Úvodní jednání Představenstva OSŽ v letošním roce se konalo 10. ledna v Praze v sídle Odborového sdružení železničářů. V úvodu vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání řídil, s kontrolou úkolů.

První letošní jednání podnikového výboru při ČD Cargo se uskutečnilo dne 12. ledna v prvním patře sídla OSŽ v domě Bohemika v Praze. Úvodem jednání jeho předseda a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola, popřál přítomným hodně zdraví a plno sil v novém roce. I když loňský hospodářský rok u společnosti skončil v plusových číslech, stále je před námi spousta nezodpovězených otázek v oblasti jak personální, tak i zvýšení cen energií. Konkrétní dopady v číslech budou známy až v březnu letošního roku, neboť ne všechny obchodní smlouvy jsou již uzavřeny,dodal Radek Nekola.

Členové Podnikového výboru OSŽ při ČD se na svém prvním jednání v roce 2023 sešli ve středu 11. ledna. Moderovala ho tajemnice PV Věra Nečasová (na snímku uprostřed). Po zahájení následovaly informace ze zásadních jednání, které shrnul předseda PV Štěpán Lev: Došlo ke změně Vyhlášky MPSV týkající se „Stravného a cestovních náhrad“, kde došlo k navýšení s platností od 1. 1. 2023. Dále nařízením vlády se zvýšila minimální mzda na 17 300,- Kč.

Na středu 14. prosince připadlo závěrečné jednání Ústředí OSŽ v letošním roce. Účast byla takřka stoprocentní a hned po zahájení předsedou představenstva OSŽ Mgr. Martinem Malým proběhla kontrola úkolů a po ní následovaly informace ze zásadních jednání.

První dostal slovo předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev, ten zopakoval, jaká témata se projednávala na posledním kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem, které se konalo 9. listopadu, a nejdiskutovanějším tématem byli a jsou chybějící zaměstnanci na dráze, efektivnější nábor zaměstnanců, stále přetrvávající problémy s aplikací dodatkového volna a v poslední řadě informace o zásadách sociálního fondu ČD na rok 2023 ve kterém dojde nejen k navýšení částky na kulturu a sport. Na leden 2023 je naplánováno šest aktivů OSŽ ČD, jak jsme již čtenáře informovali.

Následovaly zprávy od předsedy Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s., Radka Nekoly. I ten zmínil nedostatek zaměstnanců ve společnosti Cargo. Na řešení této složité situace se aktivně pracuje, je to úkol personálního oddělení, jak na jednání podnikovém výboru potvrdila personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová.

Hospodářský výsledek se za rok 2022 podaří splnit, díky tomu zaměstnanci dosáhli na odměny a v příštím roce se navýší mzdy o šest procent.

Nově doplnil již dříve podané informace Petr Štěpánek, předseda Podnikového výboru OSŽ Správy Železnic, s.o., ohledně střežení pracoviště, kde je vytvořena pracovní skupina, která bude do konce června 2023 řešit pracoviště kde je uplatňován institut „střežení pracoviště“. Také připomněl, že kolektivní smlouva jde již do tisku, a že zaměstnanci dostali vyšší odměny, než byl původní předpoklad. Na leden příštího roku mají stejně jako České dráhy naplánovány aktivy ve stejných městech a to: Plzeň, Pardubice, Praha, České Budějovice, Olomouc a Břeclav.

Čerstvé a také pozitivní informace přednesla místopředsedkyně Bc. Renata Dousková, představitelka NeRV OSŹ. Ta chvíli před zahájením jednání Ústředí OSŽ obdržela zprávy, že společnost TSS Hulín konečně spustila na halách topení a ve sprchách teplou vodu pro zaměstnance.

Ve společnosti Wagon Lostr v Lounech se podařilo zkontaktovat jednatele společnosti, a tím rovněž zajistit prodloužení stávající podnikové kolektivní smlouvy na příští rok.

Společnost RYKO zaměstnance odměnila jednorázovou vánoční prémií v maximální hodnotě cca 10 000Kč. Kolektivní smlouva platí do konce února 2023, stravné se zatím nenavyšují, neboť zde zaměstnavatel zajišťuje obědy na pracovišti, kdy zaměstnanec má možnost mít oběd za 37,- Kč.

Jako poslední ve svém vstupu do zpráv ze zásadních jednání představila problematiku nájemního bydlení a s tím spojený seminář, který se konal 8. listopadu v Senátu ČR. Problematika (ne)dostupného nájemního bydlení je docela rozsáhlá a řeší se v celé evropské unii. Pozitivní je, že již u nás máme některá družstva, jako na příklad Stavební bytové družstvo Sever v Liberci, která staví družstevní byty a ty jsou dostupnější pro budoucí majitele za podstatně mírnějších podmínek. Výstavba těchto bytů závisí především na přístupu vlády k řešení této problematiky.

Ze zahraničních jednání podala informaci PhDr. Helena Svobodová. Informovala přítomné o jednání Výkonného výboru ETF, které se uskutečnilo v termínu 28.–30. 11. 2022 ve Vídni. Kromě standardní administrativy a projednání finančních dokumentů se Výkonný výbor zabýval otázkou posílení aktivit ETF v oblasti pracovníků v logistice a internetových obchodů. Součástí zasedání Výkonného výboru byl závěrečný seminář věnovaný „Hedvábné stezce“. V rámci semináře se uskutečnila panelová diskuze zástupců odborových organizací ze společností, kde jsou čínské investice. PhDr. Svobodová rovněž zmínila vystoupení člena představenstva společnosti Rail Cargo Austria G. Eymera o nových železničních koridorech přes střední Asii (z důvodu války na Ukrajině a sankcí uvalených na Rusko).

PhDr. Svobodová ještě dodala, že rakouští kolegové (odborový svaz VIDA) požádal všechny členské organizace ETF o podporu při stávce (pondělí 28. 11. 2022) za zvýšení mezd na železnici. Po konzultaci s předsedou OSŽ Mgr. Malým se OSŽ této podpory zdrželo s tím, že neznáme všechny podrobnosti o kolektivním vyjednávání, aby OSŽ mohlo zaujmout oficiální stanovisko. OSŽ považuje kolektivní vyjednávání za interní záležitost, nikoliv předmět pro vyjadřování mezinárodní solidarity.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) opět připomněl preventivní prohlídky a zmínil, že pokud někdo potřebuje v této oblasti radu, ať se neváhá na něj obrátit.

Martin Malý informoval, že dne 9. listopadu se konalo zasedání poradního týmu Tripartity pro hospodářskou politiku při MPO, kde byli jako hosté přizvání členové NERV- Národní ekonomické rady vlády, aby zde prezentovali a podrobněji vysvětlili svá nedávno zveřejněná doporučení pro snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů. Zdůraznil, že s některými návrhy se  sice odborové organizace mohou ztotožnit, jako například s návrhem globální a evropské reformy korporátní daně nebo snížení počtu lidí v exekuci. S většinou však nikoli, neboť z návrhů vychází, že peníze chybějící ve státním rozpočtu by při realizaci těchto doporučení zaplatili největším dílem  středně příjmoví zaměstnanci, jako třeba v případě zvýšení daně z příjmů fyzických osob, zrušení státní podpory stavebního spoření, zvýšení daně z nemovitostí, snížení slev ve veřejné dopravě na úroveň před rokem 2018, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku, zvýšení spotřebních daní, zpoplatnění vysokých škol, snížení podpory v nezaměstnanosti, atp.  Martin Malý však současně  také informoval, že členové NERV na jednání jednoznačně deklarovali, že při sestavování těchto doporučení  posuzovali pouze ekonomické a technické dopady, nezabývali se však vůbec otázkou politické průchodnosti. Je proto na rozhodnutí vlády, respektive vládní koalice,  zda některé tyto návrhy NERV bude chtít skutečně realizovat a v takovém případě je samozřejmě bude  muset nejprve projednat s ostatními politickými subjekty a se sociálními partnery (odborovými a zaměstnavatelskými svazy).

Závěrem jednání přednesl důležitou zprávu JUDr. Petr Večeř ohledně interaktivních formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách www.osz.org. Dokumenty jsou upraveny tak, aby se do nich dalo vpisovat přímo z počítače. Dokumenty jsou ve formátu Excel a PDF. Najít se zde dá (a jednoduše vyplnit) žádost o poskytnutí právní pomoci, přihláška k pojistné smlouvě, oznámení škodní události, či žádost o příspěvky z podpůrného fondu.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Poslední zasedání PV Správy železnic v tomto roce, které se konalo 15. 12. 2022, poněkud vybočovalo z rámce pravidelných jednání. Hned v úvodu omluvil předseda PV Petr Štěpánek zástupce zaměstnavatele, kteří se museli zúčastnit jiných naléhavých jednání. V úvodu jednání vystoupil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který musel také předčasně odejít na jiné jednání.

V předvánočním duchu se neslo poslední jednání Republikové rady seniorů OSŽ v roce 2022. Konalo se 14. prosince 2022 v sídle OSŽ a zahájil ho místopředseda RRS Alois Malý (předsedkyně Danuše Polášková se účastnila jednání Ústředí OSŽ). V úvodu přivítal všechny přítomné a jako první bod zhodnotil v rámci kontroly plnění usnesení z minulých jednání nabídku cestovní kanceláře ČD travel, týkající se možností rekreace pro seniory v roce 2023. Přihlášky je nutné podat do 15. ledna 2023, dokdy je nutné nahlásit počet přihlášených seniorů z jednotlivých klubů a ZO OSŽ, kteří mají zájem o rekreaci ve Španělsku v měsíci září 2023.

Závěrečné jednání letošního roku Podnikového výboru Odborového sdružení železničářů ČD Cargo, a.s. proběhlo 7. prosince v Praze v domě Bohemika a zahájil ho první místopředseda OSŽ Radek Nekola. Hosty druhé části jednání byly personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová.

Poslední jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD v roce 2022 se uskutečnilo 7. prosince 2022 v Praze za kompletní účasti jeho členů. V informacích ze zásadních jednání, které sdělil členům PV jeho předseda Štěpán Lev, zazněla informace o nových „Zásadách hospodaření se SF na ČD“ pro rok 2023. Dále Štěpán Lev informoval o chystaných personálních změnách v Oblastních centrech údržby Střed, Východ a DPOV. Připomněl také, že od nového jízdního řádu 2022/2023 bude zrušena pokladna v železniční stanici Turnov, a to z důvodu neobjednání služby ze strany Libereckého kraje.

V šestý den posledního měsíce letošního roku se konalo v Praze v domě Bohemika jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů. Zasedání řídil 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola.  Na programu byla kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, přiznání dávek z Podpůrného fondu a přiznání právní pomoci v zastoupení před soudem.

Již jsme Vás několikrát informovali o přerušení provozu hotelu Skalka, z důvodu příprav realizace investiční akce přestavby tohoto objektu, s plánovaným dokončením v roce 2028. S tímto záměrem úzce souvisí ukončenírealizace kondičních ozdravných pobytů a ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024, které budou využity pro přípravu výše uvedeného záměru. 

Pravidelné listopadové zasedání Podnikového výboru při Správě železnic se konalo 24. 11. 2022 v pravidelném čase a na obvyklém místě, tedy v sídle Ústředí OSŽ na Bohemice. Po uvítání předal předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten v krátkosti shrnul proběhlá jednání, kterých se zúčastnil a nastínil projednávaná témata. Jedná se především o připravovanou důchodovou reformu, kde má OSŽ v záměru zvýšit počet profesí s nárokem na dřívější odchod do penze.

V plném počtu se ve středu 23. 11. 2022 sešli v sídle OSŽ v Praze členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ na svém listopadovém jednání. Prvním hostem jednání byl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek (na úvodním snímku). Ten seznámil členy rady s průběhem kolektivního vyjednávání na Správě železnic, která byla po menších průtazích podepsána 16. 11., kdy připojil podpis zástupce poslední OC ADP. Přiblížil rovněž jednání o zásadách FKSP a novinkách v tomto fondu.

Právě přítomno: 170 hostů a žádný gestor