OBZOR ke stažení

Strojvedoucí Stanislav Fanta nastoupil na železnici v roce 2009 k Českým drahám. U tohoto podniku jezdil jako strojvedoucí tři roky, do roku 2012, pak ho zlákaly vyšší mzdy, které nabízela soukromá servisní společnost v oblasti drážní dopravy, která zprostředkovává pronájem strojvedoucích k soukromým dopravcům. U ČD dal proto výpověď a začal jezdit u soukromých firem podle požadavků svého nového zaměstnavatele. Jaké má zkušenosti s prací u soukromníka a jaké podmínky mnohdy panují při práci strojvedoucích u soukromých firem? Popisuje je v níže uvedených řádcích a také na webových stránkách youtube (standa fanta).

Pod předsednictvím technického ředitele FISAIC Romana Štěrby za OSŽ (na snímku) zasedají prezidenti technických komisí v německém Bad Elster. Na programu je vyhodnocení činnosti za poslední dva roky (od předchozího zasedání v České Třebové v dubnu 2016), informace o valné hromadě FISAIC v záři 2016 a prezídia v září 2017. Zasedání prezidentů technických komisí je důležitou součástí interní komunikace v rámci FISAIC, a to mezi technickými komisemi a Byrem, jakožto exekutivním orgánem.

Předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun se v úvodu jednání PV, konaného v Praze 7. 3., podrobně věnoval otázce chystaného odčlenění provozu a údržby v opravárenství. Připomeňme, že k 30. 6. 2018 mají definitivně zaniknout depa kolejových vozidel a k 1. 7. 2018 mají vzniknout tři oblastní centra provozu a tři oblastní centra údržby. Touto organizační změnou se má jednak zefektivnit provoz a údržba, jednak má řídící struktura zeštíhlet o cca šedesát technicko-hospodářských pracovníků – údajně přirozeným odchodem. „Stanovisko podnikového výboru v této věci bylo vždy konzistentní,“ připomněl Vladislav Vokoun a zopakoval hlavní námitky podnikového výboru proti tomuto kroku: „Není ideální dělat zásadní změny v době, kdy České dráhy vyjednávají smlouvy o provozování dopravy v krajích, kdy nikdo neví, jaká bude potřeba opravárenských kapacit po roce 2019,“ řekl Vladislav Vokoun.

Rekapitulací událostí od posledního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo (11. 1. 2018) začalo ve středu 7. 3. 2018, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, další pravidelné zasedání PV OSŽ ČD Cargo. V jeho úvodu se předseda PV Radek Nekola nejprve vrátil ke školením k podnikové kolektivní smlouvě (PKS). „Letos byla ta školení trošičku jiná, protože se Mgr. Kreischová zaměřovala především na změny (v PKS),“ uvedl Radek Nekola a dodal: „Ale jsem rád, že jsem na těch školeních viděl i více pracovníků, kteří pak PKS realizují, tedy především komandující.“ Radek Nekola byl příjemně překvapen i hojnou účastí, například v Pardubicích, kde prý bylo narváno. „Školení nám všem určitě zjednoduší práci,“ uzavřel Radek Nekola blok věnovaný školení.

V úterý 6. 3. 2018 zasedalo v Praze, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, Představenstvo OSŽ. Standardní program s nezvykle obsáhlou kontrolou plnění úkolů, asi tak by se dal ve stručnosti popsat průběh jednání, které moderoval I. místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun (na snímku). V rámci již zmíněné kontroly plnění úkolů například vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení JUDr. Petr Večeř (v bodu Rámcová dohoda o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění) uvedl, že jeho oddělení již má první pozitivní ohlasy na nově uzavřenou dohodu. „První zkušenosti nás naplňují optimismem, zdá se, že mezi členskou základnou o to bude zájem. Nicméně pokud byste narazili na nějaké problémy, klidně se na nás obracejte, jsme schopni zprostředkovat osobní jednání s pojišťovnou,“ zdůraznil.

V Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hlavní nádraží, se ve čtvrtek 22. února uskutečnilo jednání členů Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Jednání moderovala výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová, která v úvodu přivítala hosty: Vladislava Vokouna, I. místopředsedu OSŽ a prezidenta ČZS FISAIC, Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ, a Bc. Kateřinu Vokounovou, která tvoří webové stránky FISAIC. Jednání se zúčastnilo několik desítek členů Českého zemského svazu FISAIC.

V areálu provozního střediska oprav v dílnách pro opravu vozidel (DPOV) Nymburk, které organizačně spadají pod České dráhy, DPOV, a. s., Přerov, bylo v pátek 23. února slavnostně otevřeno pracoviště rekonstruované kovárny. Sloužit bude učňům nymburské odborné školy a odborného učiliště k výcviku na profese, které budou moci později využít při práci na železnici. Jak připomněl garant tohoto projektu ze strany DPOV, a. s., Ing. Ctirad Pinkas, Ph.D., nedostatek elektromechaniků, elektrikářů, zámečníků, obráběčů kovů a dalších profesí v dílnách DPOV trvá již několik let. Podnik se proto snaží i touto cestu o nápravu k lepšímu stavu. Slavnostního otevření kovárny a přestřižení pásky se zúčastnili (na snímku zleva) ředitel SOŠ s SOU Nymburk Ing. Jiří Hubálek, předseda představenstva DPOV, a. s., Ing. Roman Kott, člen představenstva Českých drah, a. s., Ing. Miroslav Kupec a starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.

Zefektivnit systém řízení odboru kolejových vozidel, to je hlavní cíl „Změny organizačního uspořádání úseku techniky, servisu a majetku“, kterou před členy Výboru OSŽ DKV přišel ve čtvrtek 22. 2. 2018 (spolu s nově ustaveným ředitelem odboru údržby a opravárenství Ing. Pavlem Rešlem) obhajovat Ing. Miroslav Kupec, člen představenstva Českých drah pro servis, techniku a majetek. Doteď (tedy do konce ledna) řídili provoz a údržbu vrchní přednostové DKV, nově (od 1. února 2018) se tyto dvě činnosti oddělily a začaly podléhat nově zřízeným odborům na generálním ředitelství – odboru provozu (který vede Ing. Tomáš Mohr) a odboru údržby a opravárenství (Ing. Pavel Rešl).

To byla jedna z mnoha informací, které vyslechli členové Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC z úst předsedy PV Petra Štěpánka. Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC 20. února v Praze bylo více prostoru pro diskusi, vzhledem k tomu, že se zástupci hospodářského vedení SŽDC z tohoto jednání omluvili. O výše zmíněném převodu regionálních jednotek SON rozhodla Správní rada SŽDC na svém jednání 9. února a následně byla tato věc předložena na jednání odborových centrál 13. února. K 31. březnu dojde ke zrušení šesti organizačních jednotek SON (Správy osobních nádraží) a spolu se zaměstnanci budou přiřazeny k sedmi oblastním ředitelstvím SŽDC jako nový úsek správy majetku.

Jednání Ústředí OSŽ, které se konalo (ve středu 21. 2. 2018) letos poprvé v sídle OSŽ v pražských Vysočanech (lednové zasedání se uskutečnilo v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích) zahájil a moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů byl například citován dopis předsedy ZO OSŽ Pars nova Šumperk Pavla Horáka, který poslal žádost týkající se možnosti zúčastnit se alternativního školení pořádaného ČMKOS („Domnívám se, že naše školení jsou dostatečně kvalitní,“ řekl k tomu Vokoun s tím, že návrhem Pavla Horáka se Ústředí OSŽ bude zabývat v bodu Různé).

„Evidujeme rostoucí zájem o profesi strojvedoucí,“ řekl v úvodu tiskové konference Drážního úřadu (DÚ), uspořádané v sídle DÚ na pražském hlavním nádraží ve středu 21. 2., ředitel Drážního úřadu Ing. Jiří Kolář, Ph.D. O profesi je sice zájem, ale zároveň ti, kteří tuto práci vykonávají, stárnou a postupně odcházejí do důchodu. „Pokud dopravci neseženou během několika málo let nový kvalifikovaný personál, mohou mít do budoucna problém s obsazením lokomotiv,“ dodal Ing. Kolář. K 31. prosinci 2017 bylo evidováno 9199 strojvedoucích s oprávněním k jízdám na celostátních a regionálních drahách, přibližně polovina z nich (51 %) je však ve věku nad 50 let. Ve věku 61 – 65 let je evidováno 1380 strojvedoucích, ve věku 66 – 70 let 288 strojvedoucích, 38 strojvedoucích je ve věku 71 – 75 let a dva strojvedoucí jsou dokonce ve věku 76 – 77 let.

Nadace Okřídlené kolo (NOK), shromažďující finanční i nefinanční prostředky na opravy a údržbu historických železničních kolejových vozidel, drážních staveb a zařízení, a České dráhy, a. s., národní dopravce, se dohodly na spolupráci při záchraně historických železničních vozidel a na rozvoji činnosti Nadace v oblasti historie, současnosti a budoucnosti železnice.

Právě přítomno: 202 hostů a žádný gestor