25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 29 – 27. 7. 1992

V pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se pí­še o schůz­ce zá­stup­ců od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci a v do­pra­vě s doc. Ing. An­to­ní­nem Baudy­šem, kte­rý byl v té době po­vě­řen ří­ze­ním fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy. Zá­stup­ci jed­not­li­vých do­prav­ních obo­rů jej na schůz­ce se­zná­mi­li se špat­nou a ne­do­ře­še­nou si­tua­cí v do­pra­vě, včet­ně vzta­hů a pro­blé­mů me­zi hos­po­dář­ským ve­de­ním a jed­not­li­vý­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi. Mi­nis­tr zdů­raz­nil, že zrov­no­práv­ně­ní jed­not­li­vých do­prav­ních obo­rů na pře­prav­ním tr­hu bu­de za­bez­pe­če­no až v no­vém da­ňo­vém sys­té­mu, je­hož plat­nost se před­po­klá­da­la od 1. 1. 1993.

Ob­zor č. 27– 13. 7. 1992

V lé­tě 1992 vrcho­li­la jed­ná­ní o roz­dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska na dva sa­mo­stat­né stá­ty. Ta­to si­tua­ce se stá­le čas­tě­ji od­rá­ží i v ob­sa­hu tý­de­ní­ku Ob­zor. Čís­lo 27 na prv­ní strán­ce otis­ku­je pro­hlá­še­ní ge­ne­rál­ní ra­dy Čes­ké a Slo­ven­ské kon­fe­de­ra­ce od­bo­ro­vých sva­zů (ČSKOS) k teh­dej­ší vnitro­po­li­tické si­tu­a­ci pod ti­tul­kem „Jen ústav­ní ces­tou!“ Ge­ne­rál­ní ra­da ve svém pro­hlá­še­ní vy­jád­ři­la zne­po­ko­je­ní z to­ho, že při jed­ná­ních o stá­to­práv­ním uspo­řá­dá­ní ustu­pu­jí do po­za­dí so­ci­ál­ní otáz­ky a usku­teč­ňová­ní so­ci­ál­ní re­for­my. ČSKOS pro­to vy­jád­ři­la po­ža­da­vek, aby všech­ny kro­ky ve­dou­cí ke stá­to­práv­ní­mu uspo­řá­dá­ní pro­bí­ha­ly ústav­ní ces­tou.

Ob­zor č. 25 – 29. 6. 1992

V již té­měř prázd­ni­no­vém Ob­zo­ru je znát úle­va po dlou­hém ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní. Uby­lo konfrontačních člán­ků, při­by­lo ví­ce odlehču­jí­cích či nad­ča­so­vých, na­pří­klad o ces­to­vá­ní či his­to­rii že­lez­ni­ce. Jed­nou z vý­ji­mek je roz­ho­vor s ře­di­te­lem že­lez­nič­ní­ho uči­liš­tě v Kar­lo­vých Va­rech, je­hož ti­tu­lek „Ne­jis­tá bu­douc­nost“ vy­jad­řu­je teh­dej­ší si­tu­a­ci že­lez­nič­ních uči­lišť.

Ob­zor č. 23 – 15. 6. 1992

„Ni­kdy jsme ne­by­li pro­ti po­ža­dav­kům stroj­vůd­ců,“zní ti­tu­lek sta­no­vis­ka Ústře­dí OSŽ k vý­vo­ji si­tua­ce po­té, co ve­de­ní ČSD po­de­psa­lo ko­lek­tiv­ní smlou­vu ČSD se čtyř­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi, bez Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců (FS). Spor­ným bo­dem by­lo sta­no­ve­ní prio­rit – za­tím­co FS pro­sa­zo­va­la zkrá­ce­nou pra­cov­ní do­bu roz­ší­řit i pro stroj­ve­dou­cí na po­su­nu, OSŽ ji po­ža­do­va­la nejen pro tuto profesi, ale i pro dal­ší náročné pro­voz­ní pro­fe­se. Po­té, co ve­de­ní ČSD roz­hod­lo, že se vzhle­dem k ne­pod­pi­su ze stra­ny FS ko­lek­tiv­ní smlou­va ne­bu­de vzta­ho­vat na čle­ny FS, obrá­ti­ly se ostat­ní čty­ři od­bo­ro­vé cen­trá­ly na ve­de­ní ČSD s po­ža­dav­kem, aby to­to své roz­hod­nu­tí zru­ši­lo, ne­boť by na něj do­pla­ti­li řa­do­ví stroj­ve­dou­cí, kte­ří za chyb­né roz­hod­nu­tí před­sta­vi­te­lů své od­bo­ro­vé cen­trá­ly ne­mo­hou.

Ob­zor č. 21 – 1. 6. 1992
V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se do­čí­tá­me o bo­lest­ném do­ha­do­vá­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy na rok 1992, kte­rou od­mí­ta­la po­de­psat Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců. Ob­zor při­ná­ší pře­hled roz­por­ných bo­dů. Na té­že stra­ně je v rá­meč­ku otiš­tě­na krát­ká zprá­va o tom, že ko­lek­tiv­ní smlou­va na rok 1992 je podepsá­na za ÚŘ ČSD i za od­bo­ro­vé cen­trá­ly, chy­bí však stá­le pod­pis zá­stup­ce Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců. OSŽ by­lo v té do­bě stá­le ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti. Spor­ným bo­dem byl po­ža­da­vek FS na zkrá­ce­ní pra­cov­ní do­by na 36 ho­din pro stroj­ve­dou­cí na po­su­nu. Pří­pad­né za­blo­ko­vá­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy by však mě­lo za ná­sle­dek ztrá­tu již sjed­na­ných pod­mí­nek pro všech­ny za­měst­nan­ce, ja­ko je tý­den do­vo­le­né na­víc, již zkrá­ce­nou pra­cov­ní do­bu, re­kon­dič­ní po­by­ty a dal­ší.

Ob­zor č. 19 – 18. 5. 1992

„Ži­vel­ná stáv­ka v Ži­li­ně tr­va­la čty­ři dny,“ří­ká ti­tu­lek úvod­ní­ho člán­ku v Ob­zo­ru č. 19. In­for­mu­je o dů­vo­dech a prů­bě­hu té­to stáv­ky, kte­rá by­la vy­vo­lá­na ne­spo­ko­je­nos­tí s pla­to­vým o­hod­no­ce­ním po­su­no­va­čů i ne­jis­to­tou při chy­bě­jí­cí ko­lek­tiv­ní smlou­vě. Stáv­ku­jí­cí po­su­no­va­či, za­měst­nan­ci žst. Ži­li­na, vy­stu­po­va­li ži­vel­ně a bez po­třeb­né le­gis­la­tiv­ní opo­ry, a pro­to své po­ža­dav­ky ne­vy­mohli. Je­jich ak­ce přes­to měla vel­ký ohlas me­zi dal­ší­mi vý­kon­ný­mi jed­not­ka­mi.

Ob­zor č. 17 – 4. 5. 1992

„V le­toš­ním ro­ce má ČSD ze­ští­hlet o 25 ti­síc li­dí“, kon­sta­tu­je se v ti­tul­ku zprá­vy z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ ze dne 28. 4. Hos­té jed­ná­ní, zá­stup­ci Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD, na něm in­for­mo­va­li mi­mo ji­né o chys­ta­ném pro­pouš­tě­ní, při­čemž po­čet pro­pouš­tě­ných za­měst­nan­ců byl po­dle je­jich slov pod­lo­žen úda­ji z vý­kon­ných jed­no­tek. U čle­nů Ústře­dí vzbu­di­ly uve­de­né po­č­ty ne­dů­vě­ru.

Ob­zor č. 15 – 21. 4. 1992

Stej­ně ja­ko několik před­cho­zích vy­dá­ní Ob­zo­ru, i čís­lo 15 by­lo pl­né ná­zo­rů že­lez­ni­čá­řů k vy­hlá­še­né stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti. Vy­šly na prv­ní a dru­hé stra­ně pod ná­zvem „Kost­ky jsou vr­že­ny“. Z ně­kte­rých vy­bí­rá­me: „Za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy lze při­rov­nat k dob­ré­mu poorá­ní pů­dy – je při­pra­ve­na na stáv­ku!“ (EÚ Olo­mouc); „Pe­ní­ze jsou jed­ním z fak­to­rů, pro kte­ré jsou li­di ochot­ni se od­hod­lat k ně­ja­ké­mu či­nu, včet­ně stáv­ky. Li­dé jsou na­štva­ní způ­so­bem, ja­kým byl mzdo­vý sys­tém za­ve­den.“ (žst. Par­du­bi­ce); „Nej­hůř do­pad­nou kva­lit­ní od­bor­ní­ci, kte­ří ma­jí ma­lou pra­xi. To je tra­gé­die, pro­to­že drá­ha šla tou ces­tou, že si za­cho­vá ne­kva­lit­ní pra­cov­ní­ky, ale zba­ví se těch kva­lit­ních.“ ( žst. Pra­ha–Ma­sa­ry­ko­vo n.) „Li­dé v nos­ných pro­fe­sích jsou dost na­štva­ní a na­víc ni­kdo přes­ně ne­ví, ko­lik bu­dou vlast­ně brát. Mys­lím, že li­di jsou so­li­dár­ní a že by ze so­li­da­ri­ty do stáv­ky šli i ti, kte­ří ma­jí mzdo­vé ná­růs­ty,“ (žst. Kra­lu­py nad Vl­ta­vou).

Obzor č. 13 – 6. 4. 1992

„Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů ve stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti!“– ozna­mu­je vý­raz­ný ti­tu­lek na prv­ní strán­ce Obzoru čís­lo 13. Před­sta­ven­stvo OSŽ to­tiž na svém mi­mo­řád­ném za­se­dá­ní dne 31. 3. 1992 roz­hod­lo vy­hlá­sit dnem 1. 4. od 18.00 ho­din stáv­ko­vou po­ho­to­vost z dů­vo­du ne­u­zav­ře­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy na rok 1992, jak se zde do­čí­tá­me. Před­sta­ven­stvo OSŽ své roz­hod­nu­tí odů­vodni­lo tím, že za­měst­na­va­tel při­stou­pil na ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní až 2. 3. a ne­před­lo­žil po­třeb­né pod­kla­dy, při­čemž nej­vý­raz­ně­ji se ta­to ne­při­pra­ve­nost pro­je­vi­la v ná­vr­hu no­vé mzdo­vé sou­sta­vy.

Obzor č. 11 – 23. 3. 1992

Ko­nec břez­na ro­ku 1992 znamenal konečný ter­mín pro uza­vře­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD a s ní sou­vi­se­jí­cí­ho za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy. Jak se do­čí­tá­me v člán­ku z mi­mo­řád­né­ho za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ, vše na­svěd­čo­va­lo tomu, že k do­ho­dě ne­do­jde. Ústře­dí OSŽ pro­to na svém mi­mo­řád­ném za­se­dá­ní dne 16. 3. roz­hod­lo, že v pří­pa­dě, že ne­bu­de ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní do 31. 5. uza­vře­no, bu­de vy­uži­to zpro­střed­ko­va­te­le a po­té dal­ších zá­kon­ných kro­ků. Po­dob­ně ra­zant­ně hod­la­lo Ú OSŽ po­stu­po­vat i při pro­sa­ze­ní svých po­ža­dav­ků do no­vé mzdo­vé sou­sta­vy.

Ob­zor č. 9 - 9. 3. 1992

At­mo­sfé­ra po ná­vr­hu na za­sta­ve­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí ČSD byla v březnu 1992 stále zjitřená, jak vy­plý­vá z ob­sa­hu Ob­zo­ru č. 9. Vlá­da pro­jed­ná­ní kon­cep­ce do­pra­vy od­su­nu­la na své za­se­dá­ní 5. 3.; roz­hod­la však o vy­tvo­ře­ní tzv. akč­ní sku­pi­ny, kte­rá mě­la při­pra­vit do kon­ce úno­ra 1992 kon­krét­ní ná­vr­hy ře­še­ní pro­blé­mů v do­pra­vě. Do­čí­tá­me se to v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na prv­ní stra­ně 9. čís­la Ob­zo­ru.

Ob­zor č. 7- 24. 2. 1992

Stejně jako ostatní únorová čísla, i Ob­zo­r č. 7 od­rá­ží na­pja­tou si­tu­a­ci na drá­ze v sou­vis­los­ti se zá­mě­rem ru­še­ní pro­vo­zu na čás­ti tra­tí. Jed­ná­ní, kte­rá do­sud ve­de­ní OSŽ ab­sol­vo­va­lo, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, za­tím ne­při­nes­la žád­né kon­krét­ní vý­sled­ky. „Od­bo­ro­vé ústřed­ny v do­pra­vě se na svém se­ze­ní dne 6. 2. shod­ly na spo­leč­ném po­stu­pu, při kte­rém i na­dá­le vy­u­ži­jí všech mož­nos­tí vy­ře­šit sou­čas­nou kri­tic­kou si­tu­a­ci v do­pra­vě jed­ná­ní­mi s od­po­věd­ný­mi před­sta­vi­te­li stá­tu a re­sor­tu. Sou­čas­ně s tím však bu­dou po­kra­čo­vat v orga­ni­zač­ním za­bez­pe­čo­vá­ní ge­ne­rál­ní stáv­ky do­prav­ců, ohlá­še­né v pří­pa­dě dal­ší­ho pře­hlí­že­ní pro­blé­mů do­pra­vy na den 6. 4. 1992,“ uvá­dí se v člán­ku.

Právě přítomno: 300 hostů a žádný gestor