25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Tře­tí čís­lo Ob­zo­ru vy­šlo sice s da­tem 20. břez­na, pře­poklá­dá­me však, že šlo o chy­bu tis­ku a správ­ně mě­lo být 20. úno­ra, ji­nak by­chom zde jis­tě na­šli in­for­ma­ce o za­klá­da­jí­cím sjez­du OSŽ, kte­rý se ko­nal 15. úno­ra.

Za­tím­co prv­ní čís­lo Ob­zo­ru z ro­ku 1990 od­rá­že­lo at­mo­sfé­ru pře­vrat­ných udá­los­tí ve spo­leč­nos­ti ješ­tě po­ně­kud okra­jo­vě, dru­hé čís­lo je již z pře­váž­né čás­ti vě­no­vá­no pří­pra­vě usta­vu­jí­cí­ho sjez­du OSŽ.

V té­to pra­vi­del­né rub­ri­ce se bu­de­me vra­cet ke čtvrt sto­le­tí sta­rým za­žlout­lým strán­kám Ob­zo­ru. Při­po­me­ne­me si tak do­bu těs­ně po lis­to­pa­do­vé re­vo­lu­ci 1989, kte­rá při­nes­la zá­sad­ní spo­le­čen­ské změ­ny i ra­di­kál­ní pro­mě­nu od­bo­rů a vznik Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů.

Právě přítomno: 329 hostů a žádný gestor