OBZOR ke stažení

Na jednání RRS v Praze 26. září přivítal její předseda Kurt Mužík paní Stanislavu Brejníkovou, která byla na jednání středočeské oblasti, zastupující seniory, navržena za členku RRS. Nahradila tak zesnulého Karla Hybše, člena rady a místopředsedu RRS. Stanislava Brejníková je členkou revizní komise Rady seniorů ČR a dnes se vrací „domů“, protože byla již členkou RRS, kdy ji po minulých volbách nahradila Ing. Jarmila Šmerhová. Členové rady pak jednomyslně zvolili paní Danuši Poláškovou (na snímku) za místopředsedkyni RRS. Otevřeným úkolem ovšem zůstává, kdo bude po Karlu Hybšovi dál spravovat webové stránky seniorů na webu OSŽ.

Kontrolou plnění úkolů (v rámci tohoto bodu zazněla i informace o současném stavu aktivních a pasivních právních sporů vedených s Ing. Duškem; dne 10. 9. bylo vedeno další jednání před Obvodním soudem pro Prahu 7, kde bylo vyslechnuto pět ze sedmi navrhovaných svědků a dále bylo nařízeno jednání na 3. 12. 2019 a 7. 1. 2020) bylo ve středu 25. 9. 2019 zahájeno pravidelné jednání Ústředí OSŽ.

Ředitel turnaje a předseda OSŽ Mgr. Martin Malý zahájil ve čtvrtek 19. 9. 2019 v 9 hodin dopoledne v areálu OtavArena v Písku jubilejní desátý ročník Mistrovství železničářů v kopané o pohár předsedy OSŽ: „Jsem velice rád, že díky nadšení hráčů, poctivé práci organizátorů a štědrosti sponzorů se podařilo zorganizovat další ročník Mistrovství železničářů ve fotbale,“ řekl na úvod.

O připomínkách k celostátnímu tarifu, o dopravní tripartitě, o aktuálních problémech ZAPu, a především pak o „neodkladných záležitostech na Moravě“ jednali členové Výboru ZAP OSŽ (Zákaznický personál), stacionární personál, na svém pravidelném zasedání ve středu 18. 9. 2019 v Praze, v sídle OSŽ, jehož první část navštívila ředitelka ZAP Ing. Jitka Kubíková (na snímku).

Česká republika hostila ve dnech 10. až 13. září 2019 (v Trutnově) v pořadí již 17. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů v atletice mužů a 14. Mezinárodní mistrovství USIC železničářů v atletice žen. V malebném historickém městě Trutnov se sešly výpravy atletů ze sedmi zemí včetně České republiky (Belgie, Bulharsko, Francie, Indie, Polsko, Švýcarsko, Česká republika).

Mimořádné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., bylo svoláno na středu 11. září do Prahy především kvůli přípravě kolektivního vyjednávání, ale také pochopitelně i k navrženým změnám v režijních výhodách, stihlo však projednat i řadu dalších záležitostí. V úvodu jednání přivítal tajemník PV Antonín Leitgeb (na snímku), který jednání moderoval, novou členku – Marii Štusákovou z České Třebové, která v podnikovém výboru nahradila předčasně zesnulou Janu Štanclovou. Velké části jednání se zúčastnil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Bohaté na informace bylo hned první poprázdninové zasedání Představenstva OSŽ, které se konalo v úterý 10. 9. 2019 v sídle OSŽ a které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku). Nejobsáhlejší z bodů - informace ze zásadních jednání – zabral více než dvě hodiny a to se zdaleka ještě neprobíralo všechno. Například k režijním výhodám se nejužší vedení OSŽ sejde znovu, na pátek pak bude svoláno společné jednání odborových centrál.

Jednotka požární ochrany SŽDC v Liberci byla zhruba před rokem vybavena dvěma zcela novými zásahovými automobily. Nahradily zhruba dvacet let staré hasičské vozy, které již neodpovídaly dnešním nárokům na efektivní hasičské zásahy. Nové vozy mají ve své výbavě nejen zařízení pro hašení požárů, ale obsahují rovněž prostředky pro zásahy, týkající se odstraňování stromů spadlých na trať, ženijní nářadí, vyprošťovací pomůcky pro nehody na přejezdech a další výbavu, která je při hasičských zásazích potřebná. Drážní hasiči v dnešní době totiž nehasí jen požáry, ale zasahují také při živelních pohromách, dopravních nehodách, po tragických střetech vlaků s osobami, či mimořádnými událostmi na železnici. Jejich všeobecnou snahou je co nejrychlejší obnova provozu.

Za účasti generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody, zástupců SŽDC, stavebních společností, Olomouckého kraje, starostů obcí a dalších hostů byla před novináři představena přestavba regionální trati Olomouc – Uničov (- Šumperk). Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo před budovou železniční stanice Šternberk v pátek 6. září. Cestujícími hojně využívaná trať bude elektrifikována, bude na ní zvýšena traťová rychlost až na 160 km/h, úpravami projdou i železniční stanice a zastávky na trati. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022, kdy by mohla být dokončena i elektrizace navazujících úseků do Šumperka.

To byla také jedna z informací, které v hodinovém bloku předložil členům Podnikového výboru (PV) OSŽ SŽDC na 25. jednání po měsíční odmlce jeho předseda a místopředseda OSŽ Petr Štěpánek (na snímku), který 29. srpna v Praze jednání řídil. Zrekapituloval stav plnění úkolů z minulých jednání, většina je trvalého charakteru. Jak dále informoval, uskutečnilo se 7. 7. jednání s generálním ředitelem SŽDC ve věci Hasičské záchranné služby (HZS), kde se jednalo o požadavku navýšení finančních prostředků na odměňování u některých profesí zaměstnanců HZS.

Na jednání Petr Štěpánek omluvil předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a také personálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Kouckého. Jak už bylo zveřejněno na webu OSŽ, proběhlo 28. 8. společné jednání odborových centrál se zaměstnavatelem, kde byla generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, předložena 3. změna PKS SŽDC, která stručně řečeno obsahuje závazek zaměstnavatele na zachování úhrady stávajícího příplatku na komerční vlaky a spoluzavazadla a dále navrhuje poskytovat zaměstnancům SŽDC jednorázový příspěvek na dopravu od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. Jde o návrh, který by měl být projednán a uzavřen nejpozději do konce listopadu tohoto roku. Zároveň s tím byl předložen návrh nové PKS SŽDC na rok 2020.

Generální ředitel SŽDC také informoval odborové centrály (OC) o navrhované výši finančních prostředků na činnost SŽDC, navrhované výši objemu použitelných finančních prostředků na výkonové odměny, zvýšených o 1 %, záměru provedení revize organizační struktury SŽDC a řadě dalších věcí. Zástupci jednotlivých odborových centrál se také zabývali tím, jak bude probíhat kolektivní vyjednávání, kdy některé požadují navýšení počtu kolektivních vyjednavačů a dále také dohodou o zásadách kolektivního vyjednávání, která není dosud podepsána všemi účastníky kolektivního vyjednávání! Pokud jde o počty členů, zastupovaných jednotlivými odborovými centrálami, tady Petr Štěpánek uvedl, že podle údajů z jednotlivých Výborů při OŘ SŽDC, které jsou k dispozici, neodpovídají počty zastupovaných členů uváděné některými odborovými centrálami a uvedl i konkrétní čísla, kde to podle něj neodpovídá skutečnosti.

Další informace se týkala projednávání rámcových zásad a zásad C-FKSP, které se týkají poskytování příspěvků na rekreaci z C-FKSP v příštím roce. Tady už proběhlo několik jednání s tím, že by měl být umožněn větší výběr z nabídky dalších cestovních kanceláří. „Teď se jedná o to, na čem se s dalšími OC dohodneme,“ dodal Štěpánek. Řadu dalších informací z jednání pak doplnili přítomní tajemníci PV. Tématem diskuse byly úvahy o tom, jak bude organizováno školení zaměstnanců, otázka uznávání jízdních výhod jednotlivými kraji, kde je provozovatelem soukromý dopravce.

Za hospodářské vedení SŽDC se dalšího jednání PV zúčastnili Ing. Evžen Pospíšil spolu s Ing. Hanou Kohoutovou a Bc. Jitkou Dolejšovou. Ing. Pospíšil pak zopakoval to, co už řekl Petr Štěpánek, diskuse se opět týkala výše avizovaného příspěvku zaměstnavatele na dopravu, nové informace o záměru zrušení odměny za komerční odbavení cestujících, připomínek k rámcovým zásadám FKSP; novou informaci o mzdovém vývoji u SŽDC za období 1-7/2019, nominálním, ale také o reálném nárůstu průměrné mzdy oproti stejnému období loňského roku (+7,35 % při indexu spotřebitelských cen + 2,8 %), výši dosažené průměrné mzdy a jejím nárůstu (+ 3514 Kč) podala Ing. Kohoutová. Došlo i na oblíbené téma - STKR.

Na závěr jednání PV, jak již bylo zveřejněno, došlo k jmenování kolektivních vyjednavačů a jejich potvrzení členy PV, byl sdělen i termín společného jednání odborových centrál 19. 9., kde by mělo dojít k dohodě o společném protinávrhu k návrhu PKS zaměstnavatele. Od 30. 9. pak v Berouně bude probíhat internátní kolektivní vyjednávání. Společné jednání podnikových výborů SŽDC a ŽSR se uskuteční 29. 10. na Slovensku, poslední informace se týkala III. Sportovních her seniorů OSŽ, které se konaly v Rajeckých Teplicích.

Miroslav Gloss
 

Slova uvedená v titulku pronesl na slavnostním vyhodnocení výsledků her předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes, který byl jedním z pozvaných hostů III. Sportovních her seniorů OSŽ v Rajeckých Teplicích. Spolu s ním přivítal Alois Malý, místopředseda RS ČR, 26. srpna při slavnostním zahájení her účastníky v areálu hotelu Skalka (na snímku), jakož i Ivana Bednárika MBA, předsedu představenstva ČD Cargo, a. s., Ing. Michala Vereše MBA, člena představenstva ČD, a. s., Mgr. Martina Malého, předsedu Odborového sdružení železničářů, Emilii Duračinskou, ředitelku hotelu Skalka, Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího MO OSŽ a Kurta Mužíka, předsedu RRS OSŽ.

Od konce července nejezdí vlaky na trati 031 ze Smiřic do Jaroměře/České Skalice a ještě více než čtvrt roku jezdit nebudou. Provozovatel dráhy (SŽDC) totiž výše uvedený úsek z důvodu přestavby kolejiště v železniční stanici Jaroměř vyloučil z provozu a České dráhy tak místo vlaků nasadily autobusy.

Právě přítomno: 195 hostů a žádný gestor