ústředí OSŽ,“ zdůraznila Balážová. Zpráva předsedkyně revizní komise byla delegáty přijata sto procenty hlasů.

Zprávu mandátové komise přednesl předseda této komise Luděk Šebrle. Uvedl, že z 219 pozvaných delegátů jich je na sjezdu přítomno 218, což znamená 99,54 %. Pozváno bylo sedm hostů, jeden se ze zdravotních důvodů omluvil.

Zpráva o hospodaření OSŽ od VI. sjezdu OSŽ
Se zprávou o hospodaření OSŽ za období od šestého sjezdu vystoupil I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun. Zprávu měli delegáti k dispozici v písemné podobě již před zahájením sjezdu, Vladislav Vokoun ve stručnosti popsal její nejdůležitější body – finanční toky, kterými je OSŽ financováno (40% odvod příspěvků ze ZO OSŽ, příspěvky zaměstnavatele, příspěvky do podpůrného fondu a příspěvky od dárců a dalších organizací). „Daří se udržet výši příspěvků od ZO OSŽ, a to i přesto, že členská základna klesá. Je to způsobeno vyššími odvody v důsledku uzavřených kolektivních smluv a s tím spojeného navyšování mezd,“ zdůraznil Vokoun. Jak dále dodal, hospodaření OSŽ je vedeno racionálně, bez plýtvání, takže rozpočty za uplynulé roky 2014 – 2017 byly vyrovnané. V rozpočtu je dostatečně zastoupena i částka na stávkový fond. „V případě stávky či stávkové pohotovosti jsme připraveni mobilizovat všechny potřebné finanční prostředky,“ připomněl Vokoun. Jak dále dodal, svaz dobře hospodaří rovněž s nemovitostmi, které jsou v majetku OSŽ, a které jsou průběžně zhodnocovány. Pokud se týká výdajů OSŽ, je nutné podle slov Vladislava Vokouna věnovat dostatečné prostředky mimo jiné i na chod Asociace samostatných odborů (ASO), jejímž je OSŽ členem, a která může ovlivňovat legislativu jak vnitrostátní, tak evropskou.
Zpráva o hospodaření byla delegáty schválena většinou hlasů při jedné absenci.


14.30 h – řídící Radek Nekola zahájil další část jednání

Zprávu Ústředí OSŽ po VI. sjezdu OSŽ přednesl Bc. Jaroslav Pejša.
Vzhledem k tomu, že zpráva o činnosti je obsáhlá a vzhledem k tomu, že ji měli všichni delegáti k dispozici v písemné formě, upozornil předseda OSŽ jen na některé význačné body minulého období a také připomněl historii odborového hnutí na železnici, konkrétně se mimo jiné zmínil o generální stávce z října 1918, při níž právě železniční odbory hrály významnou roli.
Z úspěchů posledních čtyř let zmínil především ten fakt, že se OSŽ podařilo odrazit opakovanou snahu odebrat nebo zredukovat jízdní výhody na železnici. Dále připomněl, že se podařilo zabránit vzniku takzvané vlakopůjčovny. Za velký klad označil Bc. Jaroslav Pejša také to, že OSŽ působí nejen u tří velkých podniků na železnici – ČD, ČD Cargo a SŽDC, ale i u dalších 28 organizací. Za další významný úspěch označil prosazení doplňkového penzijního pojištění a také takzvaných předdůchodů.
Velmi úspěšnou činností se může OSŽ pochlubit v oblasti legislativní činnosti a zvláště v právní pomoci členům OSŽ. Bc. Pejša uvedl, že v letech 2013 - 2016 bylo ukončeno 63 soudních řízení, z nichž 62 bylo ukončeno úspěšně.
K neúspěchům patří stálý pokles členské základny OSŽ – a to je podle slov předsedy OSŽ jedna z oblastí, na kterou se musí vedení OSŽ zaměřit v dalším období a musí hledat nové členy zvláště mezi mladými zaměstnanci. Ke vstupu do OSŽ je, jak uvedl, „přiměje především úspěšnost našeho odborového svazu v boji za zájmy našich členů“.
V závěru svého vystoupení informoval předseda OSŽ o dopise, které Odborové sdružení železničářů obdrželo od ministra dopravy ve věci jízdních výhod. Ze znění dopisu vyplývá ohrožení těchto výhod v souvislosti s veřejnou soutěží, která může rozšířit počet tzv. komerčních vlaků. „Takhle s OSŽ státní správa jednat nebude, a pokud ano, musíme praštit do stolu,“ zdůraznil Jaroslav Pejša a informoval o tom, že navrhne, aby sjezd ve svém usnesení vyhlásil stávkovou pohotovost.

13.45 h - Přestávka

13.19 h - Vystoupení hostů

Mgr. František Zaparanik, předseda Odborového združenia železničiarov (OZŽ)
Předseda OZŽ připomněl, že si politici v obou zemích – v Česku i Slovensku – zvykli, že si na železnici mohou dělat, co chtějí. „My jim musíme vysvětlit, že to tak nejde, že musí být pro železnici vize; železnice se nedá řídit ad hoc na dva tři roky,“ poznamenal František Zaparanik a připomněl, že časté střídání generálních ředitelů a ministrů na Slovensku nijak neprospělo posunu železnice k lepšímu. Podotkl, že na Slovensku, stejně jako v Česku, jsou problémy s liberalizací dopravního trhu a s dalším směřováním železniční dopravy. „Vláda by měla nejen deklarovat vize o přesunu kamionů na železnici, ale také pro to něco dělat,“ zdůraznil. Dále poděkoval za dobrou spolupráci jak na vrcholové úrovni, tak i na úrovni podnikových výborů i na regionální úrovni. „Věřím, že i nové vedení, které si zvolíte, bude i nadále rozvíjet dobrou spolupráci s kolegy na Slovensku, protože máme hodně společného, spojuje nás nejen pracovní, ale často i osobní život, neboť hodně z nás má i rodinné vazby v druhé republice,“ řekl Mgr. Zaparanik a v závěru svého vystoupení poděkoval za pozvání, popřál delegátům dobrou ruku při volbě nového vedení a hlavně konstruktivní jednání, při němž emoce zůstanou za dveřmi tohoto sálu.

 

Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů (ASO)
Předseda ASO připomněl, že odbory čeká nelehká doba, neboť sociální demokracie, která byla odborům blízko, ve volbách neuspěla. „Myslím, že si i tak poradíme,“ poznamenal. Dále připomněl dvě záležitosti, které se odborům dosud nepodařilo prosadit – odpovídající výši minimální mzdy („přáli jsme si, aby se dostala na 45 % průměrné mzdy“) a kvalitní zákoník práce (kde mělo být navýšení výměry dovolené o další týden a úprava v oblasti bezpečnosti práce). Jako pozitivní zprávu uvedl, že ASO navázalo nadstandardní vztahy s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS). „Dnes máme zastoupení i v Bruselu, kde bude probíhat důležité jednání o železniční dopravě,“ řekl Bohumír Dufek s tím, že se očekává tlak zahraničních dopravců na vstup do národních železničních sítí. I v následujícím období bude podle jeho slov ASO klást důraz na solidaritu a prosazování odborářských požadavků prostřednictvím tripartity. V závěru popřál všem, aby se podařilo uzavřít dobré kolektivní smlouvy, což je alfa a omega odborářské práce, a také mnoho zdaru sjezdovému jednání.

 

13.04 h - Zahájení
Petr Štěpánek zahájil první jednací den sjezdu. Uvítal delegáty i hosty a seznámil delegáty s některými organizačními záležitostmi. Přivítal vedení OSŽ (Bc. Pejšu, Vladislava Vokouna, Radka Nekolu, Mgr. Martina Malého, Bc. Renatu Douskovou a Martina Vavrečku), dále pozvané hosty - předsedu Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka, delegaci kolegů z OZŽ v čele s předsedou Generální rady OZŽ Františkem Zaparaníkem, místopředu OZŽ Antona Andela, místopředsedkyni OZŽ a předsedkyni PV OZŽ ŽSR Ing. Darinu Fabuľovou a dále ředitel Nadace Okřídlené kolo Zdeňka Vysloužila.

Předložení návrhu a schválení jednacího řádu OSŽ (všichni delegáti jej měli v písemné podobě). Schváleno všemi hlasy.
Schválení pracovního předsednictva, zapisovatele sjezdu a ověřovatele zápisu.
Předložen návrh programu VII. sjezdu OSŽ, navržený Ústředím OSŽ. Program byl schválen.
Předložen a schválen návrh na složení pracovních komisí sjezdu – mandátové, volební a návrhové.


12.50 h - Zahajujeme on-line zpravodajství ze VII. sjezdu Odborového sdružení železničářů, který se koná ve dnech 10. a 11. listopadu v Ostravě, v hotelu Clarion. Delegáti pomalu zaplňují jednací sál. Pozváno bylo 220 delegátů, nominovaných příslušnými konferencemi OSŽ SŽDC, ČD, ČD Cargo a NeRV. Účastní se rovněž členové Ústředí OSŽ , Revizní komise a seniorů (nominovaných konferencí seniorů OSŽ).
Za předsednickým stolem usedli Martin Vavrečka, výkonný tajemník OSŽ, Mgr. Martin Malý, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC, s. o., Bc. Jaroslav Pejša, předseda OSŽ, Petr Štěpánek, tajemník PV OSŽ SŽDC, s. o., Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo, a. s., Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a Bc. Renata Dousková, tajemnice Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ.

Redakce Obzoru
 

Právě přítomno: 231 hostů a žádný gestor