Pravidelné jednání Republikové rady seniorů OSŽ se konalo ve čtvrtek 23. března v sídle OSŽ v Praze. Předsedkyně Rady Danuše Polášková přivítala hosty jednání, kterými byli místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková a člen Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun. Oba informovali členy Rady o aktuálních událostech na železnici i mimo ni, jakož i o dění v OSŽ. Zodpověděli rovněž řadu dotazů, týkajících se života seniorů a převzali také řadu podnětů ze strany členů Rady ohledně jejich zkušeností ze života základních organizací OSŽ, především pak problematiky klubů seniorů.

Úterní jednání Představenstva OSŽ zahájil předseda Mgr. MartinMalý klasickou kontrolou úkolů. Dále se z organizačních důvodů přešlo na projednání a schválení rozpočtu na rok 2023, který bude předložen na Ústředí OSŽ. Hospodářský výsledek za minulý rok vyšel v plusových číslech, a i na letošní rok se s touto skutečností počítá.

Na své jednání 23. února 2023 si Republiková rada seniorů OSŽ pozvala několik hostů, mezi nimi také Martina Malého a Vladislava Vokouna (na úvodním snímku). Po úvodních formalitách se jako první ujal slova předseda PV ČD Štěpán Lev. Seznámil členy rady se současnou situací na Českých drahách a s výhledem do roku 2023. Zdůraznil zejména skutečnost, že v souladu s kolektivní smlouvou dojde zřejmě k vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně tzv inflační doložky.

- OSŽ je proti prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu

- OSŽ zaslalo dopis ministru práce a sociálních věcí ve věci umožnění dřívějšího odchodu do důchodu pro náročná povolání na železnici - OTEVŘÍT

- OSŽ podporuje usnesení Rady seniorů ČR, které nesouhlasí s vládním návrhem úpravy valorizačního mechanismu penzí - OTEVŘÍT

- OSŽ nesouhlasí se způsobem, jakým členové vlády v médiích informují o přípravě důchodové reformy. Neúplné informace o dosud nedokončeném návrhu reformy zbytečně vyvolávají negativní reakce ve společnosti

Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, omluvil předsedu OSŽ Mgr. Malého, ale také zástupce zaměstnavatele. V části věnované informacím z jednání OSŽ Petr Štěpánek shrnul se svými tajemníky podrobně jednání Ú-OSŽ, které se konalo 22. 2. 2023. Podrobnosti vyjdou v samostatném článku z Ú-OSŽ včetně dopisu OSŽ schváleného na ústředí, který je adresován ministrům Jurečkovi (MPSV), Kupkovi (MD), ale také ředitelům tří největších železničních podniků. Každopádně diskuze kolem plánované důchodové „reformy“ byla velmi obsáhlá a zajímavá.

Únorové jednání PV OSŽ při ČD Cargo proběhlo ve čtvrtek 16. února opět v domě Bohemika – v sídle OSŽ. Účastníky přivítala tajemnice podnikového výboru Bc. Marta Urbancová, poté zahájil předseda a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola jednání informacemi o poradě z přecházejícího dne tj. 15. února ohledně interních norem, které souvisejí s provozováním drážní dopravy a s certifikací SSC.

Hosty jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., které se konalo 8. února v sídle OSŽ v Praze, byli zástupci personálního oddělení GŘ ČD a spolu s nimi i náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Ješeta (na úvodním snímku uprostřed). Ten podal členům PV informace o situaci, týkající se aktuálního stavu v osobní dopravě, kde je podle jeho slov nejsložitější situace v oblasti zaměstnanosti, která se odráží i ve zpomalení údržby osobních vozů. V současné době totiž Českým drahám chybí stovky zaměstnanců např. opraváři kolejových vozidel, posunovači, elektromechanici, vlakové čety, strojvedoucí a jiné.

Únorové jednání představenstva (7. 2. 2023) zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů. Mezi nimi byla informace o projektu webové aplikace pro organizaci železničního sportu RailSport, kterou přednesl Ing. Ondřej Šmehlík. Spuštění do provozu je již na spadnutí. Testovací provoz bude zahájen v březnu letošního roku.

V úvodu prvního letošního jednání Republikové rady seniorů OSŽ, které se konalo 26. ledna v Praze, vzpomenula předsedkyně Rady Danuše Polášková v tento den nedožité 79. narozeniny bývalého předsedy RRS a někdejšího místopředsedy OSŽ Kurta Mužíka, který zemřel 9. ledna 2022.
Jednání rady poté pokračovalo kontrolou plnění úkolů, informacemi z jednání Ústředí OSŽ (25. 1.) a přípravou sportovních her seniorů OSŽ, které se letos budou konat v areálu letního tábora v Potštejně. Na pořadu jednání byla také organizace rekreace pro členy klubů OSŽ, zajišťované přes CK ČD travel.

První letošní zasedání PV OSŽ Správy železnic 26. 1. 2023 v domě Bohemika zahájil a řídil jeho předseda Petr Štěpánek. Program otevřel kontrolou úkolů z minulých jednání. V části věnované důležitým jednáním v minulých dnech informoval o jednání Ústředí a schválené podobě Evidenčních návratových listů, které doznají drobných změn. Rovněž se zmínil o práci komise, která se zabývá požadavkem na jakousi renesanci, omlazení a pomoc základním organizacím. Toto téma je dost těžce uchopitelné, protože každá ZO má svou právní subjektivitu a specifické potřeby. Zazněla i výzva do regionů, aby funkcionáři specifikovali své představy o pomoci a informacích, které by od vyšších volených orgánů a funkcionářů mohli dostávat.

Jednání Ústředí OSŽ, konající se 25. ledna, zahájil jako již tradičně předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V rámci kontroly plnění úkolů mimo jiné informoval, že po dosažení dohody odborových organizací, Ministerstva dopravy a Českých drah z podzimu minulého roku o pravidlech automatické meziroční úpravy prolongačních poplatků k režijkám pro budoucí období nyní lze na základě konzultací s MD očekávat další jednání v otázce systémového řešení jízdních výhod až v roce 2024 s tím, že problematika by měla být dořešena do konce rou 2025. MD se v tomto ohledu řídí termínem, který pro dořešení problematiky jízdních výhod schválila Vláda ČR v materiálu Koncepce veřejné dopravy do doku 2025.

První ze série školení o kolektivní smlouvě Českých drah, pořádané Podnikovým výborem OSŽ při ČD, se uskutečnilo v pondělí 16. ledna 2023 v břeclavském Dělnickém domě za účasti více jak 40 členů OSŽ z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Na programu byly kromě novinek v PKS na rok 2023 také informace o aktuálních otázkách z dění na Českých drahách a v OSŽ, důchodové reformě a jejím dopadům na železnici, novinky v Zásadách sociálního fondu na ČD a v pracovněprávních předpisech a dokumentech OSŽ, jakož i informace z oblasti BOZP.

Právě přítomno: 279 hostů a žádný gestor