Kontrolou plnění úkolů začalo v úterý 7. 9. 2021 jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda Mgr. Martin Malý, a které probíhalo tradičně v sídle svazu v pražských Vysočanech a kde se mimo jiné projednávala i účast delegace OSŽ na 38. mezinárodní soutěžní výstavě fotografií FISAIC (14. až 17. 10. 2021) ve Svitavách.

V pátek 3. 9. 2021 se konalo další jednání zaměstnavatele a odborových organizací, a to prezenční formou v sídle zaměstnavatele a za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA (na snímku). V rámci jednání generální ředitel předložil za zaměstnavatele odborovým organizacím návrh znění Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022. Tímto aktem se považuje kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, za zahájené.

Srpnový (26. 8. 2021) Podnikový výbor (PV) OSŽ Správy železnic měl tentokrát bohatou agendu a projednat řádně všechny body zabralo více času než jindy. Jako hosté byli přizváni zástupci Výboru OŘ Olomouc, aby se pokusili vysvětlit jak generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, tak i personálnímu řediteli Ing. Pavlu Kouckému, důvody nesouhlasu se sloučením stávajících OŘ Olomouc a OŘ Ostrava do jednoho celku.

V rámci přípravy nového předpisu SŽ D1 stanovila (po obdržení řádově tisíce připomínek v připomínkovém řízení) Správa železnic (dále SŽ) pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých složek SŽ, zástupců dopravců (ČD, ČD Cargo, Rail Cargo Carrier), zástupců sdružení ŽESNAD a zástupců odborových organizací OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců ČR. Účelem je najít soulad v jednotlivých ustanoveních novelizovaného předpisu SŽ D1.

„Tak přátelé, kolegové, dovolte abych zahájil dnešní představenstvo,“ těmito slovy přivítal Vladislav Vokoun (na snímku) v úterý 10. 8. 2021, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, členy Představenstva OSŽ na dalším pravidelném zasedání, které tentokrát i moderoval. Po kontrole plnění úkolů přišly tradičně na řadu Informace ze zásadních jednání.

Jednání se uskutečnilo v sídle OSŽ (Dům Bohemika) a několik členů se z důvodu nemožnosti osobní účasti připojilo pomocí elektronických médií. Před samotným zahájením se účastníci dozvěděli o tragické železniční nehodě u Domažlic, která má prozatím za následek tři mrtvé a desítky zraněných. Vyjádřili hlubokou lítost a účast. S povděkem byla přijata informace o rychlé reakci zaměstnavatele při pomoci postiženým. Rovněž OSŽ je samozřejmě připraveno pomoci našim členům a jejich rodinným příslušníkům.

Poprvé o prázdninách se v sídle svazu, v Domě Bohemika v pražských Vysočanech, sešli v úterý 13. 7. 2021 členové Představenstva Odborového sdružení železničářů, aby projednali aktuální dění na železnici i v OSŽ. Jednání moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Na základě dohody zástupců odborových centrál, působících u Správy železnic (dále SŽ), se zaměstnavatelem (dne 25. 6. 2021) došlo 1. 7. 2021 ke zřízení speciálního bankovního účtu č. 94-14606011/0710, na který můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze mzdy za měsíce červen, červenec a srpen. Vybrané finanční prostředky budou použity jako pomoc našim kolegům postiženým řáděním přírodních živlů v létě 2021.

Republiková rada seniorů (RRS) OSŽ jednala v Praze, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, v pondělí 28. června. Po zahájení a kontrole úkolů z minulých jednání, které provedl předseda Rady Kurt Mužík (na snímku), dorazili dva hosté: předseda OSŽ Mgr. Martin Malý a vedoucí mezinárodního oddělení Ing. Ondřej Šmehlík.

Poslední předprázdninový Podnikový výbor (PV) OSŽ při Správě železnic, který se konal ve čtvrtek 24. června 2021, začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký, z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na začátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele.

Volbou ověřovatelů, schválením programu a kontrolou plnění úkolů začalo ve středu 23. 6. 2021 poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Obvyklým „kolečkem“ pak jednání pokračovalo Informacemi ze zásadních jednání.

Informacemi o tom, v jakém stavu se nachází společnost ČD Cargo z hlediska věkové struktury zaměstnanců, začalo jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se v sídle OSŽ v pražských Vysočanech konalo ve čtvrtek 17. června 2021. Hned úvod jednání, které moderoval předseda PV Radek Nekola, totiž patřil zaměstnavateli: personální ředitelce Mgr. Anetě Miklášové, a předsedovi představenstva a generálnímu řediteli společnosti ČD Cargo Ing. Tomáši Tóthovi. Mgr. Pavla Kreischová (vedoucí oddělení sociální a mzdové) a Ing. Josef Kreische (z téhož oddělení) pak vystoupili v závěru bloku věnovanému zaměstnavateli.

Právě přítomno: 410 hostů a žádný gestor