25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 21 –23. 5. 1994
Pod ti­tul­kem „Něm­ci na to jdou lé­pe“ na­jde­me zpra­vo­daj­ství ze se­tká­ní mni­chov­ských (GdED) a vršo­vických od­bo­rá­řů, kte­ré se usku­teč­ni­lo dne 12. 5. a je­hož se zú­čast­nil i před­se­da OSŽ Zde­něk Škop. „My sto­jí­me už upro­střed pro­ce­su re­struk­tu­ra­li­za­ce, kte­rý vás te­pr­ve če­ká,“ ře­kl ve­dou­cí de­le­ga­ce z mni­chov­ské ob­las­ti. „Ko­mi­se do­šla k zá­vě­ru, že exis­ten­ce drá­hy je dá­le mož­ná, jen když stát pře­vez­me od­dlu­že­ní a DB se pře­tvo­ří hos­po­dář­sky na ak­cio­vou spo­leč­nost,“ do­dal. (DB se sta­ly ak­cio­vou spo­leč­nos­tí od 1. 1. 1994).

Ob­zor č. 19 – 9. 5. 1994
Ob­zor č. 19 při­ne­sl zpra­vo­daj­ství z pra­cov­ních ak­ti­vů ZO OSŽ, kte­ré se usku­teč­ni­ly na de­ví­ti mís­tech Čes­ké re­pub­li­ky a kte­ré by­ly vě­no­vá­ny jed­nak no­ve­li­za­ci zá­ko­ní­ku prá­ce, jed­nak struk­tu­rál­ním změ­nám v OSŽ. V rub­ri­ce vy­hra­ze­né pří­spěv­kům čte­ná­řů na­jde­me ješ­tě ohlas na od­bo­rář­skou de­mon­stra­ci, kte­rá pro­běh­la v Pra­ze na Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí 22. břez­na.

Ob­zor č. 17 – 25. 4. 1994
Úvod­ní člá­nek je vě­no­ván dru­hé ce­loevrop­ské kon­fe­ren­ci o do­pra­vě, kte­rá se ko­na­la na Kré­tě ve dnech 14. – 16. 3. 1994. V roz­ho­vo­ru s pří­mým účast­ní­kem té­to kon­fe­ren­ce, PhDr. Sta­ni­sla­vem De­ko­jem, po­rad­cem před­se­dy OSŽ, se moh­li zá­jem­ci se­zná­mit se sna­ha­mi o ev­rop­skou do­prav­ní in­te­gra­ci. „Roz­dí­ly v tech­nic­ké úrov­ni do­prav­ních in­fra­struk­tur, ve vy­ba­ve­nos­ti vo­zi­del, v le­gis­la­tiv­ní ob­las­ti me­zi vy­spě­lý­mi ze­mě­mi EU a stá­ty střed­ní a vý­chod­ní Evro­py jsou ob­rov­ské a zdá se, že se přes veš­ke­ré sna­hy a de­kla­ra­ce spí­še zvět­šu­jí,“ by­lo kon­sta­to­vá­no na kon­fe­ren­ci.

Ob­zor č. 15 – 11. 4. 1994
I v dal­ším čís­le do­zní­va­ly ohla­sy na de­mon­stra­ci od­bo­rů z 22. 3. Na prv­ní stra­ně je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko ČMKOS s ti­tul­kem„De­mon­stra­ce uká­za­la sla­bi­ny na­ší de­mo­kra­cie“. ČMKOS ozna­či­la roz­hod­nu­tí Par­la­men­tu ČR schvá­lit no­ve­lu zá­ko­ní­ku prá­ce za ne­uvá­že­ný útok na po­sta­ve­ní za­měst­nan­ců a od­bo­rů.

Ob­zor č. 13 – 28. 3. 1994
Ce­lá prv­ní stra­na Ob­zo­ru č. 13 by­la vy­hra­ze­na re­por­tá­ži z prv­ní spo­leč­né de­mon­stra­ce všech od­bo­ro­vých sva­zů Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry, kte­rá se usku­teč­ni­la 22. břez­na 1994 na praž­ském Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí. Účast se po­hy­bo­va­la ko­lem 40 ti­síc li­dí. Od­bo­rá­ři pro­tes­to­va­li pře­de­vším pro­ti no­ve­li­za­ci zá­ko­ní­ku prá­ce, kte­rý dá­val ví­ce práv za­měst­na­va­te­lům a zhor­šo­val mj. po­sta­ve­ní tě­hot­ných žen a ma­tek, a pro­ti zá­ko­nu o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní, kte­rý zvy­šo­val vě­ko­vou hra­ni­ci pro od­chod do dů­cho­du.

Ob­zor č. 11 – 14. 3. 1994
Vel­ký pro­stor na prv­ní stra­ně byl vě­no­ván dvouden­ní­mu za­se­dá­ní re­pub­li­ko­vé ra­dy sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) OSŽ, kte­ré pro­běh­lo v Čes­ké Tře­bo­vé 3. a 4. břez­na 1994. Na pro­gra­mu by­lo roz­hod­nu­tí ve­de­ní Českých drah o zří­ze­ní di­vi­ze pro­vo­zu (od 1. 7. 1994). Zá­stup­ci Českých drah, kte­ří se zú­čast­ni­li čás­ti jed­ná­ní, se sna­ži­li od­bo­rá­ře pře­svěd­čit o před­nos­tech no­vé­ho sys­té­mu, kte­rý na­vr­hl od­dě­lit di­vi­zi ob­cho­du a di­vi­zi pro­vo­zu jak fi­nanč­ně, tak or­ga­ni­zač­ně, aby se moh­ly cho­vat trž­ně a aby by­la umož­ně­na prů­hled­nost do­ta­cí.

Ob­zor č. 9 – 28. 2. 1994
V čís­le 9 po­kra­ču­jí do­ta­zy odborářů a od­po­vě­di Ing. Šípa v člán­ku„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“. V té­to čás­ti se Ing. Ema­nu­el Šíp vy­jád­řil na­pří­klad k otáz­ce pri­va­ti­za­ce na že­lez­ni­ci.„Mo­je kon­cep­ce ne­by­la ni­kdy ta­ko­vá, že bych chtěl za kaž­dou ce­nu všech­no, co je lu­kra­tiv­ní, od drá­hy od­říz­nout. Já ten­to ná­zor ne­zastá­vám, ale bo­hu­žel jsem ten, od ko­ho se od­ře­zá­vá, ni­ko­li ten, kdo o tom roz­ho­du­je. Já tvr­dím, že když to překro­čí­te do ur­či­té me­ze, pak drá­ha už ni­kdy ne­bu­de ren­ta­bil­ní a efek­tiv­ní a ni­kdy ne­bu­de pra­co­vat ob­chod­ně. Pak už jí sku­teč­ně zů­sta­nou je­nom ty ko­le­je, je­nom ta ná­dra­ží a bu­de cho­dit po­řád s klo­bou­kem na stát­ní roz­po­čet a ne­bu­de schop­na sa­ma ovliv­nit svůj osud.“

Ob­zor č. 7 – 14. 2. 1994
V člán­ku „Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“ se Ob­zor vě­nu­je otáz­kám a od­po­vě­dím, kte­ré za­zně­ly na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ dne 1. úno­ra. To­ho­to jed­ná­ní se po­pr­vé od své­ho ná­stu­pu do funk­ce zú­čast­nil ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah Ing. Ema­nu­el Šíp a je­ho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci z ve­de­ní ČD. Z mno­ha otá­zek a od­po­vě­dí vy­bí­rá­me ale­spoň ně­kte­ré. Na­pří­klad na otáz­ku eko­no­mic­ké­ho do­pa­du trans­for­ma­ce ŽOS (že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny) Ing. Šíp od­po­vě­děl, že ne­ní nut­no šma­hem pri­va­ti­zo­vat vše, a že by by­lo prav­dě­po­dob­ně lep­ší „kdy­by ně­ja­ká ´žos­ka´ zů­sta­la u Čes­kých drah“.

Ob­zor č. 5 – 31. 1. 1994
„Po­hl­tí nás au­to­mo­bi­lo­vá lob­by?“
je ná­zev roz­ho­vo­ru s Ing. Ja­nem Ze­ma­nem, CSc., ak­ti­vis­tou ně­ko­li­ka eko­lo­gic­kých ini­cia­tiv, kte­rý byl otiš­těn na prv­ní stra­ně. Ing. Ze­man ozna­čil ja­ko hlav­ní pro­blé­my do­pra­vy v Čes­ké re­pub­li­ce ne­cit­li­vé roz­ši­řo­vá­ní sil­nič­ní do­pra­vy, ne­rovno­měrnost ve zda­ně­ní že­lez­nič­ní a sil­nič­ní do­pra­vy, ne­sys­té­mo­vou do­prav­ní po­li­ti­ku pod­ce­ňu­jí­cí že­lez­ni­ci včet­ně sni­žo­vá­ní je­jí kon­ku­ren­ce schop­nos­ti zdra­žo­vá­ním jízd­né­ho i od­bou­rá­vá­ním so­ci­ál­ních slev. Po­dle je­ho slov má ale že­lez­ni­ce stá­le ješ­tě šan­ci.

Ob­zor č. 3 – 17. 1. 1994
Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp spo­lu s dal­ší­mi před­sta­vi­te­li ma­na­ge­men­tu in­for­mo­val dne 6. 1. v lo­ko­mo­tiv­ním de­pu Pra­ha–jih od­bo­ro­vé i hos­po­dář­ské zá­stup­ce lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep o chys­ta­né trans­for­ma­ci to­ho­to od­vět­ví. Zpra­vo­daj­ství z ak­ce vy­šlo pod ti­tul­kem „Cí­lem je čás­teč­ná ne­bo úpl­ná pri­va­ti­za­ce“.

Ob­zor č. 1 – 3. 1. 1994
Ob­zor č. 1, kte­rý vy­šel již na po­čát­ku ro­ku, ob­sa­hu­je hned ně­ko­lik dů­le­ži­tých in­for­ma­cí. Pře­de­vším tu, že by­la schvá­le­na no­vá struk­tu­ra Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Ústře­dí OSŽ roz­hod­lo o zří­ze­ní územ­ních ta­jem­ní­ků pro re­gio­ny Ús­tí nad La­bem, Hra­dec Krá­lo­vé, Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce, Pra­ha a Pl­zeň a ta­ké pě­ti ta­jem­ní­ků pro in­fra­struk­tu­ru.

Ob­zor č. 50 – 13. 12. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me hned dvě „za­myš­le­ní“. Prv­ní z nich je od ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa, dru­hé, „Za­myš­le­ní nad stáv­ko­vým za­myš­le­ním E­ma­nue­la Ší­pa“ na­psal pra­cov­ník OSŽ–Ú Pa­vel Kolman. Ten ve svém člán­ku vy­vra­cí tvr­ze­ní E­ma­nue­la Ší­pa o tom, že od za­čát­ku pod­po­ro­val do­ho­du s od­bo­rá­ři. Pa­vel Kolman při­po­mí­ná, že po vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ge­ne­rál­ní ře­di­tel strikt­ně od­mítl dal­ší jed­ná­ní s od­bo­ry a jed­ná­ní pak po­kra­čo­va­la až té­měř po 14 dnech. „To­ho­to ča­su vy­u­žil p. Šíp ze­jmé­na k to­mu, že aro­gant­ním a zne­va­žu­jí­cím způ­so­bem zne­hod­no­til prá­ci všech že­lez­ni­čá­řů, za­bez­pe­ču­jí­cích že­lez­nič­ní pro­voz,“ pí­še se v člán­ku.

Právě přítomno: 299 hostů a žádný gestor