Systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit. MDČR ve svém návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 z června tohoto roku sice popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, nicméně z této koncepce nevyplývá žádné jednoznačné zadání řešení, spíše se jedná o základní popis různých možností předložený k odborné, právní  a politické diskusi. V návaznosti na jednání zástupců OSŽ, FSČR a FVČ dne 8. června s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem na MDČR se proto uskutečnilo několik dalších jednání mezi zástupci OSŽ, ČD a Správy železnic, dále potom jednání za účasti představitelů ČD, Správy železnic, MDČR a Jihomoravského kraje a následně další jednání mezi ČD, Správou železnic a OSŽ. Aktuální stav jednání je nyní takový, že bylo u renomované advokátní kanceláře zabývající se dlouhodobě železniční problematikou zadáno společně, tj. ve spolupráci ČD, Správy železnic a OSŽ, zpracování právní analýzy, která by měla upřesnit právní podmínky pro případnou realizaci jednotlivých navrhovaných variant řešení. Za OSŽ se při těchto jednáních stále držíme směru, na kterém jsme se již v lednu dohodli s ostatními odborovými centrálami na železnici, tj.  v krátkodobém horizontu stále preferujeme především dosažení dohody mezi ČD a Jihomoravským krajem za součinnosti MDČR a Správy železnic o takovém způsobu stanovení kompenzací za užívání režijek, aby si od příštího roku držitelé režijek nemuseli pořizovat doplatky 1500 Kč na vlaky JMK. Z dlouhodobého pohledu potom ale také s partnery diskutujeme možnosti případného zřízení zcela nově konstruovaných slev pro železničáře ve vazbě na zavádění jednotného státního tarifu. K dalšímu posunu v jednání by mělo dojít na přelomu srpna a září, kdy by již měla být k dispozici zpracovaná výše zmíněná právní analýza.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

V úterý 7. 7. 2020 došlo na železniční trati č. 142 Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt u dopravny Pernink k tragédii, okolo 15. hodiny se několik stovek metrů od dopravny čelně srazily dva vlaky: osobní vlak 17113 vedený jednotkou řady 844 RegioShark s osobním vlakem 17110 vedeným regionovou (814/914).

Dnešního dne (8.července 2020) se po delší přestávce způsobené epidemií COVID-19 uskutečnilo další pracovní jednání zástupců odborových centrál působících na železnici s  místopředsedou  vlády  a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli vedení ministerstva dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici.

Program jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 7. července, v úvodu doznal změn, co se týká pořadí jednotlivých bodů, a to vzhledem k časovým možnostem či dopravním problémům některých členů.
Úvod jednání, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), nicméně patřil jako obvykle kontrole plnění úkolů z minulých jednání. Následovalo projednání a schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ, a to jak standardních (4 žádosti), tak jednorázových pro samoživitele s dětmi do 15 let v souvislosti s koronavirem (12 žádostí).
Představenstvo dále schválilo celkem pět žádostí o právní pomoc v řízení před soudem.

V pořadí již 33. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 25. 6. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Petr Štěpánek, mělo reprezentativní obsazení.

Rekordních 19 bodů bylo na programu prvního „pokoronavirového“ zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo po více než čtyřměsíční pauze, v Praze, ve středu 24. června 2020. „V době nárůstu epidemie COVID-19 jsme se snažili maximálně omezit přítomnost funkcionářů v budově, abychom co nejvíce snížili riziko zavlečení nákazy do centrály OSŽ, což se nám dosud dařilo a jsme rádi, že jsme v tomto ohledu nedopadli jako pražský Magistrát. A doufám, že to tak zůstane i po dnešním jednání,“ řekl na úvod s lehkou nadsázkou předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání Ústředí OSŽ moderoval.

Radost ze setkání s přáteli byla patrná u všech přítomných na jednání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ v Praze 23. června. Poslední jednání se konalo 18. února a pak nastala dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru. Sešli se všichni členové Rady, které přivítal její předseda Kurt Mužík, nikdo z jejích členů, přestože jsou z různých koutů republiky, naštěstí tuto nemoc nedostal. Bohužel, hned jedna z prvních informací při kontrole plnění úkolů nebyla příznivá. Dodnes se nepodařil vyřešit problém, který zůstal po úmrtí Karla Hybše, a tím je zpřístupnění kódů a tím umožnění vstupu na webové stránky seniorů.

Na druhou část jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo dorazili ve čtvrtek 18. 6. 2020 i čtyři zástupci zaměstnavatele: jmenovitě Ivan Bednárik, MBA, předseda představenstva, Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru personálního, Ing. Josef Kreische, oborový specialista odboru personálního, a Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociálního a mzdového.

Informace ze zásadních jednání a Informace od zástupců zaměstnavatele (více informací z vystoupení zástupců zaměstnavatele naleznete v samostatném článku), to byly dva hlavní body programu posledního předprázdninového zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo, které se konalo ve čtvrtek 18. 6. 2020 a které moderovala tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti se skončením zákazu volného pohybu osob po ČR (COVID - 19) OSŽ opět přechází k formě uzavírání pojištění odpovědnosti standardním způsobem.

OSŽ tímto žádá členy OSŽ (pokud nejsou nemocní COVID - 19 nebo v karanténě), aby doplnili podpis pojistníka - člena OSŽ do „Přihlášek k pojistné smlouvě“ (dále rovněž „přihláška“) u ZO OSŽ, kterou po přechodnou dobu nepodepisovali.

Vážené členky OSŽ, vážení členové OSŽ,

Českou republiku zasáhly přívalové povodně (tzv. bleskové povodně), které v postižených oblastech způsobily velké majetkové škody a lidská neštěstí. Členové OSŽ si mohou žádat o dávky z Podpůrného fondu OSŽ prostřednictvím ZV ZO OSŽ, který žádost ověří a potvrdí její objektivnost a pravdivost, v souladu se Statutem Podpůrného fondu OSŽ.

Podnikový výbor (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., který zasedal v Praze, v sídle OSŽ ve středu 10. června, začal tentokrát vystoupením zástupkyně zaměstnavatele. Byla jí Ing. Lucie Bauerová z odboru 10 GŘ ČD. Ředitelka odboru 10 Ing. Monika Horáková se z jednání omluvila. Ing. Bauerová nejprve informovala o dopadech koronavirové pandemie na zaměstnanost na Českých drahách. Uvedla, že institut „částečné nezaměstnanosti“ byl použit v měsících březen až květen.

Právě přítomno: 295 hostů a žádný gestor