25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 9 – 4. 3. 1996
„Od no­vé­ho GVD se ru­ší 157 spo­jů“
uvá­dí ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. O té­to změ­ně in­for­mo­val ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČD Ru­dolf Mlá­dek na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 23. 2. 1996. Po­dle slov ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le by­lo ke změ­nám při­stu­po­vá­no obe­zřet­ně a vel­mi dis­cip­li­no­va­ně a ve spo­lu­prá­ci s před­nos­ty okres­ních úřa­dů. Ob­zor v člán­ku však kla­de ně­ko­lik zá­sad­ních otá­zek: Je mož­no po­su­zo­vat osob­ní pře­pra­vu na že­lez­ni­ci jen po­dle ušet­ře­ných ko­run? Jak spo­leh­li­vé jsou ana­lý­zy, kte­ré slou­ži­ly ja­ko pod­klad ke zjiště­ní ren­ta­bi­li­ty? Ne­mo­hou si Čes­ké drá­hy sku­teč­ně do­vo­lit pro­vo­zo­vat vlak, kte­rý při­ná­ší prů­měr­nou den­ní ztrá­tu 10,– Kč, ale při­tom vo­zí 845 ces­tu­jí­cích?

Ob­zor č. 7 – 19. 2. 1996
Otáz­ka změn v tech­no­lo­gii ve­de­ní vla­ků, o nichž Ob­zor psal v před­cho­zích čís­lech, je zno­vu na­sto­le­na v roz­ho­vo­ru s olo­mouc­kým re­gio­nál­ním ta­jem­ní­kem OSŽ Vla­di­sla­vem Vo­kou­nem. „Oče­ká­vám, že sou­běž­ně s ře­še­ním otáz­ky tech­no­lo­gie za­čne ve­de­ní drah ře­šit i otáz­ky ne­vy­ho­vu­jí­cích pra­cov­ních pod­mí­nek vla­ko­vých čet, kam pat­ří ze­jmé­na ob­last hy­gie­ny, stra­vo­vá­ní, noc­le­žen, ná­stu­pů do prá­ce, ale ta­ké je­jich psy­chic­ké­ho za­tí­že­ní, zdra­vot­ní­ho opo­tře­be­ní a dal­ších pro­blé­mů,“ ří­ká Vla­di­slav Vo­koun v roz­ho­vo­ru.

Ob­zor č. 5 - 5. 2. 1996
Na prv­ní stra­ně na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že od­bo­ry na­vá­za­ly spo­lu­prá­ci s Ev­rop­skou unií. Na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí Ko­mi­se Evrop­ské­ho spo­le­čen­ství byl na úrov­ni Evrop­ských spo­le­čen­ství ja­ko po­rad­ní or­gán Ko­mi­se ve vě­cech so­ci­ál­ních usta­ven spo­leč­ný vý­bor pro že­lez­ni­ce, slo­že­ný z před­sta­vi­te­lů za­měst­na­va­tel­ských a za­měst­na­nec­kých or­ga­ni­za­cí že­lez­nic člen­ských stá­tů EU.

Ob­zor č. 3 – 22. 1. 1996
Na prv­ní stra­ně je uve­řej­ně­na ob­sáh­lá re­por­táž o ná­vště­vě mi­nis­tra do­pra­vy Vla­di­mí­ra Bu­dinské­ho v Čes­ké Tře­bo­vé (dne 12. ledna 1996). Na­vští­vil zde že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny, že­lez­nič­ní sta­ni­ci, lo­ko­mo­tiv­ní de­po a zú­čast­nil se be­se­dy se že­lez­ni­čá­ři v bu­do­vě Malé scé­ny.

Ob­zor č. 1- 8. 1. 1996
Ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah pro rok 1996, po­de­psa­ná 22. pro­sin­ce 1995, by­la po­dle člán­ků v Ob­zo­ru jed­nou z nej­lep­ších za po­sled­ní ro­ky. Ko­lek­tiv­ní vy­jed­na­va­či vy­zved­li i to, že za­měst­na­va­tel byl při ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní scho­pen ak­cep­to­vat se­rióz­ní ar­gu­men­ta­ci od­bo­rá­řů.

 

Ob­zor č. 51 - 18. 12. 1995
Na před­po­sled­ním čís­le Ob­zo­ru ro­ku 1995 je již tro­chu znát, že vzni­ka­lo v před­vá­noč­ním ča­se. Na­jde­me v něm již vá­noč­ní za­myš­le­ní i ně­ko­lik vti­pů předzna­me­ná­va­jí­cích blí­ží­cí se ko­nec ro­ku.
Z „pra­cov­ních“ člán­ků zmiň­me zprá­vu z jed­ná­ní územ­ních ta­jem­ní­ků OSŽ z 6. 12. 1995, kde se dis­ku­to­va­lo mi­mo ji­né i o „ko­mo­ro­vém“ uspo­řá­dá­ní OSŽ, kte­ré pro­sa­zo­va­li zvláš­tě zá­stup­ci in­fra­struk­tu­ry. Za­zně­la i myš­len­ka, že ta­ko­vé­to tla­ky při­chá­ze­jí i od hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní.

Ob­zor č. 49 - 4. 12. 1995
Na roz­díl od dří­věj­ších čí­sel byl Ob­zor č. 49 na no­vin­ky po­měr­ně chu­dý. Na Čes­kých dra­hách v té do­bě pro­bí­ha­lo ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní, po­dle člán­ku na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru po­měr­ně úspěš­ně (ve­de­ní ČD ak­cep­to­va­lo vět­ši­nu ná­vr­hů od­bo­ro­vých cent­rál).

Ob­zor č. 47 – 20. 11. 1995
„Vlá­da schvá­li­la trans­for­ma­ci Čes­kých drah“
ozna­mu­je vý­raz­ný ti­tu­lek na prv­ní stra­ně. Ke schvá­le­ní zá­sad trans­for­ma­ce do­šlo 7. 11. 1995 s tím, že bu­de mít dvě eta­py. Kon­so­li­dač­ní eta­pa mě­la být ukon­če­na 30. červ­na 1997, trans­for­mač­ní eta­pa 31. 12. 1999. Zá­sad­ní prin­ci­py trans­for­ma­ce by­ly: za­cho­vá­ní jed­no­ho sub­jek­tu ve vlast­nictví stá­tu, mož­né od­dě­le­ní pou­ze čás­ti míst­ních tra­tí, pře­chod na práv­ní for­mu stát­ní­ho pod­ni­ku, ne­po­si­lo­vá­ní vnitř­ní kon­ku­ren­ce, re­duk­ce na­bíd­ky (včet­ně pří­pra­vy na ru­še­ní ztrá­to­vých tra­tí a ne­po­třeb­ných vo­zi­del), dá­le stát­ní pod­po­ra s ten­den­cí po­kle­su a re­gu­la­ce cen.

Ob­zor č. 45 – 6. 11. 1995
„Že­lez­ni­ce v ohro­že­ní“
je ti­tu­lek člán­ku o me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci ITF, kte­rá se usku­teč­ni­la v Bu­da­peš­ti 24. a 25. 10. 1995 k pro­ble­ma­ti­ce struk­tu­ry a vlast­nictví že­lez­nic. Účast­ní­ci pre­zen­to­va­li po­dob­né pro­blé­my – sna­hy vlád že­lez­ni­ci seg­men­to­vat, od­dě­lit do­prav­ní ces­tu, pri­va­ti­zo­vat čás­ti že­lez­ni­ce a vy­tvo­řit vnitř­ní kon­ku­ren­ci. Zá­stup­ci z Vel­ké Bri­tá­nie, kde k těm­to změ­nám v té do­bě již do­šlo, in­for­mo­va­li o sní­že­ní funkč­nosti že­lez­ni­ce a na­pros­té ztrá­tě kon­ku­ren­ceschop­nos­ti vů­či ostat­ním dru­hům pře­pra­vy.

Ob­zor č. 43 – 23. 10. 1995
„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost ukon­če­na“
, in­for­mu­je Ob­zor na prv­ní stra­ně ve zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ. K to­mu­to roz­hod­nu­tí do­spě­lo Ústře­dí OSŽ po dis­ku­si, v níž se zva­žo­va­ly pře­de­vším pří­sli­by no­vě na­stou­pe­né­ho ma­na­ge­men­tu Čes­kých drah v če­le s ge­ne­rál­ním ře­di­te­lem Ing. Ru­dol­fem Mlád­kem. Ten se ta­ké čás­ti jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ zú­čast­nil, pre­zen­to­val své zá­mě­ry a od­po­vě­děl na ně­ko­lik do­ta­zů.

Ob­zor č. 41– 9. 10. 1995
Na prv­ní strán­ce Ob­zor in­for­mu­je o tom, že ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o PKS Čes­kých drah na rok 1996 by­lo za­há­je­no pře­dá­ním ná­vr­hu za­měst­na­va­te­le od­bo­rům.„Po se­zná­me­ní se s ob­sa­hem ná­vr­hu je mož­no kon­sta­to­vat, že si no­vý ma­na­ge­ment Čes­kých drah pří­liš svých za­měst­nan­ců ne­vá­ží,“ uvá­dí se v člán­ku. Ná­vrh to­tiž ne­ob­sa­ho­val ani do té do­by do­hod­nu­té ná­ro­ky a do­sa­ho­val úrov­ně ko­lek­tiv­ní smlou­vy z ro­ku 1991.

Ob­zor č. 39 - 25. 9. 1995
„Stáv­ko­vé ná­la­dy tr­va­jí“
je ti­tu­lek vy­sti­hu­jí­cí si­tu­a­ci v pro­vo­zu Čes­kých drah, ten­to­krát v žst. Br­no–Ma­lo­mě­ři­ce, kte­ré na­vští­vil před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek spo­lu s ta­jem­ní­kem OSŽ Mojmí­rem Ba­ka­lá­řem a Ob­zor byl u to­ho. Ja­ro­mír Du­šek v dis­ku­si s od­bo­rá­ři uve­dl, že v prů­bě­hu stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti OSŽ zís­ka­lo řa­du dů­le­ži­tých zku­še­nos­tí, kte­ré vy­uži­je při nad­chá­ze­jí­cím jed­ná­ní o zá­klad­ní do­ho­dě me­zi od­bo­rá­ři a ve­de­ním pod­ni­ku.

Právě přítomno: 231 hostů a žádný gestor