25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 42 – 18. 10. 1993
„Dal­ší změ­ny v ří­ze­ní Čes­kých drah jsou na do­sah,“
ří­ká ti­tu­lek na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru č. 42. Člá­nek je si­ce zpra­vo­dajstvím z jed­ná­ní OROS (Oblast­ní ra­da od­vět­vo­vých sek­cí) Pl­zeň, ale je mu ten­to­krát vě­no­ván vět­ší pro­stor, pro­to­že na něm za­zně­ly ně­kte­ré in­for­ma­ce o změ­nách v ří­ze­ní ČD, ke kte­rým mě­lo v brz­ké do­bě do­jít. In­for­mo­val o nich ře­di­tel Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce Ing. Vác­lav Svo­bo­da. Ten uve­dl, že změ­ny, ke kte­rým má do­jít u ČD od 1. 1. 1994, jsou ne­od­vrat­né, ale způ­sob je­jich pro­ve­de­ní ne­ní za­tím znám v de­fi­ni­tiv­ní po­do­bě. Mě­lo pro­běh­nout od­dě­le­ní ob­chod­ních slo­žek od pro­voz­ních útva­rů, což se mě­lo nej­prve vy­zkou­šet v pi­lot­ním pro­jek­tu v jed­né sta­ni­ci, kte­rou mě­la být žst. Pra­ha–Vršo­vi­ce. Ing. Svo­bo­da při­znal, že dě­le­ní bu­de mít zřej­mě ne­ga­tiv­ní do­pad do za­měst­na­nos­ti ve vý­kon­ných jed­not­kách.

Ob­zor č. 40 – 4. 10. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me zpra­vo­daj­ství z pra­cov­ní po­ra­dy zá­stup­ců 41 od­bo­ro­vých sva­zů sdru­že­ných v ČMKOS, kte­rá se ko­na­la 25. 9. 1993. Člá­nek s ti­tul­kem „Pro­tiodbo­ro­vá po­li­ti­ka vlá­dy oprav­ňu­je od­bo­ry k dů­raz­něj­ším kro­kům“ in­for­mu­je o zá­vě­rech po­ra­dy, kte­rá se ko­na­la s vy­lou­če­ním no­vi­ná­řů. V ko­mu­ni­ké, při­ja­tém na zá­věr, se uvá­dí mi­mo ji­né: „Po­va­žu­je­me za ne­spra­ved­li­vé a ne­při­ja­tel­né, aby z pro­spe­ri­ty mě­la pro­spěch jen ma­lá sku­pi­na podni­kavců. Zce­la od­mí­tá­me vy­tvá­ře­ní pro­sto­ru pro pů­so­be­ní še­dé eko­no­mi­ky, ma­fií a zlo­dě­jů.“

Ob­zor č. 37/38 - 20. 9. 1993
Mi­mo­řád­né dvoj­čís­lo Ob­zo­ru vy­šlo ja­ko ma­lý dá­rek čte­ná­řům ke Dni že­lez­ni­čá­řů. Kro­mě běž­ných rub­rik při­nes­lo na ba­rev­ných stra­nách mno­ho za­jí­ma­vos­tí ze svě­ta – na­pří­klad ob­sáh­lou re­por­táž z Au­strá­lie od vě­hlas­né­ho ces­to­va­te­le Mi­ro­sla­va Zik­mun­da, na­psa­nou exklu­zivně pro Ob­zor. Dá­le zde na­jde­me dru­hou část (prv­ní vy­šla v č. 12) se­ri­álu Jak se ro­dí Ob­zor. Za­tím­co prv­ní díl se za­bý­val vý­ro­bou ča­so­pi­su (po­čí­na­je vzni­kem pa­pí­ru z mok­ré­ho smr­ko­vé­ho dře­va z Ji­ho­čes­kých pa­pí­ren Větřní), dru­hý díl sle­do­val po­stup při psa­ní člán­ků – od ná­pa­du až po je­ho pře­ne­se­ní na pa­pír.

Ob­zor č. 35 – 6. 9. 1993
Na prv­ní strán­ce je otiš­těn roz­ho­vor se zmoc­něn­cem vlá­dy ČR pro ří­ze­ní Čes­kých drah Ing. Ema­nue­lem Ší­pem, pří­zniv­cem myš­len­ky oži­ve­ní do­prav­ní ces­ty. To by mě­lo po­dle je­ho názoru umož­nit prů­hled­né fi­nanč­ní to­ky me­zi di­vi­ze­mi i pů­so­be­ní ji­ných do­prav­ců na drá­ze. Po­čí­ta­lo se s tím, že do­prav­ní ces­tu bu­dou vy­uží­vat i za­hra­nič­ní že­lez­ni­ce.

Ob­zor č. 33 – 23. 8. 1993

„Drá­ha prý ne­bu­de špi­na­vá,“uvá­dí ti­tu­lek zprá­vy z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce zmoc­něn­ce vlá­dy ČR a sta­tu­tár­ní­ho před­sta­vi­te­le Českých drah Ing. E­ma­nue­la Ší­pa, kte­rá se usku­teč­ni­la dne 11. 8. 1993. Ing. Šíp na ní zdů­raz­nil, že chce zprů­hled­nit účet­nic­tví ČD, uvol­nit ta­ri­fy pro ná­klad­ní pře­pra­vu a na­vrh­nout zvý­še­ní cen osob­ní pře­pra­vy od 1. 1. 1994 o 50 %. Ing. Šíp měl v plá­nu ta­ké vý­raz­né pro­pouš­tě­ní v pro­vo­zu, v ro­ce 1994 to mě­lo být o 15 – 20 % li­dí („hor­ších spo­lu­pra­cov­ní­ků“, jak uve­dl). Od 1. 1. 1994 mě­lo do­jít k „oži­ve­ní do­prav­ní ces­ty“, to zna­me­ná, že pra­cov­ní­ci ří­ze­ní pro­vo­zu mě­li pře­jít do di­vi­ze in­fra­struk­tu­ry.

Ob­zor č. 31 – 9. 8.1993
Jak se do­čte­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, zá­stup­ci sek­ce ří­dí­cích a tech­nic­kohos­po­dář­ských pra­cov­ní­ků OSŽ po jed­ná­ní s ná­měst­kem vlád­ní­ho zmoc­něn­ce pro ří­ze­ní ČD Ja­nem Zenklem kon­sta­to­va­li, že řa­da do­ta­zů v sou­vis­los­ti s orga­ni­zač­ní­mi změ­na­mi ČD zů­stala ne­zod­po­vě­ze­na. Po­dle ná­zo­ru od­bo­rů se opět po­stu­povalo ne­sy­sté­mo­vě.„Po­tvr­zu­je se, že ce­lá or­ga­ni­zač­ní pře­mě­na Čes­kých drah je ši­ta hor­kou jeh­lou, pří­pra­va by­la do­slo­va zfu­šo­va­ná, pře­vlá­dá zma­tek a ne­ujas­ně­nost,“ uvá­dí se v člán­ku. Rov­něž si­tua­ce ko­lem za­městna­necké­ho jízd­né­ho by­la ne­jas­ná.

Ob­zor č. 29 – 26. 7. 1993
„Vel­ký třesk za­čí­ná“
je člá­nek o pro­bí­ha­jí­cí re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah. Ta v prv­ní fá­zi při­nes­la zru­še­ní ob­last­ních ře­di­tel­ství. Sfé­ru Čes­kých drah mě­lo opus­tit ko­lem 1000 pra­cov­ní­ků ob­last­ních a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD. Změ­na se nej­ví­ce do­tkla olo­mouc­ké­ho ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství, kde mě­lo při­jít o prá­ci ví­ce než 500 li­dí v pro­duk­tiv­ním vě­ku. Zá­ro­veň se vy­bí­ra­li pra­cov­ní­ci do no­vých útva­rů – ob­chod­ně–pro­voz­ních ře­di­tel­ství. Od­bo­rá­ři se sna­ži­li za­jis­tit pro od­chá­ze­jí­cí ale­spoň co nej­lep­ší pod­mín­ky (od­stup­né ve vý­ši 5 mě­síč­ních pla­tů). „Nej­vět­ší ne­zná­mou je dal­ší fun­go­vá­ní in­fra­struk­tu­ry, kte­ré se zru­še­ní ob­last­ních ře­di­tel­ství dotk­ne nej­ví­ce,“ pí­še se v uve­de­ném člán­ku.

Ob­zor č. 27 – 12. 7. 1993
Prázd­ni­no­vé čís­lo Ob­zo­ru při­nes­lo po­drob­né zpra­vo­daj­ství z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce z 28. červ­na 1993, kte­ré se zú­čast­nil mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký a no­vý vlád­ní zmoc­ně­nec pro Čes­ké drá­hy Ema­nu­el Šíp. Oba se vy­jád­ři­li jak k vý­bě­ru 25 nej­vyš­ších před­sta­vi­te­lů Čes­kých drah, tak ke změ­nám, kte­ré by po­dle slov E­ma­nue­la Ší­pa mě­ly na­stat od 1. 1. 1994. Do té do­by měl být při­pra­ven no­vý mzdo­vý sys­tém a pri­va­ti­zač­ní stra­te­gie. Jak uve­dl Ing. Šíp, mě­lo by se při­stou­pit i ke zvý­še­ní ta­ri­fů pře­prav­né­ho, a to ma­xi­mál­ně o 50 %.

Ob­zor č. 25 – 28. 6. 1993

„Ne­stáv­ko­va­lo se, ale spo­ko­je­nost ne­ní,“je ná­zev roz­ho­vo­ru s před­se­dou OSŽ Zdeň­kem Ško­pem, po­ří­ze­né­ho po od­vo­lá­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci. Před­se­da OSŽ shr­nul vý­sled­ky kon­flik­tu: „V pod­sta­tě je­de­náct­ka (od­bor 11 – do­pra­vy a pře­pra­vy) do­sta­ne 300 Kč na hla­vu. A kro­mě to­ho je ko­lek­tiv­ní smlou­vou za­jiš­těn ná­růst 18 % prů­měr­né mzdy. To ne­lze po­va­žo­vat za ne­úspěch,“ ří­ká před­se­da OSŽ.

Ob­zor č. 23 – 14. 6. 1993

„Ve­de­ní Čes­kých drah na­bí­zí ke zmír­ně­ní roz­dí­lů 138 ko­run“ – pod tím­to ti­tul­kem na­jde­me vy­jád­ře­ní tis­ko­vé­ho mluv­čí­ho Českých drah a kri­zo­vé­ho štá­bu sek­ce 11 (do­pra­va a pře­pra­va) OSŽ k po­ža­dav­ku na zmír­ně­ní roz­dí­lů v nad­ta­rif­ní slož­ce mezd me­zi od­vět­ví­mi na ČD. Jak kon­sta­to­val kri­zo­vý štáb a ta­ké Před­sta­ven­stvo OSŽ, na­vr­ho­va­né vy­rov­ná­ní ve vý­ši 138 Kč na za­měst­nan­ce fi­nanč­ní dis­pro­por­ce od­vět­ví ne­ře­ší. „Ten­to prin­ci­piál­ně ne­sys­té­mo­vý pří­stup hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní ČD a ne­ustá­lé od­klá­dá­ní pro­blé­mů jsou dů­vo­dem k opráv­ně­né ne­spo­ko­je­nos­ti,“ uvá­dí se v při­ja­tém pro­hlá­še­ní kri­zo­vé­ho štá­bu OSŽ. Zá­stup­ci OSŽ dá­le uved­li, že po­kud do ter­mí­nu 15. 6. 1993 ne­při­ne­sou jed­ná­ní od­po­ví­da­jí­cí vý­sled­ky ve pro­spěch za­měst­nan­ců, bu­de dne 16. 6. vy­hlá­še­na na že­lez­ni­ci tří­ho­di­no­vá stáv­ka. „Při opa­ko­va­ném ne­ře­še­ní po­ža­dav­ků pro­běh­ne ná­sled­ně da­le­ko ra­zant­něj­ší pro­test že­lez­ni­čá­řů,“ uvá­dí se v zá­vě­ru pro­hlá­še­ní.

Ob­zor č. 21 – 31. 5. 1993

„Po­depsá­no 100 mi­nut před vy­pr­še­ním plat­nos­ti KS“ – je ti­tu­lek člán­ku z prv­ní stra­ny, in­for­mu­jí­cí o tom, že dne 23. 5. 1993 ko­neč­ně by­lo uza­vře­no ně­ko­li­ka­mě­síční slo­ži­té jed­ná­ní o ko­lek­tiv­ní smlou­vě s. o. České dráhy na rok 1993. Plat­nost do­sa­vad­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy by­la pro­dlou­že­na do 31. 12. 1993 a ČD se za­vá­za­ly za­bez­pe­čit směr­ný růst prů­měr­né mzdy ve vý­ši 18 pro­cent pro­ti ro­ku 1992. Zá­ro­veň by­lo kon­sta­to­vá­no, že se bu­de dá­le jed­nat o zrov­no­měrně­ní nad­ta­rif­ní slož­ky mzdy jed­not­li­vých slu­žeb­ních od­vět­ví (nad rámec dohodnutého směrného růstu mezd).

Ob­zor č. 19 – 17. 5. 1993

Zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ, pře­de­vším v Praž­ské a Pl­zeň­ské ob­las­ti, ži­ly v do­bě vy­dá­ní Ob­zo­ru č. 19 pří­pra­va­mi na vý­straž­nou stáv­ku, kte­rá by­la vy­hlá­še­na na 19. 5. v pří­pa­dě, že ne­do­jde k do­ho­dě se zá­stup­ci GŘ Čes­kých drah. Při­po­meň­me, že stáv­ko­vá po­ho­to­vost by­la vy­hlá­še­na pře­de­vším ze dvou dů­vo­dů: po­dle od­bo­rá­řů ka­ta­stro­fic­ké scé­ná­ře Čes­kých drah moh­ly bez­pro­st­řed­ně ohro­zit zdra­ví za­měst­nan­ců i bez­peč­nost ces­tu­jí­cí ve­řej­nos­ti, dru­hým dů­vo­dem by­ly ne­do­sta­ču­jí­cí mzdo­vé pro­střed­ky pro od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy (při­dě­le­né pro­střed­ky ne­pokrý­va­ly ce­lý rok 1993), což vy­tvá­ře­lo ne­rov­né vý­cho­zí pod­mín­ky při re­struk­tu­ra­li­za­ci Čes­kých drah.

Právě přítomno: 378 hostů a žádný gestor