Dne 7. listopadu se sešli členové představenstva v sídle Odborového sdružení železničářů v Domě Bohemika v Praze na jednání, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý tradiční kontrolou úkolů. Poté přednesl vedoucí sociálně–právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř žádosti na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které byly schváleny.

Následovaly informace ze zásadních jednání. Úvodní slovo dostal předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, který sdělil důležité informace z posledních dní. V rámci kolektivního vyjednávání je hodně diskutované téma spojování navýšení tarifního stupně profese strojvedoucí a strojmistr v katalogu prací s vyjednáváním o kolektivní smlouvě. Nadále je pro OSŽ současný návrh zaměstnavatele nepřijatelný. Další kolektivní vyjednávání je plánované na 8. listopadu. Průběh kolektivního vyjednávání je zveřejněn na stránkách www.osz.org (OTEVŘÍT) a ve čtrnáctideníku Obzor.

Dále informoval o proběhlých volbách do DR ČD, které se konaly minulý týden a pro kandidáty Štěpána Lva a Věru Nečasovou dopadly úspěšně. Účast voličů byla přes 68 % (OTEVŘÍT).

Za podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s., vystoupil předseda Radek Nekola, ten zdůraznil, že se se zaměstnavatelem shodli na důležitosti podpořit opravárenství a některé provozní práce. OSŽ s dalšími dvěma odborovými centrálami předložilo návrh na sjednocení několika profesí a jejich následné odměňování. Dále se v kolektivním vyjednávání projednává zrušení kondičně ozdravných pobytů. Odezvou je návrh na šestitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance. Také je potřeba upravit nárok na čerpání ze sociálních fondů.

Závěrem své řeči se Radek Nekola ještě vrátil k volbám do dozorčí rady ČD Cargo, a.s., které proběhly koncem října. S výsledkem voleb je velmi spokojený, neboť nominovaní Bc. Marta Urbancová a Petr Doležal předstihli ostatní kandidáty. Voličů se k volbám dostavilo přes 67 % (OTEVŘÍT).

Předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek připomněl průběh výjezdního kolektivního jednání, které se konalo začátkem listopadu (OTEVŘÍT). Kolektivní vyjednávání neprobíhalo úplně podle představ OSŽ, návrhy od zaměstnavatele zahrnují předělení výkonnostních odměn, snížení odměny na motivaci zaměstnanců a zrušení jednoho týdne dovolené u všech zaměstnanců Správy železnic, v rozporu jsou i smluvní mzdy či výše hodnoty u stravného. S návrhy od zaměstnavatelezástupci OSŽ samozřejmě nesouhlasí. Další jednání proběhne 20. listopadu.

Podepsání kolektivní smlouvy stejně jako u ČD a ČD Cargo je docela v ohrožení (OTEVŘÍT).

Dalšími informacemi ze zásadních jednání pokračovala předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková. V těchto dnech probíhá příprava kolektivního vyjednávání u společnosti JLV. První návrhy zaměstnavatele nejsou zrovna příznivé. Bohužel u této společnosti je velká fluktuace zaměstnanců, a proto budou zástupci OSŽ směřovat vyjednávání na navýšení mezd či benefitů.

U společnosti OHLA ŽS, a.s., došlo k podpisu dodatku č. 5. při kolektivní smlouvě. Dodatek se odvíjí od změny zákoníku práce a upravuje dohody DPČ a DPP a navyšuje finanční ohodnocení u zaměstnanců, kteří mají certifikát na danou profesi.

Dopravní podnik města Brna předložil pracovní řád odkazující na zákoník práce. V těchto dnech probíhá kolektivní vyjednávání, kde však zatím k vzájemné shodě ohledně navýšení mezd nedošlo.

U Dopravního zdravotnictví již došlo k otevření laboratorního komplexu Nagano. Laboratoře jsou nově plně vybaveny a připraveny i na rozšíření služeb nejen pro účely dopravního zdravotnictví. Kolektivní smlouva u této firmy bude projednávána 15. listopadu. V průběhu roku proběhlo několik jednání na ministerstvu zdravotnictví, kde se řešilo navyšování mezd u zaměstnanců ve zdravotnictví a změna zákoníku práci týkající se přesčasové práce.

U Dopravního zdravotnictví probíhaly ve dnech 17. a 18. října také volby do dozorčí rady a dobrou zprávou je, že poslední volené místo obsadila na další pětileté volební období právě Renata Dousková.

V další části jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který úvodem informoval o zaslání dopisu senátoru Martinu Červíčkovi, který je současně předsedou správní rady SŽ, s žádostí o podporu požadavku odborů i zaměstnavatelů při projednávání vládního ozdraveného balíčkuv Senátu PČR na odstranění podmínky povinného vynakládání 50 % základního přídělu FKSP sníženého na 1 % objemu mezd, na produkty penzijního spoření. Tato vládou prosazovaná úprava by totiž způsobila naprostý nedostatek prostředků na všechny ostatní benefity poskytované z FKSP, zejména příspěvky na dovolenou, dětské tábory  a pořádání sportovních a kulturních akcí. Z následné telefonické komunikace však bohužel vyplynulo, že s podporou z jeho strany nemůže OSŽ počítat.

Dále informoval o přípravách protestní akce ASO ve spolupráci s odbory KOVO na den 27. listopadu, tedy ve stejném termínu, kdy budou probíhat  stávky a protestní akce koordinované ČMKOS.

Důležitým tématem na jednání byl návrh ČMKOS na případnou stávku, Radek Nekola se k situaci vyjádřil slovy, že celá ekonomika upadá. Nejvíce v ohrožení je oblast těžby a vozby hnědého a černého uhlí, která se promítne především u nákladní dopravy. „Generální stávka v době probíhajících kolektivních vyjednávání není zcela na místě!“ zdůraznil předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola.

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, okomentoval podporu formy protestu a zviditelnění odborové organizace OSŽ pozitivně. „Nazrál čas, aby se přistoupilo k protestním akcím v rámci ASO,“ potvrdil slova Martina Vavrečky předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev.

Po diskusi na představenstvu bylo rozhodnuto o provedení elektronického hlasování Ústředí OSŽ o zapojení OSŽ do protestních akcí ASO. V krátkém čase bylo v hlasování dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny členů Ústředí OSŽ.

Ing. Ondřej Šmehlík přinesl na jednání důležité informace ohledně pořádání sportovních akcí, které se konají v průběhu roku pod záštitou USIC. Projednány byly náklady a také nutné škrty v rozpočtu a úprava četnosti sportovních akcí, které mají proběhnout v příštím roce, pokud by OSŽ neuspělo se svými námitkami a vládě se podařilo do legislativy prosadit návrh změn pravidel tvorby a používání FKSP v podobě, jak už byly schváleny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Cílem je zachovat i v takové situaci co nejvíce regionálních sportů. Mezinárodní sportovní akce by byly s velkou pravděpodobností, co se týče jejich počtu, kráceny.

Od ledna 2024 naběhne do plného provozu aplikace Railsport.

Závěrem jednání přispěla novými informacemi i předsedkyně revizní komise Barunka Balážová, která přinesla informace z kontrol revizní komise v Hradci Králové a Pardubicích, kde nebyly nalezeny větší nedostatky.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

Právě přítomno: 160 hostů a žádný gestor