Hlavními hosty květnového jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD (10. 5. 2023) byli předseda OSŽ Martin Malý, který přiblížil jednání tripartity a informace z ministerstva dopravy, a odborná referentka Sociálně-právního oddělení OSŽ-Ú Alena Šimáčková, která vysvětlila záležitosti, týkající se datových schránek. S metodikou určování náročných profesí, jejíž návrh OSŽ zpracovává, seznámil členy PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Na programu byly také informace z jednání železničních odborových svazů v Evropě, sdružených v ETF, které se uskutečnilo v Bruselu. Tohoto jednání se zúčastnil předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemník PV Antonín Leitgeb a člen PV Martin Janeček.

Hned druhý den po Svátku práce se sešli členové představenstva OSŽ v jejich sídle v Praze v Domě Bohemika včele s předsedou Mgr. Martinem Malým, který jednání zahájil jako již tradičně kontrolou úkolů.

Hned poté předal slovo místopředsedovi OSŽ a předsedovi PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi, který se spolu s tajemníky PV OSŽ při ČD, a.s. Věrou Nečasovou a Antonínem Leitgebem účastnili minulý týden společného jednání s PV OZŽ při ZSSK na Slovensku (OTEVŘÍT). Štěpán Lev zmínil, že i u „sousedů“ řeší stejné problémy jako my, a to hlavně s chybějícím personálem a také s vyšším věkovým průměrem u stávajících zaměstnanců. Minulý rok využilo vlaky Českých drah 157 milionů zákazníků. Skupina ČD  je po dvou letech opět v zisku, ale také se zvýšilo zadlužení. ČD masivně investují do nového vozidlového parku.

Ve středu 19. dubna se v Praze v Domě Bohemika konalo Ústředí OSŽ. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V úvodu proběhla kontrola úkolů, kterou jsou buď plněny průběžně nebo byly splněny

Vytipovat je možno, že se pracuje na podkladech pro Zprávu o stavu členské základny, projednán byl návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2023 (školení na PC) a bylo vyhodnoceno provádění kontrolní činnosti svazovými instruktory BOZP OSŽ-Ú na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s právními a ostatními předpisy BOZP a v souladu se Stanovami a Programem OSŽ s cílem důsledné a účinné obhajoby zájmů členů OSŽ.

Hlavním hostem dubnového (20. 4. 2023) jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ byl I. místopředseda OSŽ Radek Nekola. Ve svém vystoupení podal přítomným členům Rady aktuální informace o pokračující digitalizaci dat OSŽ. Jak Radek Nekola zdůraznil, v této aplikaci, dostupné i na mobilních telefonech, jsou uvedeny všechny důležité informace o členské základně OSŽ, včetně seniorů. Tato nová aplikace zjednoduší a zrychlí především komunikaci mezi členskou základnou a vedením OSŽ, což nepochybně přispěje k přehlednosti, jakož i ke snazšímu odhalení rezerv v práci všech složek OSŽ. Členové Rady vyjádřili této novince podporu a ocenili práci, kterou jejímu vytváření OSŽ, jmenovitě Marta Urbancová, věnuje.

Dubnový PV OSŽ při Správě železnic zahájil a celé jednání řídil jeho předseda Petr Štěpánek. V úvodu předal slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, kterého čekalo další jednání na Valné hromadě ČD CK Travel. Předseda OSŽ ve svém vystoupení nejprve shrnul dosavadní kroky vlády a sociálních partnerů v oblasti mediálně a intenzivně diskutované důchodové reformy. Zdůraznil, že vláda dosud nepředložila k projednání žádný ucelený materiál k této reformě, ale místo toho dosud pouze někteří ministři či poradci prezentují své pohledy a představy o směřování připravované reformy. Připomněl také, že předseda vlády na posledním plenárním jednání Tripartity jasně deklaroval, že jakmile bude vláda mít nějaký kompletní návrh reformy připravený, předloží jej sociálním partnerům v rámci Tripartity k projednání. Toto se však dosud nestalo.

Dubnové jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. (12. 4. v sídle OSŽ) bylo zahájeno tajemníkem Antonínem Leitgebem, který předem avizoval, že jednání bude delší z důvodu účasti pozvaných hostů. Jednání se zúčastnili tři členové Představenstva ČD, kteří byli pozváni na základě celkové situace týkající se ztráty výkonů. Úvodem jednání vystoupil předseda PV Štěpán Lev, který přiblížil poslední vývoj v oblasti připravovaného zavedení elektronických stravenek a dotovaných rekreací ze Sociálního fondu ČD, kde i přes navýšení finančních prostředků bylo čerpání velmi rychlé. Dále informoval o připravovaných změnách systému odměňování na ČD a obsazení pracovních skupin. Z oblasti opravárenství informace doplnila Věra Nečasová.

Dvaadvacet seniorů - zástupců třinácti klubů seniorů OSŽ, působících v rámci Moravskoslezského kraje - se sešlo v úterý 11. dubna 2023 v zasedací místnosti ZV OSŽ v železniční stanici Ostrava hl. n. Průběh zasedání řídila předsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Danuše Polášková, která v úvodu poděkovala všem přítomným za jejich snahu a obětavost, kterou věnují dění v OSŽ a práci pro seniory. Přivítala také Helenu Čiklovou (na úvodním snímku), dlouholetou předsedkyni klubu seniorů v železniční stanici Ostrava (24 let ve Výboru seniorů, z toho 18 let předsedkyně klubu), která se po dvouleté přestávce, během níž se starala o nemocného manžela, znovu vrátila k práci v OSŽ a v současné době je nápomocná v SeniorPoint v Ostravě Přívoze.

Dnes (6. dubna 2023) byla ve společnosti ČD Cargo podepsána 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy. Došlo k dohodě o navýšení hodnoty stravenek a stravného. Dále byl projednán prozatímní rozpočet Sociálního fondu a příděl pro jednotlivé JOS.

Bc. Marta Urbancová
Tajemnice PV OSŽ při ČD Cargo, a.s.

První dubnové jednání vrcholných orgánů Odborového sdružení železničářů připadlo na 4. dubna a proběhlo tradičně v sídle OSŽ v Domě Bohemika. Zahájil a řídil ho předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Po tradiční kontrole úkolů, kdy vše probíhá podle plánu, se přešlo k informacím ze zásadních jednání. Jako prvnímu předal Martin Malý slovo předsedovi Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi. Důležitou informací z minulého týdne byla zpráva o ztrátě výkonů v Jihomoravském kraji.

Společné memorandum podnikových výborů OSŽ

  • Podnikové výbory Odborového sdružení železničářů Správy železnic, s.o., České dráhy, a.s. a České dráhy Cargo, a.s., se zabývaly neutěšenou situací týkající se věkové struktury zaměstnanců na železnici, která může vést do budoucna k nedostatku zaměstnanců potřebných pro bezpečnost a udržitelnost železniční dopravy v České republice.

Při čtvrtečním setkání (23. 3. 2023) všech tří železničních společností došlo i na samostatná jednání každé firmy zvlášť. Podnikový výbor ČD, a.s. řídil jejich předseda Štěpán Lev. Jednání se zúčastnila personální ředitelka GŘ ČD a členka představenstva ČD Mgr. Blanka Havelková.

Dne 22. března v sídle OSŽ v domě Bohemika zahájil Mgr. Martin Malý jednání Ústředí OSŽ. Po úvodní kontrole úkolů, která dopadla na výbornou, předal slovo místopředsedům, kteří převážně zmínili informace uvedené již v článku z představenstva.

Právě přítomno: 178 hostů a žádný gestor