Na jednání PV OSŽ při ČD (15. 5. 2025) vystoupil jako první host vedoucí Sociálně-právního oddělení (SPO) OSŽ JUDr. Petr Večeř. Seznámil členy PV s výsledky práce SPO OSŽ v působnosti podnikového výboru v posledním období a zodpověděl jejich dotazy. Připomněl důležitost spolupráce závodních výborů OSŽ se SPO OSŽ, např. při řešení skončení pracovního poměru, zejména přiznání výše odstupného odcházejících zaměstnanců, jakož i důležitost přítomnosti zástupců ZV ZO OSŽ při jednání zaměstnanců se zaměstnavatelem. Zdůraznil přitom nezbytnost nepodepisovat důležité dokumenty při nejistotě, bez porady, např. s SPO OSŽ.

Den před druhým květnovým státním svátkem – 7. května 2024 – se v Domě Bohemika sešli členové Představenstva OSŽ včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil.

Během kontroly úkolů informoval Martin Vavrečka, místopředseda pro správu majetku, o dalším průběhu a vývoji přípravy rekonstrukce v Hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensu a také přestavby terasy apartmánového hotelu Ostrý v Železné Rudě a modernizaci wellness v hotelu Lesní Chata v Kořenově.

Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání 25. dubna přivítala dva hosty – Štěpána Lva, předsedu PV OSŽ při ČD, a Jarmilu Šmerhovou, výkonnou tajemnici Českého zemského svazu (ČZS) FISAIC. Štěpán Lev ve svém vystoupení mj. podrobně informoval také o situaci v Jihomoravském kraji, kde vedení kraje rozhodlo, že u regionálních vlaků nebude požadovat od Českých drah vlakový doprovod a drasticky omezí počet osobních pokladen v kraji. Jarmila Šmerhová přiblížila aktivity ČZS FISAIC a přislíbila vystoupení kapely JEDETO na sportovních hrách seniorů OSŽ, které se budou konat v srpnu na Lesní chatě v Kořenově.

Další pravidelné jednání členů Ústředí OSŽ se konalo 24. dubna včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil. Během kontroly úkolů Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, krátce informoval o průběhu příprav rekonstrukce hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku.

Úvodem pravidelného jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (11. 4. 2024) omluvil předseda PV Radek Nekola pozvané zástupce zaměstnavatele, kteří se jednání výboru nemohli zúčastnit z důvodu projednávání útlumu zaměstnanosti v podniku ČD Cargo. Výbor proto projednal tuto problematiku v diskusi s tím, že konkrétní záměry zaměstnavatele sdělí předsedovi PV personální ředitelka ČD Cargo následující den. Jednání výboru bylo zahájeno informacemi ze zásadních jednání a pokračovalo pak dalšími body podle programu.

Zrušením vlakového personálu jde Jihomoravský kraj proti trendům, místo toho, aby zvyšoval péči o bezpečnost cestujících v železniční dopravě. Na základě zkušeností z mnoha mimořádných událostí na železnici se ukazuje jako alarmující nedostatečné personální zajištění ze strany dopravce. Soupravy „Moravia“ jsou sice vybavené kamerovým systémem, ale při své náročné práci není reálné, aby strojvedoucí zároveň monitoroval veškeré dění v soupravě. Strojvedoucí tak bude jediným, kdo by mohl poskytnout první pomoc v případě mimořádné události, pokud sám nebude mimořádnou událostí postižen.

Ve středu 10. dubna se v Domě Bohemika v Praze sešli členové Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., na pravidelném jednání, které řídila tajemnice Věra Nečasová.

 

Dne 9. dubna se konalo jednání Představenstva OSŽ v domě Bohemika včele s předsedou Mgr. Martinem Malým.

Během kontroly úkolů informoval Ing. Ondřej Šmehlík vedoucí mezinárodního oddělní OSŽ o využití a fungování sportovního portálu Railsport. Některé sportovní akce již probíhají a ukazuje se, že aplikace byla správným krokem k ulehčení organizace jak pro pořadatele, tak i pro samotné sportovce.

Jednání Republikové rady seniorů OSŽ (21. 3. 2024) zahájila předsedkyně Rady Danuše Polášková, kterou všichni členové rady přivítali po její dvouměsíční nepřítomnosti, způsobené pracovní neschopností. Po projednání úvodních formalit dostala slovo Šárka Mužíková z RSK Olomouc (na úvodním snímku uprostřed), která přítomné seniory seznámila s postupem příprav na Sportovní hry OSŽ v areálu zázemí hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově. V souvislosti s vládním „ozdravným balíčkem“ se hry letos konají s finanční spoluúčastí zúčastněných. Dobrou zprávou pro seniory je však fakt, že Ústředí OSŽ na svém jednání schválilo finanční příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce seniorů ve výši 150 Kč na člena – seniora OSŽ. Podrobně tuto novinku oznámil členům rady předseda OSŽ Martin Malý.

Ve středu 20. března proběhlo v Domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ, které tradičně zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů.

 

Jednání ze dne 7. března zahájila tajemnice Bc. Marta Urbancová informacemi o průběžných krocích na základě otevřeného dopisu zaměstnanců SOKV. Poté předala slovo předsedovi PV Radku Nekolovi, který podal informace načerpané na jednání Představenstva OSŽ ze dne 5. března (OTEVŘÍT). Přítomné seznámil především s podporou kolegů ze Správy Železnic, kteří nepodléhají tlaku odborové centrály ADP, jež stále nepodepsala čerpání z FKSP. I přes tuto překážku se budou moci členové OSŽ ze SŽ účastnit veškerých pořádaných sportovních akcí. Dále také informoval o rozpočtu a jeho následném předložení na příštím jednání Ústředí ke schválení včetně příspěvku pro seniory v základních organizacích. Co se týká zřízeného sportovního portálu Rail sport, uvedl Radek Nekola, že ho již mohou plně využívat jak účastníci, tak i organizátoři sportovních akcí. Důležitou závěrečnou informací pro přítomné je obdržení dvou dokumentů od zaměstnavatele určené k připomínkování, a to „Zásady čerpání sociálního fondu“ a „Směrnice pro organizování a financování sportovní akcí, hrazených z prostředků sociálního fondu“. Dne 19. března proběhne jednání OC a vedení společnosti, kde se oba dokumenty mají odsouhlasit a schválit a následně budou zveřejněny.

Pravidelné jednání PV OSŽ při ČD (6. 3. 2024) zahájil tajemník PV Antonín Leitgeb kontrolou úkolů z minulého jednání. Předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, krátce informoval o jednání s odborovými centrálami a vedením společnosti ČD, a. s., týkající se další změny v katalogu prací od 1. 4. 2024, který sjednocuje KZAM vlakového personálu a navyšuje tarifní stupně o třídu výš, kromě zaměstnanců SC a rj u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Štěpán Lev informoval rovněž o jednání dozorčí rady Českých drah, a. s., která se konala 22. února 2024. Schválen zde byl Podnikatelský plán ČD na rok 2024, který v sobě mimo jiné zahrnuje také osobní náklady na navýšení mezd podle sjednané Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2024. Schválena byla také výstavba haly pro údržbu vozidel v Chebu o rozměrech 165 m a rámcová dohoda na periodické obnovy T2 lokomotiv řady 1216, jednotek 640 a 650. Dalším bodem jednání Dozorčí rady byl Střednědobý plán ČD, a. s., který DR vzala na vědomí.

Právě přítomno: 240 hostů a žádný gestor