Dne 16. května proběhlo v domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ v čele s předsedou Mgr. Martinem Malým, který po zahájení a tradiční kontrole úkolů vyzval místopředsedy k obvyklému kolečku informací ze zásadních jednání.

První shrnul informace z jednaní podnikového výboru předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev (OTEVŘÍT). Nově se zmínil o jednání dne 15. května na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterého se zúčastnil spolu s Radkem Nekolou, předsedou PV OSŽ ČD Cargo, a také Petrem Štěpánkem, předsedou PV OSŽ Správy železnic. MŠMT velice rychle zareagovalo na zaslaný společný dopis PV OSŽ a při konstruktivní debatě jsme navázali spolupráci při tvorbě učebních oborů v oblasti dopravy, kdy zatím je jen obor železničář, který neodpovídá současným požadavkům na trhu práce. MŠMT vítá zprostředkovanou spolupráci s jednotlivými zaměstnavateli a OSŽ. Další možností a posunem v rozšíření potencionálních zaměstnanců je také doplnění si vzdělání prostřednictvím nezávislého a kvalifikovaného arbitra, doplnil informace Radek Nekola. Petr Štěpánek zdůraznil, že je také potřeba se u stávajících učňovských či maturitních oborů směřovat na oblast dopravy, jako jsou například elektrikáři, zámečníci, mechanici apod.

Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, jen krátce informoval z jednání podnikového výboru, že mají již definovány povolání, která spadají do skupiny odchodu do předčasného důchodu bez krácení. Více v článku z podnikového výboru (OTEVŘÍT).

Poté ještě v krátkosti zmínil předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek informace ohledně rozpočtu C FKSP na rok 2023 a využívání stávajících benefitů, které zazněly na představenstvu (OTEVŘÍT). Miroslav Maincl podal informaci z výjezdního jednání pracovní skupiny ohledně střežených pracovišť, které proběhlo začátkem května v Kořenově za účasti zástupců úseku NŘP GŘ a O11 GŘ, náměstků ředitelů organizačních jednotek pro řízení provozu ze všech šesti oblastních ředitelství. Bližší informace najdete v samostatném článku (OTEVŘÍT).

Dále vystoupila místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková, která informovala o krocích v nově vzniklé základní organizaci na základní škole ve Františkových Lázních. K následnému setkání dojde 24. května, kde se budou projednávat další podrobnosti vedoucí k tomu, aby členská základna správně fungovala.

Zajímavou informací byl postoj dvou společností, a to RYKO Děčín a CZ LOKO, které zareagovaly na zdražování cen energií využitím méně energeticky náročných zdrojů jako například solární panely. Tyto dvě velké opravárenské společnosti stejně jako ČD bojují s nedostatkem zaměstnanců, a to i těch potencionálních, kteří zatím studují na školách. S čímž je spojena i kategorizace zaměstnání, které spadají do rizikových skupin, a tím i do zařazení profesí, které by mohly odejít do předčasného důchodu bez krácení.

Z jednání RHSD pro zdravotníky, které proběhlo začátkem května, vyplynula velká nespokojenost jak pacientů, tak i personálu se současným stavem ve zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví se touto problematikou zabývá, ale nároky poskytovatelů zdravotní péče i uživatelů jsou stále vyšší a pojišťovny je vždy nedokáží pokrýt.

Poslední informací byla zpráva z Dopravního zdravotnictví, kde se chystá začátkem června jednání Dozorčí rady.

Poté se opět ujal slova Martin Malý s čerstvými informacemi ze včerejšího, tj. 15. května, jednání předsednictva ASO a Tripartity, které vyvolaly mezi přítomnými rozsáhlou diskuzi.

Předseda OSŽ Martin Malý ve svém vystoupení nejprve informoval o poděkování vedení ITF za humanitární pomoc, kterou OSŽ poskytlo kolegům postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii a dále informoval  o průběhu a výsledcích sjezdu maďarských železničních odborů VSZ, kde se jako hosté zúčastnili za OSŽ předseda Martin Malý a místopředseda Štěpán Lev.

Potom se již věnoval informacím z jednání předsednictva ASO a Tripartity, které se zabývaly především  projednáváním vládou prezentovaného návrhu ozdravného balíčku veřejných financí.

Pokud se týká celkového hodnocení vládního návrhu, lze konstatovat, že rozkládá dopady úsporných opatření a zvyšování některých daní na celou řadu subjektů, tj. na ministerstva, zaměstnavatele, zaměstnance, živnostníky, důchodce a ostatní občany. Je tedy z pohledu odborových svazů sdružených v ASO určitě přijatelnějším řešením, než občas veřejně diskutovaná kritika zrušení superhrubé mzdy, jelikož v případný návrat do daňového nastavení před zrušením superhrubé mzdy by znamenal  zvýšení daní z příjmů fyzických osob o cca 5 %, což by  dopadlo prakticky výhradně na zaměstnance. Takové řešení deficitu státního rozpočtu je  pro ASO nepřijatelné a proto zrušení superhrubé mzdy nekritizuje. 

Stejně tak pokud se týká představených návrhů principů důchodové reformy, lze některé prvky hodnotit pozitivně, jako například záměr na zavedení nové kategorie částečně zvýhodněných předčasných důchodů pro zaměstnance zejména namáhavých manuálních profesí, kteří jdou pracovat hned po vyučení a do dosažení řádného důchodového věku tak odpracují více let než absolventi VŠ. Dalším pozitivním prvkem je určitě také návrh na rozšíření okruhu zaměstnanců náročných povolání, kteří by mohli odcházet do předčasných důchodů zcela bez krácení. Zde MPSV současně vyzývá sociální partnery ke spolupráci při nastavení mechanismu pro definování okruhu těchto zaměstnanců. Jak jsme informovali na jiném místě, OSŽ aktivně zpracovává metodiku pro určování těchto náročných profesí s tím, že výsledný materiál  by měl být využit právě v rámci jednání sociálních partnerů o této problematice.

Vzhledem k výše uvedenému ASO  neodmítá  vládou představený balíček navrhovaných opatření na konsolidaci veřejných financí jako celek s tím, že o případných úpravách či doladění většiny navržených opatření je možné rozumně jednat v rámci standardních připomínkových řízení, které ke všem těmto úpravám právních předpisů budou probíhat. Některé v balíčku navržené změny jsou však pro odbory zásadně nepřijatelné, například zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů nebo zrušení  možnosti odpočtu členských příspěvků od základu daně.

Předsednictvo ASO s ohledem na tyto skutečnosti na včerejším jednání nevyhlásilo stávkovou pohotovost, vyzývá  však všechny odborové svazy ke spolupráci  při projednávání návrhů legislativních změn, které bude vláda pro realizaci představeného ozdravného balíčku předkládat do připomínkového řízení.

Pokud se týká zaměstnavatelů,  tak téměř všichni zástupci zaměstnavatelských svazů, včetně prezidenta Hospodářské komory, na včerejším jednání Tripartity doporučovali vládě ustoupit od záměru na zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů s tím, že ostatní body balíčku jsou z jejich pohledu jednatelné. 

Ústředí OSŽ se po těchto informacích předsedy OSŽ následně v diskuzi zabývalo hlavními body navrženého vládního balíčku s tím, že závěrem přijalo následující usnesení:

Ústředí OSŽ zásadně nesouhlasí s vládními návrhy:

– zrušení daňového osvobození poplatníka při čerpání nepeněžních zaměstnaneckých benefitů,

– zrušení možnosti odpočtu uhrazených  členských příspěvků odborové organizaci od daňového základu poplatníka,

– změny v oblasti tvorby FKSP a jeho využití

a současně zmocňuje Představenstvo OSŽ k realizaci všech potřebných kroků pro zabránění realizace těchto vládních návrhů.

Pokud se týká ostatních návrhů vládního balíčku, bude OSŽ v rámci připomínkových řízení uplatňovat připomínky ve prospěch zaměstnanců, přičemž zvýšenou pozornost bude věnovat návrhům důchodové reformy se zaměřením na problematiku dřívějšího odchodu do důchodu zatížených profesí.

V druhé části jednání byl vyzván Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), aby seznámil přítomné s průběhem výjezdního jednání Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, které proběhlo koncem dubna. Na jednání zástupci vlády někdy prosazuji omezení z ekonomického hlediska, těm však oponuji odborní lékaři podloženými argumenty o dopadu těchto opatření. Poté ještě připomenul blížící se volby do správní a dozorčí rady, kam kandiduje spolu s Petrem Štěpánkem (OTEVŘÍT).

Vedoucí SPO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř přednesl přehled zaměstnanosti a mzdovém vývoji u zaměstnavatelů v rámci OSŽ za rok 2022. Materiál lze využít ke kolektivním vyjednáváním ke kterým bude docházet v letošním roce. Dále podal zprávu o poskytování právní pomoci v rámci OSŽ v roce 2022. Právní oddělení v letech 1997–2022 řešilo 515 případů, z toho bylo ukončeno 449 případů a úspěšně uzavřených 421 případů. Částka poskytnutá v rámci pomoci OSŽ se vyšplhala za toto období až na desítky milionů korun. Aktuálně se teď řeší 66 případů s tím je spojené i rozšiřování spolupráce s dalšími advokátními kancelářemi.

Petr Večeř ještě zmínil provoz krizové linky, která nepřetržitě poskytuje právní servis dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu zhruba od roku 2005 (znovuobnovena činnost) a která má své nezastupitelné místo v poskytování pomoci pro členy OSŽ.

Z oblasti využívání odborových rekreací přinesl uspokojivou zprávu Martin Vavrečka zmínkou, že o pobyty v rekreačních střediscích je velký zájem a že jsou v jednání nové projekty s širší nabídku odborové rekreace.

Další pozitivní zprávy přišly z oddělení BOZP OSŽ-Ú, které obsahovaly informace o vývoji úrazovosti v roce 2022, kdy se podílelo na šetření a objasňování jednoho smrtelného, 16 pracovních úrazů s hospitalizací nad 5 dní a 70 ostatních pracovních úrazů tím, že buď tyto pracovní úrazy přímo šetřilo nebo do jejich šetření různým způsobem vstupovalo, např. odborným poradenstvím, konzultacemi a se svými písemnými stanovisky.

Závěrem jednání ústředí informovala předsedkyně Revizní komise Barunka Balážová o společném jednání české a slovenské revizní komise, které proběhlo začátkem května v Prudké. Jednání mělo za cíl výměnu zkušeností s hospodařením a administrativou u základních organizací a bonusem byl pochod na osm kilometrů vzdálený hrad Pernštejn. Chystané revizní kontroly u základních organizací jsou v nejbližší době naplánovány na polovinu června a to v Ústeckém kraji.

 

Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 166 hostů a žádný gestor