25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 13 – 28. 3. 1994
Ce­lá prv­ní stra­na Ob­zo­ru č. 13 by­la vy­hra­ze­na re­por­tá­ži z prv­ní spo­leč­né de­mon­stra­ce všech od­bo­ro­vých sva­zů Čes­ko­mo­rav­ské ko­mo­ry, kte­rá se usku­teč­ni­la 22. břez­na 1994 na praž­ském Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí. Účast se po­hy­bo­va­la ko­lem 40 ti­síc li­dí. Od­bo­rá­ři pro­tes­to­va­li pře­de­vším pro­ti no­ve­li­za­ci zá­ko­ní­ku prá­ce, kte­rý dá­val ví­ce práv za­měst­na­va­te­lům a zhor­šo­val mj. po­sta­ve­ní tě­hot­ných žen a ma­tek, a pro­ti zá­ko­nu o dů­cho­do­vém po­jiš­tě­ní, kte­rý zvy­šo­val vě­ko­vou hra­ni­ci pro od­chod do dů­cho­du.

Ob­zor č. 11 – 14. 3. 1994
Vel­ký pro­stor na prv­ní stra­ně byl vě­no­ván dvouden­ní­mu za­se­dá­ní re­pub­li­ko­vé ra­dy sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) OSŽ, kte­ré pro­běh­lo v Čes­ké Tře­bo­vé 3. a 4. břez­na 1994. Na pro­gra­mu by­lo roz­hod­nu­tí ve­de­ní Českých drah o zří­ze­ní di­vi­ze pro­vo­zu (od 1. 7. 1994). Zá­stup­ci Českých drah, kte­ří se zú­čast­ni­li čás­ti jed­ná­ní, se sna­ži­li od­bo­rá­ře pře­svěd­čit o před­nos­tech no­vé­ho sys­té­mu, kte­rý na­vr­hl od­dě­lit di­vi­zi ob­cho­du a di­vi­zi pro­vo­zu jak fi­nanč­ně, tak or­ga­ni­zač­ně, aby se moh­ly cho­vat trž­ně a aby by­la umož­ně­na prů­hled­nost do­ta­cí.

Ob­zor č. 9 – 28. 2. 1994
V čís­le 9 po­kra­ču­jí do­ta­zy odborářů a od­po­vě­di Ing. Šípa v člán­ku„Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“. V té­to čás­ti se Ing. Ema­nu­el Šíp vy­jád­řil na­pří­klad k otáz­ce pri­va­ti­za­ce na že­lez­ni­ci.„Mo­je kon­cep­ce ne­by­la ni­kdy ta­ko­vá, že bych chtěl za kaž­dou ce­nu všech­no, co je lu­kra­tiv­ní, od drá­hy od­říz­nout. Já ten­to ná­zor ne­zastá­vám, ale bo­hu­žel jsem ten, od ko­ho se od­ře­zá­vá, ni­ko­li ten, kdo o tom roz­ho­du­je. Já tvr­dím, že když to překro­čí­te do ur­či­té me­ze, pak drá­ha už ni­kdy ne­bu­de ren­ta­bil­ní a efek­tiv­ní a ni­kdy ne­bu­de pra­co­vat ob­chod­ně. Pak už jí sku­teč­ně zů­sta­nou je­nom ty ko­le­je, je­nom ta ná­dra­ží a bu­de cho­dit po­řád s klo­bou­kem na stát­ní roz­po­čet a ne­bu­de schop­na sa­ma ovliv­nit svůj osud.“

Ob­zor č. 7 – 14. 2. 1994
V člán­ku „Ge­ne­rál­ní ře­di­tel v pal­bě otá­zek“ se Ob­zor vě­nu­je otáz­kám a od­po­vě­dím, kte­ré za­zně­ly na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ dne 1. úno­ra. To­ho­to jed­ná­ní se po­pr­vé od své­ho ná­stu­pu do funk­ce zú­čast­nil ge­ne­rál­ní ře­di­tel Čes­kých drah Ing. Ema­nu­el Šíp a je­ho nej­bliž­ší spo­lu­pra­cov­ní­ci z ve­de­ní ČD. Z mno­ha otá­zek a od­po­vě­dí vy­bí­rá­me ale­spoň ně­kte­ré. Na­pří­klad na otáz­ku eko­no­mic­ké­ho do­pa­du trans­for­ma­ce ŽOS (že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny) Ing. Šíp od­po­vě­děl, že ne­ní nut­no šma­hem pri­va­ti­zo­vat vše, a že by by­lo prav­dě­po­dob­ně lep­ší „kdy­by ně­ja­ká ´žos­ka´ zů­sta­la u Čes­kých drah“.

Ob­zor č. 5 – 31. 1. 1994
„Po­hl­tí nás au­to­mo­bi­lo­vá lob­by?“
je ná­zev roz­ho­vo­ru s Ing. Ja­nem Ze­ma­nem, CSc., ak­ti­vis­tou ně­ko­li­ka eko­lo­gic­kých ini­cia­tiv, kte­rý byl otiš­těn na prv­ní stra­ně. Ing. Ze­man ozna­čil ja­ko hlav­ní pro­blé­my do­pra­vy v Čes­ké re­pub­li­ce ne­cit­li­vé roz­ši­řo­vá­ní sil­nič­ní do­pra­vy, ne­rovno­měrnost ve zda­ně­ní že­lez­nič­ní a sil­nič­ní do­pra­vy, ne­sys­té­mo­vou do­prav­ní po­li­ti­ku pod­ce­ňu­jí­cí že­lez­ni­ci včet­ně sni­žo­vá­ní je­jí kon­ku­ren­ce schop­nos­ti zdra­žo­vá­ním jízd­né­ho i od­bou­rá­vá­ním so­ci­ál­ních slev. Po­dle je­ho slov má ale že­lez­ni­ce stá­le ješ­tě šan­ci.

Ob­zor č. 3 – 17. 1. 1994
Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ing. Ema­nu­el Šíp spo­lu s dal­ší­mi před­sta­vi­te­li ma­na­ge­men­tu in­for­mo­val dne 6. 1. v lo­ko­mo­tiv­ním de­pu Pra­ha–jih od­bo­ro­vé i hos­po­dář­ské zá­stup­ce lo­ko­mo­tiv­ních a vo­zo­vých dep o chys­ta­né trans­for­ma­ci to­ho­to od­vět­ví. Zpra­vo­daj­ství z ak­ce vy­šlo pod ti­tul­kem „Cí­lem je čás­teč­ná ne­bo úpl­ná pri­va­ti­za­ce“.

Ob­zor č. 1 – 3. 1. 1994
Ob­zor č. 1, kte­rý vy­šel již na po­čát­ku ro­ku, ob­sa­hu­je hned ně­ko­lik dů­le­ži­tých in­for­ma­cí. Pře­de­vším tu, že by­la schvá­le­na no­vá struk­tu­ra Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Ústře­dí OSŽ roz­hod­lo o zří­ze­ní územ­ních ta­jem­ní­ků pro re­gio­ny Ús­tí nad La­bem, Hra­dec Krá­lo­vé, Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce, Pra­ha a Pl­zeň a ta­ké pě­ti ta­jem­ní­ků pro in­fra­struk­tu­ru.

Ob­zor č. 50 – 13. 12. 1993
Na prv­ní stra­ně na­jde­me hned dvě „za­myš­le­ní“. Prv­ní z nich je od ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD E­ma­nue­la Ší­pa, dru­hé, „Za­myš­le­ní nad stáv­ko­vým za­myš­le­ním E­ma­nue­la Ší­pa“ na­psal pra­cov­ník OSŽ–Ú Pa­vel Kolman. Ten ve svém člán­ku vy­vra­cí tvr­ze­ní E­ma­nue­la Ší­pa o tom, že od za­čát­ku pod­po­ro­val do­ho­du s od­bo­rá­ři. Pa­vel Kolman při­po­mí­ná, že po vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ge­ne­rál­ní ře­di­tel strikt­ně od­mítl dal­ší jed­ná­ní s od­bo­ry a jed­ná­ní pak po­kra­čo­va­la až té­měř po 14 dnech. „To­ho­to ča­su vy­u­žil p. Šíp ze­jmé­na k to­mu, že aro­gant­ním a zne­va­žu­jí­cím způ­so­bem zne­hod­no­til prá­ci všech že­lez­ni­čá­řů, za­bez­pe­ču­jí­cích že­lez­nič­ní pro­voz,“ pí­še se v člán­ku.

Obzor č. 48 – 29. 11. 1993
„Stáv­ka na že­lez­ni­ci zřej­mě bu­de!“
hlá­sá ti­tu­lek Ob­zo­ru č. 48 na prv­ní stra­ně. Při­po­meň­me, že od­bo­rá­ři vstou­pi­li do stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ne­jen pro­ti ná­vr­hu na zvý­še­ní ce­ny ku­po­nu za re­žij­ní jízd­né, ale ta­ké pro­ti mi­nis­tro­vi do­pra­vy Ja­nu Stráské­mu, kte­rý v pod­sta­tě od­mítl jed­ná­ní s od­bo­rá­ři. „Ne­mám s od­bo­rá­ři o té­to otáz­ce co jed­nat. To je sta­no­ve­ní ce­ny ja­ko ce­ny roh­lí­ku, ja­ko ce­ny če­ho­ko­li,“ uve­dl mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký v mé­diích. Stáv­ka by­la na­plá­no­vá­na na 29. lis­to­pa­du od 4 do 9 ho­din do­po­led­ne.

Ob­zor č. 46 – 15. 11. 1993
Hned v ně­ko­li­ka člán­cích je zmi­ňo­ván ná­vrh mi­nis­ter­stva do­pra­vy na změ­nu ta­ri­fu jízd­né­ho pro že­lez­ni­čá­ře a je­jich ro­din­né pří­sluš­ní­ky. Ve­dl se spor pře­de­vším o vý­ši ku­pó­nu pro ro­din­né pří­sluš­ní­ky; na­vr­že­ná ce­na by­la ve vý­ši 500 ko­run. „Ohla­sy z pro­vo­zu jed­no­znač­ně uka­zu­jí, že že­lez­ni­čá­ři, byť s růz­ný­mi po­ci­ty ´polkli´předchá­ze­jí­cí ztrá­ty růz­ných vý­hod a ne­jis­tot i ne­lo­gická opa­tře­ní na ČD včet­ně ´pro­myšle­né´mzdo­vé po­li­ti­ky, ale ny­ní je na ně pří­stup MD již přes­pří­liš,“ uvá­dí se v člán­ku z rub­ri­ky „Co se dě­je v ústře­dí“.

Ob­zor č. 44 – 1. 11. 1993
Ob­zor č. 44 ob­sa­hu­je na prv­ní stra­ně dů­le­ži­tou zprá­vu s titulkem„Že­lez­nič­ní po­li­cie pře­chá­zí pod vnit­ro“. Ta­to or­ga­ni­zač­ní změ­na, plat­ná od 1. 1. 1994, zna­me­na­la pro pří­sluš­ní­ky Že­lez­nič­ní po­li­cie ukon­če­ní slu­žeb­ní­ho po­mě­ru. Na ukončení mě­lo bez­pro­st­řed­ně na­va­zo­vat při­je­tí do slu­žeb­ní­ho po­mě­ru u Po­li­cie ČR. Ti že­lez­nič­ní po­li­cis­té, kte­ří chtě­li pře­jít pod Po­li­cii ČR, mu­se­li pro­jít lustra­ce­mi, spl­nit zdra­vot­ní pod­mín­ky a spl­nit po­ža­dav­ky na vzdě­lá­vá­ní.

Ob­zor č. 42 – 18. 10. 1993
„Dal­ší změ­ny v ří­ze­ní Čes­kých drah jsou na do­sah,“
ří­ká ti­tu­lek na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru č. 42. Člá­nek je si­ce zpra­vo­dajstvím z jed­ná­ní OROS (Oblast­ní ra­da od­vět­vo­vých sek­cí) Pl­zeň, ale je mu ten­to­krát vě­no­ván vět­ší pro­stor, pro­to­že na něm za­zně­ly ně­kte­ré in­for­ma­ce o změ­nách v ří­ze­ní ČD, ke kte­rým mě­lo v brz­ké do­bě do­jít. In­for­mo­val o nich ře­di­tel Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce Ing. Vác­lav Svo­bo­da. Ten uve­dl, že změ­ny, ke kte­rým má do­jít u ČD od 1. 1. 1994, jsou ne­od­vrat­né, ale způ­sob je­jich pro­ve­de­ní ne­ní za­tím znám v de­fi­ni­tiv­ní po­do­bě. Mě­lo pro­běh­nout od­dě­le­ní ob­chod­ních slo­žek od pro­voz­ních útva­rů, což se mě­lo nej­prve vy­zkou­šet v pi­lot­ním pro­jek­tu v jed­né sta­ni­ci, kte­rou mě­la být žst. Pra­ha–Vršo­vi­ce. Ing. Svo­bo­da při­znal, že dě­le­ní bu­de mít zřej­mě ne­ga­tiv­ní do­pad do za­měst­na­nos­ti ve vý­kon­ných jed­not­kách.

Právě přítomno: 262 hostů a žádný gestor