Odborové sdružení železničářů v minulém období vyhlásilo výběrové řízení na dvě uvolněné pozice svazového inspektora BOZP. Výběrové řízení se konalo jako dvoukolové. V prvním kole bylo na základě došlých přihlášek vybráno celkem 5 zájemců, kteří postoupili do druhého kola, které se již konalo za jejich osobní účasti. Výběrová komise nakonec nové svazové inspektory vybrala a tito k 1. 9. 2020 nastoupili do svých nových pracovních pozicí.

Dne 28. 8. 2020 se uskutečnilo jednání na generálním ředitelství o I. změně PKS ČD, a. s. na rok 2020. Zaměstnavatel předložil návrh úpravy PKS, který snižuje některé dosavadní nároky zaměstnanců. Po rozsáhlé diskuzi, kdy nedošlo ke shodě, zaměstnavatel požádal o zaslání stanoviska jednotlivých OC do 2. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že OSŽ předložilo své stanovisko k jednotlivým návrhům na dnešním zasedání, nyní Vás s ním seznamujeme. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Z níže uvedeného textu vyplývá, že OSŽ nemohlo podpořit ani jeden z návrhů předložených zaměstnavatelem.

Někteří se z důvodu dovolené omluvili, někteří z důvodu zpoždění vlaku dorazili později, ale jinak mělo zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 27. 8. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, standardní program a standardní body, včetně kontroly usnesení z minulého zasedání (v červnu).

Ve středu 19. srpna se v Praze, v sídle OSŽ, konalo mimořádné zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s. Jednání bylo svoláno k jednomu hlavnímu bodu: návrhu změny Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Českých drah, a. s., čj. 57 570/2019-O10., který odborovým centrálám zaslal zaměstnavatel.

Už první body jednání Představenstva OSŽ – Zahájení a Kontrola plnění úkolů (Představenstva OSŽ a Porady předsedy OSŽ, včetně schválení přijatých usnesení během prázdnin) – dávaly tušit, že jednání představenstva bude tentokrát dlouhé a „výživné“. V úterý 11. 8. 2020 se Představenstvo OSŽ sešlo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech po více než měsíci, naposledy zasedalo 7. 7. 2020, ale od té doby se mnohé událo.

Vážení členové OSŽ,

Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. obdržel od zaměstnavatele „Návrh změn Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. č. j. 57 570/2019-O10.

Obsah tohoto návrhu uvádí, že „České dráhy, a.s. v současné době s následky nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími opatřeními státních a správních úřadů České republiky a zemí, kde ČD působí, čelí zásadnímu propadu ve svých příjmech. Vlaky provozované z naší strany mají stále nižší obsazenost, než jaká byla pro rok 2020 předpokládána a se kterou počítal rozpočet ČD pro rok 2020. Jak jsme Vás již rovněž informovali, došlo k zásadní změně jak vnitřních tak vnějších podmínek, než které byly předpokládány při sjednávání v současnosti platné Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s. na rok 2020, č. j. 57 570/2019-O10“.

Systémové dořešení problematiky režijních jízdních výhod je stále pro vedení OSŽ jednou z hlavních priorit. MDČR ve svém návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025 s výhledem do roku 2030 z června tohoto roku sice popsalo jednotlivé možnosti budoucího řešení jízdních výhod, nicméně z této koncepce nevyplývá žádné jednoznačné zadání řešení, spíše se jedná o základní popis různých možností předložený k odborné, právní  a politické diskusi. V návaznosti na jednání zástupců OSŽ, FSČR a FVČ dne 8. června s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem na MDČR se proto uskutečnilo několik dalších jednání mezi zástupci OSŽ, ČD a Správy železnic, dále potom jednání za účasti představitelů ČD, Správy železnic, MDČR a Jihomoravského kraje a následně další jednání mezi ČD, Správou železnic a OSŽ. Aktuální stav jednání je nyní takový, že bylo u renomované advokátní kanceláře zabývající se dlouhodobě železniční problematikou zadáno společně, tj. ve spolupráci ČD, Správy železnic a OSŽ, zpracování právní analýzy, která by měla upřesnit právní podmínky pro případnou realizaci jednotlivých navrhovaných variant řešení. Za OSŽ se při těchto jednáních stále držíme směru, na kterém jsme se již v lednu dohodli s ostatními odborovými centrálami na železnici, tj.  v krátkodobém horizontu stále preferujeme především dosažení dohody mezi ČD a Jihomoravským krajem za součinnosti MDČR a Správy železnic o takovém způsobu stanovení kompenzací za užívání režijek, aby si od příštího roku držitelé režijek nemuseli pořizovat doplatky 1500 Kč na vlaky JMK. Z dlouhodobého pohledu potom ale také s partnery diskutujeme možnosti případného zřízení zcela nově konstruovaných slev pro železničáře ve vazbě na zavádění jednotného státního tarifu. K dalšímu posunu v jednání by mělo dojít na přelomu srpna a září, kdy by již měla být k dispozici zpracovaná výše zmíněná právní analýza.

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

V úterý 7. 7. 2020 došlo na železniční trati č. 142 Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt u dopravny Pernink k tragédii, okolo 15. hodiny se několik stovek metrů od dopravny čelně srazily dva vlaky: osobní vlak 17113 vedený jednotkou řady 844 RegioShark s osobním vlakem 17110 vedeným regionovou (814/914).

Dnešního dne (8.července 2020) se po delší přestávce způsobené epidemií COVID-19 uskutečnilo další pracovní jednání zástupců odborových centrál působících na železnici s  místopředsedou  vlády  a ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem a dalšími představiteli vedení ministerstva dopravy o problematice režijních jízdních výhod na železnici.

Program jednání Představenstva OSŽ, které zasedalo v Praze, v sídle OSŽ, v úterý 7. července, v úvodu doznal změn, co se týká pořadí jednotlivých bodů, a to vzhledem k časovým možnostem či dopravním problémům některých členů.
Úvod jednání, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), nicméně patřil jako obvykle kontrole plnění úkolů z minulých jednání. Následovalo projednání a schvalování žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ, a to jak standardních (4 žádosti), tak jednorázových pro samoživitele s dětmi do 15 let v souvislosti s koronavirem (12 žádostí).
Představenstvo dále schválilo celkem pět žádostí o právní pomoc v řízení před soudem.

V pořadí již 33. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 25. 6. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Petr Štěpánek, mělo reprezentativní obsazení.

Rekordních 19 bodů bylo na programu prvního „pokoronavirového“ zasedání Ústředí OSŽ, které se konalo po více než čtyřměsíční pauze, v Praze, ve středu 24. června 2020. „V době nárůstu epidemie COVID-19 jsme se snažili maximálně omezit přítomnost funkcionářů v budově, abychom co nejvíce snížili riziko zavlečení nákazy do centrály OSŽ, což se nám dosud dařilo a jsme rádi, že jsme v tomto ohledu nedopadli jako pražský Magistrát. A doufám, že to tak zůstane i po dnešním jednání,“ řekl na úvod s lehkou nadsázkou předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který jednání Ústředí OSŽ moderoval.

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor