25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 17 – 4. 5. 1992

„V le­toš­ním ro­ce má ČSD ze­ští­hlet o 25 ti­síc li­dí“, kon­sta­tu­je se v ti­tul­ku zprá­vy z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ ze dne 28. 4. Hos­té jed­ná­ní, zá­stup­ci Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD, na něm in­for­mo­va­li mi­mo ji­né o chys­ta­ném pro­pouš­tě­ní, při­čemž po­čet pro­pouš­tě­ných za­měst­nan­ců byl po­dle je­jich slov pod­lo­žen úda­ji z vý­kon­ných jed­no­tek. U čle­nů Ústře­dí vzbu­di­ly uve­de­né po­č­ty ne­dů­vě­ru.

Ob­zor č. 15 – 21. 4. 1992

Stej­ně ja­ko několik před­cho­zích vy­dá­ní Ob­zo­ru, i čís­lo 15 by­lo pl­né ná­zo­rů že­lez­ni­čá­řů k vy­hlá­še­né stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti. Vy­šly na prv­ní a dru­hé stra­ně pod ná­zvem „Kost­ky jsou vr­že­ny“. Z ně­kte­rých vy­bí­rá­me: „Za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy lze při­rov­nat k dob­ré­mu poorá­ní pů­dy – je při­pra­ve­na na stáv­ku!“ (EÚ Olo­mouc); „Pe­ní­ze jsou jed­ním z fak­to­rů, pro kte­ré jsou li­di ochot­ni se od­hod­lat k ně­ja­ké­mu či­nu, včet­ně stáv­ky. Li­dé jsou na­štva­ní způ­so­bem, ja­kým byl mzdo­vý sys­tém za­ve­den.“ (žst. Par­du­bi­ce); „Nej­hůř do­pad­nou kva­lit­ní od­bor­ní­ci, kte­ří ma­jí ma­lou pra­xi. To je tra­gé­die, pro­to­že drá­ha šla tou ces­tou, že si za­cho­vá ne­kva­lit­ní pra­cov­ní­ky, ale zba­ví se těch kva­lit­ních.“ ( žst. Pra­ha–Ma­sa­ry­ko­vo n.) „Li­dé v nos­ných pro­fe­sích jsou dost na­štva­ní a na­víc ni­kdo přes­ně ne­ví, ko­lik bu­dou vlast­ně brát. Mys­lím, že li­di jsou so­li­dár­ní a že by ze so­li­da­ri­ty do stáv­ky šli i ti, kte­ří ma­jí mzdo­vé ná­růs­ty,“ (žst. Kra­lu­py nad Vl­ta­vou).

Obzor č. 13 – 6. 4. 1992

„Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti!“– ozna­mu­je vý­raz­ný ti­tu­lek na prv­ní strán­ce Obzoru čís­lo 13. Před­sta­ven­stvo OSŽ to­tiž na svém mi­mo­řád­ném za­se­dá­ní dne 31. 3. 1992 roz­hod­lo vy­hlá­sit dnem 1. 4. od 18.00 ho­din stáv­ko­vou po­ho­to­vost z dů­vo­du ne­u­zav­ře­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy na rok 1992, jak se zde do­čí­tá­me. Před­sta­ven­stvo OSŽ své roz­hod­nu­tí odů­vodni­lo tím, že za­měst­na­va­tel při­stou­pil na ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní až 2. 3. a ne­před­lo­žil po­třeb­né pod­kla­dy, při­čemž nej­vý­raz­ně­ji se ta­to ne­při­pra­ve­nost pro­je­vi­la v ná­vr­hu no­vé mzdo­vé sou­sta­vy.

Obzor č. 11 – 23. 3. 1992

Ko­nec břez­na ro­ku 1992 znamenal konečný ter­mín pro uza­vře­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD a s ní sou­vi­se­jí­cí­ho za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy. Jak se do­čí­tá­me v člán­ku z mi­mo­řád­né­ho za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ, vše na­svěd­čo­va­lo tomu, že k do­ho­dě ne­do­jde. Ústře­dí OSŽ pro­to na svém mi­mo­řád­ném za­se­dá­ní dne 16. 3. roz­hod­lo, že v pří­pa­dě, že ne­bu­de ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní do 31. 5. uza­vře­no, bu­de vy­uži­to zpro­střed­ko­va­te­le a po­té dal­ších zá­kon­ných kro­ků. Po­dob­ně ra­zant­ně hod­la­lo Ú OSŽ po­stu­po­vat i při pro­sa­ze­ní svých po­ža­dav­ků do no­vé mzdo­vé sou­sta­vy.

Ob­zor č. 9 - 9. 3. 1992

At­mo­sfé­ra po ná­vr­hu na za­sta­ve­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí ČSD byla v březnu 1992 stále zjitřená, jak vy­plý­vá z ob­sa­hu Ob­zo­ru č. 9. Vlá­da pro­jed­ná­ní kon­cep­ce do­pra­vy od­su­nu­la na své za­se­dá­ní 5. 3.; roz­hod­la však o vy­tvo­ře­ní tzv. akč­ní sku­pi­ny, kte­rá mě­la při­pra­vit do kon­ce úno­ra 1992 kon­krét­ní ná­vr­hy ře­še­ní pro­blé­mů v do­pra­vě. Do­čí­tá­me se to v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na prv­ní stra­ně 9. čís­la Ob­zo­ru.

Ob­zor č. 7- 24. 2. 1992

Stejně jako ostatní únorová čísla, i Ob­zo­r č. 7 od­rá­ží na­pja­tou si­tu­a­ci na drá­ze v sou­vis­los­ti se zá­mě­rem ru­še­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí. Jed­ná­ní, kte­rá do­sud ve­de­ní OSŽ ab­sol­vo­va­lo, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, za­tím ne­při­nes­la žád­né kon­krét­ní vý­sled­ky. „Od­bo­ro­vé ústřed­ny v do­pra­vě se na svém se­ze­ní dne 6. 2. shod­ly na spo­leč­ném po­stu­pu, při kte­rém i na­dá­le vy­u­ži­jí všech mož­nos­tí vy­ře­šit sou­čas­nou kri­tic­kou si­tu­a­ci v do­pra­vě jed­ná­ní­mi s od­po­věd­ný­mi před­sta­vi­te­li stá­tu a re­sor­tu. Sou­čas­ně s tím však bu­dou po­kra­čo­vat v orga­ni­zač­ním za­bez­pe­čo­vá­ní ge­ne­rál­ní stáv­ky do­prav­ců, ohlá­še­né v pří­pa­dě dal­ší­ho pře­hlí­že­ní pro­blé­mů do­pra­vy na den 6. 4. 1992,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 5 - 10. 2. 1992

„Vlá­do, pro­buď se!“ Člá­nek s pal­co­vým ti­tul­kem na str. 1 a 2 otis­ku­je vý­ňat­ky z in­te­rpe­la­cí ně­ko­li­ka po­slan­ců Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní k otáz­ce za­sta­ve­ní pro­vo­zu na tzv. ne­ren­ta­bil­ních že­lez­nič­ních tra­tích.„To­to ka­tas­tro­fál­ní roz­hod­nu­tí bu­de mít ne­do­zír­né dů­sled­ky v ob­las­ti eko­no­mic­ké, so­ci­ál­ní a vy­vo­lá to na­pě­tí ve spo­leč­nos­ti,“ kon­sta­tu­je po­sla­nec Jind­řich Ko­neč­ný (Ob­čan­ské hnu­tí) a po­klá­dá otáz­ku, zda je vů­bec na mi­nis­ter­stvu do­pra­vy a fi­nan­cí ně­kdo, kdo pro­ble­ma­ti­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy ro­zu­mí.

Ob­zor č. 3 – 27. 1. 1992

Dva člán­ky na 1. a 2. stra­ně Ob­zo­ru č. 3 in­for­mu­jí o si­tu­a­ci v pře­klád­ko­vé že­lez­nič­ní sta­ni­ci Čierna nad Ti­sou, kde ZV OSŽ k pro­sa­ze­ní svých po­ža­dav­ků vy­hlá­sil stáv­ko­vou po­ho­to­vost. Sta­ni­ce to­tiž po­ža­do­va­la eko­no­mic­kou sa­mo­stat­nost a mož­nost vy­uži­tí zís­ka­ných zdro­jů na re­ge­ne­ra­ci vel­mi zchá­tra­lé­ho stro­jo­vé­ho par­ku a k ře­še­ní so­ci­ál­ních a pra­cov­ních pod­mí­nek. Ve sta­ni­ci Čierna nad Ti­sou se pro­to dne 8. 1. usku­teč­nil vý­jezd­ní po­rad­ní sbor ře­di­te­le Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství (OŘ) Bra­ti­sla­va a dne 14..1. za­se­dá­ní zá­stup­ců Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství OŘ Bra­ti­sla­va a dal­ších hos­po­dář­ských před­sta­vi­te­lů za účas­ti zá­stup­ců Ústře­dí OSŽ.

Ob­zor č. 1 – 13. 1. 1992

In­for­ma­ce v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se vra­cí k pro­sinco­vé­mu jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, na něž byl po­zván před­se­da Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců (FS) pan Slun­ka. K za­mýš­le­né spo­lu­prá­ci OSŽ a FS však ne­do­šlo – po­dle OSŽ z vi­ny před­se­dy FS, kte­rý pod­mí­nil svou spo­lu­prá­ci jed­ná­ním o při­dě­le­ní fi­nanč­ní­ho vy­rov­ná­ní stroj­vůd­cům, po­dle Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců by­la vi­na na stra­ně OSŽ.

Obzor č. 49 - 10. 12. 1991

Ve zpra­vo­daj­ství z vý­jezd­ní­ho jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ v Bratislavě se do­čí­tá­me, že již zřej­mě by­lo roz­hod­nu­to o bu­dou­cí po­do­bě že­lez­ni­ce. „Má zů­stat fe­de­rál­ní, spo­lu se spo­ji a energe­ti­kou, což je v sou­la­du s úsi­lím OSŽ,“ uvá­dí se v tex­tu. Účast­ní­ci jed­ná­ní vy­slech­li dá­le in­for­ma­ci o tom, že pracovní materiál Studie restrukturalizace s. o. ČSD“ byl ve značné části vládou ČSFR odmítnut s doporučením, aby byl koncipován novým způsobem.

Obzor č. 47 – 26. 11. 1991

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se mů­že­me do­číst o tom, že Před­sta­ven­stvo OSŽ dne 11. 11. jme­no­va­lo pra­cov­ní tým, kte­rý mu­sel bě­hem tří dnů zpra­co­vat sta­no­vis­ko OSŽ k ná­vr­hu re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD (ten schvá­li­la po­ra­da mi­nis­trů 8. 11. 1991). Ve­de­ní OSŽ ve sta­no­vis­ku kon­sta­tu­je, že má-li být re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD účin­ná a funk­ční, mu­sí ji pod­po­řit ne­jen ve­dou­cí pra­cov­ní­ci, ale všich­ni pra­cov­ní­ci ČSD i od­bo­ro­vé or­gá­ny. „Bu­de-li však stá­le do­chá­zet ke sni­žo­vá­ní již tak na­ru­še­ných so­ci­ál­ních jis­tot pra­cov­ní­ků, do­jde spíš k od­po­ru pro­ti ní a ta­ké ni­kdo ne­mů­že oče­ká­vat, že za to­ho­to sta­vu od­bo­ro­vé or­gá­ny tu­to re­struk­tu­ra­li­za­ci pod­po­ří,“ uvá­dí se v člán­ku.

Obzor č. 45 – 12. 11. 1991

Ob­zor č. 45 při­ne­sl po­drob­něj­ší in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ než ob­vyk­le. To­to jed­ná­ní by­lo to­tiž vý­znam­né pří­tom­nos­tí dvou hos­tů – jed­ním z nich byl Kim Tho­mas, zá­stup­ce brit­ských od­bo­rů v Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ci prá­ce, dru­hým ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ing. Jan Hampl.

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor