25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 21 - 19. 5. 1997
„Po­dle roz­hod­nu­tí měst­ské­ho sou­du by­la stáv­ka ne­zá­kon­ná, OSŽ se od­vo­lá“
. Ti­tu­lek z prv­ní stra­ny Ob­zo­ru shr­nu­je dů­le­ži­tou udá­lost ze 6. úno­ra 1997. Ža­lob­ce ve své zá­vě­reč­né ře­či upo­zor­nil, že Lis­ti­na práv a svo­bod je si­ce sou­čás­tí ústav­ní­ho po­řád­ku ČR, ale pou­ze v me­zích zá­ko­nů, kte­ré ji pro­vá­dě­jí. Práv­ní zá­stup­ce OSŽ při­po­mněl již pra­vomoc­né roz­sud­ky ji­ných stá­vek než po­dle zá­ko­na o ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní. Roz­su­dek přes­to vy­zněl v ne­pro­spěch OSŽ. To se pro­ti ně­mu hodlalo od­vo­lat.

Ob­zor č. 19 - 5. 5. 1997
Na za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ dne 30. 4. 1997 za­zně­ly ně­kte­ré dů­le­ži­té in­for­ma­ce: mi­mo ji­né o tom, že do­šlo ke slou­če­ní Že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny Grál a Zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny mi­nis­ter­stva vnit­ra (k 1. 5. 1997), či in­for­ma­ce o tom, že Správ­ní ra­da Českých drah roz­hod­la o pri­va­ti­za­ci Jí­del­ních a lůž­ko­vých vo­zů, a. s.

Ob­zor č. 17 - 21. 4. 1997
„Ing. To­šovský chce že­lezni­čá­řům sní­žit ná­růst mezd“
je ti­tu­lek člán­ku na prv­ní stra­ně, upo­zor­ňu­jí­cí na to, že Ing. Mi­chal To­šovský, před­se­da správ­ní ra­dy Čes­kých drah, za­slal den po­té, co pre­mi­ér Klaus kri­ti­zo­val ná­růst mezd na že­lez­ni­ci, fa­xo­vou zprá­vu před­se­do­vi OSŽ Ja­ro­mí­ru Duško­vi, ve kte­ré jej po­žá­dal o schůz­ku s cí­lem pro­jed­nat mož­nost změ­ny ko­lek­tiv­ní smlou­vy tý­ka­jí­cí se sní­že­ní ná­růs­tu mezd na Českých. Ná­vrh dal do sou­vis­los­ti mi­mo ji­né i s údaj­ně ne­ga­tiv­ním vli­vem stáv­ky že­lez­ni­čá­řů na eko­no­mic­ký růst.„Od ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD, což je sku­teč­ný part­ner pro ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, žád­ný ná­vrh na re­vi­zi ko­lek­tiv­ní smlou­vy ne­má­me, a na ostat­ní ne­bu­de­me re­a­go­vat,“ ře­kl k to­mu před­se­da OSŽ Ob­zo­ru.

Ob­zor č. 15 - 7. 4. 1997
Dne 28. břez­na 1997 by­la po­de­psá­na ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah. Ob­zor na prv­ní stra­ně při­ná­ší vý­tah z nej­dů­le­ži­těj­ších změn, na­pří­klad zkrá­ce­ní pra­cov­ní do­by na 36 ho­din se roz­ší­ři­lo o dal­ší pro­fe­se (např. ná­věst­ní mis­tr), cel­ko­vý mzdo­vý ná­růst byl do­hod­nut ve vý­ši 17,2 % (z to­ho ze mzdo­vých ná­kla­dů 12,23 % a u pra­cov­ní­ků v ne­pře­tr­ži­tém pro­vo­zu o 13,2 %), by­ly zvý­še­ny ně­kte­ré pří­plat­ky a při­slí­be­no do­pra­co­vá­ní pří­spěv­ku na pen­zij­ní při­po­jiš­tě­ní pro za­měst­nan­ce.

Ob­zor č. 13 – 24. 3. 1997
Na prv­ní stra­ně na­jde­me vý­tah z prv­ní te­ze kon­cep­ce re­struk­tu­ra­li­za­ce Čes­kých drah, kte­ré při­pra­vil ná­měs­tek mi­nis­tra do­pra­vy Ing. Mi­chal To­šov­ský. Ob­zor člá­nek uve­dl ti­tul­kem:„Ing. To­šov­ský ne­po­čí­tá s har­mo­ni­za­cí do­prav a na­vr­hu­je zba­vit Čes­ké drá­hy ´pří­tě­že re­gio­nál­ních tra­tí´“.V do­ku­men­tu se dále uvádí mimo jiné: „Že­lez­ni­ce ne­má a ne­mů­že mít uni­ver­zál­ní cha­rak­ter. Ten má a vždy bu­de mít do­pra­va sil­nič­ní. Vý­znam že­lez­ni­ce je pře­de­vším v pře­pra­vě urči­tých zbo­žo­vých ko­mo­dit v do­pra­vě ná­klad­ní a v urči­tých se­di­mentech do­pra­vy osob­ní (dál­ko­vá, pří­měst­ská).“ Za­cho­vá­ní re­gio­nál­ních tra­tí ne­ní – po­dle té­to kon­cep­ce – z hle­dis­ka do­prav­ní ob­služ­nos­ti vů­bec po­třeb­né. „Je pro­to mož­no pře­dem při­pus­tit i je­jich úpl­né zru­še­ní,“ uvá­dí se zde. Sou­čás­tí ma­te­ri­á­lu by­la i map­ka s vy­zna­če­ním odře­zá­vaných tratí (o 10, 20 a 30 %).

Ob­zor č. 11 – 10. 3. 1997
„Od­bo­rá­ři ne­hod­la­jí to­le­ro­vat po­ru­šo­vá­ní do­ho­dy“
– je sou­hrn­ný ti­tu­lek zpra­vo­daj­ství z od­bo­rář­ských mí­tin­ků v Br­ně, Pře­ro­vě, Ost­ra­vě a Par­du­bi­cích. Pro­bí­ha­ly ve dnech 27. a 28. úno­ra 1997. Jak se uvá­dí v úvo­du, na všech těch­to mís­tech od­bo­rá­ři dů­raz­ně vy­stou­pi­li pro­ti po­ru­šo­vá­ní Do­ho­dy o ukon­če­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci ze stra­ny GŘ ČD. Vy­jád­ři­li zá­ro­veň pl­nou pod­po­ru Ústře­dí OSŽ k vy­hlá­še­ní stáv­ky v pří­pa­dě, že uza­vře­ná do­ho­da ne­bu­de be­ze­zbyt­ku plně­na.

Ob­zor č. 9 – 24. 2. 1997
Pod ti­tul­kem „Ru­dolf Mlá­dek před­lo­žil pro­gram na sní­že­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, ale zdů­vod­ní ho až do­da­teč­ně“ na­jde­me in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Správ­ní ra­dy Čes­kých drah ko­na­né dne 14. února 1997. Správ­ní ra­da se na svém jed­ná­ní za­bý­va­la mi­mo ji­né pro­gra­mem sni­žo­vá­ní po­č­tu za­měst­nan­ců, a to o 5200 li­dí. Proč to by­lo prá­vě to­to čís­lo, se však no­vi­ná­ři ne­do­zvě­dě­li. I před­se­da Správ­ní ra­dy Ing, Mi­chal To­šov­ský uve­dl: „Správ­ní ra­da ten­to zá­měr schvá­li­la s tím, že vy­ža­du­je­me na ve­de­ní Čes­kých drah, aby jej ješ­tě do­pra­co­va­lo hlav­ně v ob­las­ti zdů­vod­ně­ní a vy­čís­le­ní do­pa­dů a aby jej ta­ké pro­jed­na­li s od­bo­ro­vý­mi or­ga­ni­za­ce­mi.“

Ob­zor č. 7 - 11. 2. 1997
„Stáv­ka že­lez­ni­čá­řů by­la úspěš­ná“ je ti­tu­lek dal­ší čás­ti re­por­tá­že (po­kra­čo­vá­ní z mi­nu­lé­ho čís­la) z prů­bě­hu stáv­ky na že­lez­ni­ci, kte­rá by­la za­há­je­na 2. úno­ra 1997. Že­lezni­čá­řům se v prů­bě­hu té­to pro­test­ní ak­ce do­sta­lo mno­ha pro­je­vů so­li­da­ri­ty od na­šich i za­hra­nič­ních or­ga­ni­za­cí, ale i čet­ných vý­hrůže­k a za­stra­šo­vá­ní, završených vy­dá­ním soud­ní­ho před­běž­né­ho opa­tře­ní o po­vin­nos­ti zdr­žet se or­ga­ni­zo­vá­ní stáv­ky na že­lez­ni­ci (z čle­nů vlá­dy vy­jád­řil roz­pa­ky nad tím­to soud­ním ver­dik­tem o ne­zá­kon­nos­ti stáv­ky pou­ze mís­to­před­se­da vlá­dy Jo­sef Lux).

Ob­zor č. 5 – 3. 2. 1997
„Vzhle­dem k ne­ocho­tě před­sta­vi­te­lů mi­nis­ter­stva do­pra­vy a spo­jů a Ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství s. o. ČD ře­šit váž­né při­po­mín­ky Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, tý­ka­jí­cí se zvláš­tě ne­kon­cepč­nos­ti a ne­hos­po­dár­nos­ti ří­ze­ní Čes­kých drah, roz­hod­lo ve­de­ní OSŽ o svo­lá­ní mi­mo­řád­né­ho Před­sta­ven­stva OSŽ,“
pí­še se v úvod­ním člán­ku na prv­ní stra­ně. Text je do­pl­něn dal­ší dů­le­ži­tou in­for­ma­cí: mi­mo­řád­né Před­sta­ven­stvo OSŽ dne 29. 1. 1997 roz­hod­lo, že usku­teč­ně­ní stáv­ky ja­ko po­sled­ní mož­nos­ti k pro­sa­ze­ní po­ža­dav­ků OSŽ je ne­vy­hnu­tel­né. Ob­zor zá­ro­veň při­ne­sl po­ky­ny pro účast­ní­ky stáv­ky.

Ob­zor č. 3 – 20. 1. 1997
Na prv­ní stra­ně na­lez­ne­me ote­vře­ný do­pis, jímž se ma­na­že­ři Čes­kých drah, kte­ří v té do­bě za­klá­da­li Od­bo­ro­vý klub ma­na­že­rů Čes­kých drah, ohra­zu­jí pro­ti kri­ti­ce své­ho po­čí­ná­ní. Kri­ti­ka za­zní­va­la jak od Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, tak od před­se­dy Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů Ri­char­da Fal­bra. Ten k je­jich do­pi­su sdě­lil, že na svém sta­no­vis­ku ne­má co mě­nit.„Jsem pře­svěd­čen o tom, že ten­to Od­bo­ro­vý klub ma­na­že­rů vzni­kl pou­ze pro­to, aby do­šlo k za­blo­ko­vá­ní ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní na Čes­kých dra­hách, a vě­řím, že ini­cia­ti­va ČMKOS, ve­dou­cí ke změ­ně zá­ko­na 120, ta­ko­vé­to trap­né po­ku­sy o vy­tvá­ře­ní pseu­dood­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí ukon­čí,“ do­dal Fal­br.

Ob­zor č. 1 - 6. 1. 1997
Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů vstou­pi­lo do sjez­do­vé­ho ro­ku, II. sjezd OSŽ byl na­plá­no­ván na 3. a 4. říj­na 1997 v Mos­tě. Vel­ký pro­stor byl pro­to v Ob­zo­ru č. 1 vě­no­ván ne­jen ohléd­nu­tí za uply­nu­lým ro­kem, ale ta­ké pří­pra­vám na sjezd. Ob­zor otis­kl ce­lo­strán­ko­vý do­pis, kte­rý za­slal před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek všem zá­klad­ním or­ga­ni­za­cím ja­ko pod­nět k před­sjez­do­vé dis­ku­si. OSŽ mě­lo v té do­bě 125 000 čle­nů, z to­ho cca 28 % dů­chod­ců. Ja­ko hlav­ní úko­ly pro dal­ší ob­do­bí by­lo uvá­dě­no ra­zant­něj­ší a účin­něj­ší vy­uží­vá­ní pro­střed­ků ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní, dů­sled­né pro­sa­zo­vá­ní cí­lů OSŽ na úrov­ni or­gá­nů stát­ní sprá­vy a stát­ní mo­ci, ja­kož i kon­krét­ní ochra­na práv a zá­jmů čle­nů OSŽ.

Ob­zor č. 49 - 16. 12. 1996
„Kri­tic­ký stav na že­lez­ni­ci mů­že vést ke stáv­ce“ – pal­co­vý ti­tu­lek na prv­ní stra­ně, stej­ně ja­ko ozná­me­ní v rá­meč­ku: „Mi­mo­řád­né Ústře­dí OSŽ zmoc­ni­lo před­sta­ven­stvo Ú OSŽ k pří­pad­né­mu vy­hlá­še­ní stáv­ky“ upo­zor­ňu­jí na vyhrocenou si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci. Ja­ko dů­vod své ne­spo­ko­je­nos­ti uvá­dě­lo ve­de­ní OSŽ pře­de­vším ne­exis­ten­ci jas­né do­prav­ní po­li­ti­ky, kri­tic­ký stav ve fi­nan­co­vá­ní in­fra­struk­tu­ry, opa­ko­va­né po­ru­šo­vá­ní pra­cov­ně­práv­ních před­pi­sů ze stra­ny ge­ne­rál­ní­ho ře­di­tel­ství ČD, ne­kon­cepč­nost ve­de­ní pod­ni­ku a ne­hos­po­dár­nost.

Právě přítomno: 281 hostů a žádný gestor