To byla jen jedna z mnoha věcí, kterými se zabýval Podnikový výbor OSŽ SŽDC na svém jednání 29. března v Praze. Výbory SON (OSŽ) při OŘ vznikly v roce 2016, aby byly partnerem k zaměstnavateli, obdobně jako jsou Výbory SŽDC při OŘ. Od 1. dubna jsou jednotky SON, jak již bylo avizováno, začleňovány přímo k jednotlivým oblastním ředitelstvím SŽDC a současně vznikají nové funkce náměstků pro správu majetku v aparátu ředitele SŽDC; tím se samostatné Výbory SON stávají zbytečnými a členové SON by měli být zastoupeni ve stávajících výborech při OŘ. V rámci kontroly plnění usnesení z minulých jednání PV také předseda PV Petr Štěpánek informoval o dopisu výboru při OŘ Olomouc, kterým žádá vedení OJ, aby při zadávání akcí z FKSP nepožadoval zadávání těchto akcí přes personální portál STKR vzhledem k jeho nepřipravenosti, nerovnému přístupu zaměstnanců k nabídkám a jeho značným nedostatkům.

Další informace předsedy PV se týkaly společného jednání odborových centrál (28. 3.) kde byl projednán rozpis plánu MOON pro OJ na letošní rok, který zohledňuje přerozdělení finančních prostředků v důsledku převodu OJ SON k OŘ SŽDC. Zároveň byl projednán zálohový příděl prostředků FKSP na OJ SŽDC. K dnes frekventovanému tématu, který se týká jízdních výhod, Štěpánek uvedl, že se připravují letáky s výkladem pro důchodce, kam se mají k prolongaci dostavit. Jeho informace doplnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který byl celému jednání PV přítomen. Znovu vysvětlil, jak došlo ke zmatečné situaci v informovanosti držitelů jízdních výhod ve věci platnosti IN Karty, kdy zejména důchodci byli znejistěni, zda jim doklad platí a vznášeli spoustu dotazů i na to, kam se mají k prolongaci dostavit. „Prolongační rozkaz dosud nebyl vydán, jednoznačně teď platí, že stará prolongace platí do konce května,“ uzavřel tuto informaci Martin Malý.

Pokud jde o zaměstnance SŽDC, měla by být připravena písemná informace zaměstnavatele o tom, jak mají zaměstnanci postupovat, pokud chtějí využít časového příplatku u tzv. komerčních vlaků. K celé věci kolem jízdních výhod zaměstnanců, důchodců a rodinných příslušníků, ale i k záměru poskytování slevy na jízdném pro seniory nad 65 let a mládeže do 26 let ve výši 75 % pak byla vedena dlouhá diskuse s mnoha dotazy, co bude, jak bude. V další části informoval Martin Malý o situaci kolem požadavku ministerstva dopravy, aby k 10. 6. bylo přepojeno řízení uzlu Břeclav na CDP Přerov. Po jednání na ministerstvu dopravy by mělo dojít k přepojování až k datu aktivace regionálního dispečerského pracoviště v Břeclavi.

Další části jednání se pak zúčastnili zástupci zaměstnavatele, personální ředitel GŘ, Ing. Pavel Koucký, Ing. Hana Kohoutová, Ing. Evžen Pospíšil a Bc. Jitka Dolejšová. Ing. Koucký informoval o všech organizačních změnách na GŘ, u oblastních ředitelství, o převodu jednotek SON pod OŘ SŽDC a vzniku nové funkce náměstků pro správu majetku u OŘ SŽDC. Omluvil nového generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobodu, MBA, který se měl původně na jednání PV také dostavit. Podle rozhodnutí Správní rady SŽDC a pokynu GŘ k integraci organizačních jednotek byl také projednán úkol z usnesení SR č. 15, kterým bylo uloženo připravit po 1. 4. snížení počtu zaměstnanců v pozici vedoucích zaměstnanců o 3 %. K datu 15. 4. podle harmonogramu mají být podány návrhy k naplnění těchto procent. „Podle ZP je v tomto smyslu vedoucím zaměstnancem ten, který řídí alespoň jednoho člověka,“ dodal Koucký.

O přerozdělování agendy personalistiky v souvislosti se zrušením SON a celé problematice ve vazbě na ekonomiku hovořila Ing. Hana Kohoutová. O dalších změnách na jednotlivých odborech GŘ se hovořilo také na jednání odborových centrál 28. 3., dodal Ing. Koucký. Pokud jde o personální portál SŽDC, měl by být od prvního dubna přístupný z venkovního internetu na webové adrese pod názvem „extranet“, sdělil Ing. Evžen Pospíšil. Další informaci o tom, že přijaté zásady v čerpání prostředků FKSP u OJ (OŘ či CSS) platí od 1. dubna pro převáděné zaměstnance SON, to se týká například i výše příspěvku na stravenky. To platí, pokud nedojde v OJ k dohodě o změně zásad v použití prostředků FKSP, sdělila Bc. Jitka Dolejšová. Těch informací zaznělo opět velké množství a tomu odpovídala i reakce členů PV, které zajímala řada věcí, samozřejmě i to, jak se dotkne avizované snížení počtu vedoucích zaměstnanců organizačních jednotek SŽDC. Diskuse se na svém závěru opět vrátila k problematice a kritice systému zadávání akcí FKSP v OJ přes personální portál STKR. K již avizovanému tématu „Domažlické výzvy“, dopisu předsedovi OSŽ a Podnikovému výboru ZV ZO OSŽ Všetaty, se po odchodu zástupců hospodářského vedení SŽDC vrátil předseda PV Petr Štěpánek.

O co jde v tzv. „Domažlické výzvě“, na kterou nesouhlasně s jejím obsahem písemně reagovala předsedkyně ZV OSŽ při OŘ SŽDC Ostrava Lydie Vatterová? Ve čtyřstránkovém dopisu závodního výboru ZO OSŽ žst. Domažlice se (stručně řečeno) hovoří o poklesu prestiže funkce výpravčího a propadu jejich mezd v porovnání s jinými profesemi a dopis obsahuje řadu požadavků na kolektivní vyjednavače při jednání o uzavření PKS na rok 2019. Mimo jiné návrat profesní odměny pro výpravčí, příplatky pro střídající zaměstnance řízení provozu v železničních stanicích. V dopisu ZO OSŽ Všetaty je rovněž vyjádřena nespokojenost s dosaženým mzdovým nárůstem a požadavek, aby po předložení návrhu PKS na rok 2019, byla svolána podniková konference ke stanovení pevných mantinelů pro kolektivní vyjednavače. K řadě věcí uvedených v dopisu ZO žst. Domažlice se Petr Štěpánek kriticky vyjádřil s tím, že nejsou pravdivé, považuje srovnání s Českými drahami za zavádějící, nebrání se ani tomu, aby jedním z kolektivních vyjednavačů byl třeba právě předseda ZO Domažlice, nebo ZO Všetaty. Vyzval pak členy PV, aby se také vyjádřili k oběma dopisům.

První z diskutujících, Libor Šimůnek, řekl, že nechce komentovat další výzvy, jakou je výzva k podpisu „luhačovické“ petice na internetu, ale navrhl přizvat signatáře těchto dopisů (a usnesení ZV Všetaty) k jednání PV, aby se mohli vyjádřit. Předseda OSŽ Martin Malý komentoval, že oba dopisy jsou trochu obsahem rozdílné šíře svých požadavků s tím, že republikové rady jsou orgánem doporučujícím, poradním, a orgánem s rozhodovací pravomocí je podnikový výbor. Z řad členů PV pak nezazněl jediný hlas, který by se s obsahem těchto dopisů vyslovil souhlas a jak řekl předseda ústecké ZO OSŽ Petr Pilník, podle jeho názoru jediným výsledkem těchto dopisů, může být vyvolání nevraživosti mezi zaměstnanci řízení provozu a infrastruktury. Celou diskusi pak uzavřel Martin Malý návrhem, aby ti, co trvají na svých požadavcích, také písemně deklarovali, že pokud nebudou mzdové (a možná další požadavky) splněny, jsou ochotni porušit sociální smír a účastnit se aktivně vyhlášené stávky.

Dále upřesnil, že by jim k tomu účelu měl PV poskytnou jednotné podpisové formuláře, aby projev vůle nespokojených členů byl nesporný pro případ možných soudních sporů o zákonnost případné stávky, neboť v případě stávky na železnici lze s velkou pravděpodobností očekávat žaloby zejména soukromých dopravců o náhradu škody vůči odborovým organizacím. V tomto smyslu, včetně toho, že členové PV nesouhlasí s tím, aby byla svolána podniková konference, pokud nebude v kolektivním vyjednávání garantován požadovaný mzdový nárůst, bylo přijato usnesení PV. „Nerad bych, aby se opakoval rok 2012, kdy k nám přešlo řízení provozu, prošli jsme si složitým vývojem a byl bych nerad, abychom se vzájemně rozhádali. Je potřeba, abyste svým lidem vše vysvětlovali, jak je to s rozdělením mzdových prostředků v OJ,“ uzavřel diskusi Petr Štěpánek.

V nejbližší době, 4. Dubna, se uskuteční jednání Republikové rady infrastruktury v Přerově, 11. dubna pak společné jednání slovenského (PV ŽSR) a českého Podnikového výboru SŽDC na Lesní chatě.

Miroslav GlossPrávě přítomno: 237 hostů a žádný gestor